Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 JESCHICHT #45

Derch dän Jordan Riefa

Derch dän Jordan Riefa

KJIKJ mol! De Israeliten gonen derch dän Jordan Riefa derch. Oba wua es daut Wota? Daut es de Joarestiet, wua daut emma sea räajent, un jroz wia de Riefa noch gaunz voll. Oba nu es daut Wota aula wajch! De Israeliten gonen opp drieeje Ieed derch dän Riefa derch, krakjt soo aus don bie daut Roode Mäa. Wua es aul daut Wota jebläwen? Well wie mol seenen.

Aus daut bat doa wia, daut de Israeliten sullen derch dän Jordan derchgonen, säd Jehova to Josua, hee sull to daut Volkj sajen: ‘De Priestasch sellen de Bundeskjist nämen un veropp gonen. Un sooboolt dee en daut Wota nenstaupen, woat de Riefa opphieren met schälen.’

Soo neemen de Priestasch de Bundeskjist un jinjen doamet veropp. Aus see ieescht bat aum Jordan wieren, jinjen de Priestasch jlikjtoo em Wota nenn. De Riefa wia deep un schäld sea stoakj. Oba sooboolt de Priestasch met äare Feet em Wota nenstaupten, hieed de Riefa opp met schälen. Jehova haud daut Wota een Enj veropp derch een Wunda oppjehoolen. Boolt wia doa kjeen Wota mea em Riefa.

De Priestasch, waut de Bundeskjist druagen, jinjen bat enne Medd Riefa un bleewen doa stonen. Un aul de Israeliten jinjen opp drieeje Ieed derch dän Jordan derch. Kaust du de Priestasch doa opp daut Bilt seenen?

Aus de Israeliten ieescht aula derch dän Riefa derch wieren, sull Josua sikj twalf stoakje Mana wälen un to dee sajen: ‘Got un holt twalf Steena utem Riefa von doa, wua de Priestasch met de Bundeskjist stonen. Un jie sellen dee doa oppflieen, wua jie Nacht bliewen woaren. Wan june Kjinja lota mol froagen, waut dise Steena to bedieden haben, sell jie an sajen: “De Jordan Riefa bleef stonen, aus Jehova siene Bundeskjist doa derchjedroacht wort.” Dise Steena woaren junt aun dit Wunda denkjen halpen.’ Uk doa, wua de Priestasch em Riefa stunden, läd Josua twalf Steena han.

Schlieslich säd Josua to de Priestasch, waut de Bundeskjist druagen: ‘Komt nu ut dän Jordan rut.’ Un sooboolt dee ut dän Jordan buten wieren, funk daut Wota wada aun to schälen.