Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 JESCHICHT #15

Loot siene Fru kjikjt sikj om

Loot siene Fru kjikjt sikj om

LOOT un siene Famielje wonden toop met Abraham en daut Launt Kanaan. Eenen Dach säd Abraham to Loot: ‘Daut jeft hia nich jenuach Weid fa aul onse Tieren. Wie haben bäta, wie trakjen uteneen. Wan du hierenthan trakjst, trakj ekj dortenthan.’

Loot kjikjt sikj rom un sach doa eene sea schmocke Jäajent, waut doa jenuach Wota haud un väl goodet Graus fa siene Tieren. Daut wia de Omjäajent vom Jordan Riefa. Loot trock met siene Famielje un siene Tieren doa han. Met de Tiet muaken see sikj doa en de Staut Sodom tus.

De Menschen en Sodom wieren sea schlajcht. Loot wia daut sea em Stich, wiels hee wia een gooda Maun. Gott wia daut uk jäajenaun un schlieslich schekjt hee twee Enjel no Loot. Dee sullen dän woarnen, daut Gott de Staut Sodom un de Nobastaut Gomorra wudd venichten, wiels de Menschen doa soo schlajcht wieren.

De Enjel säden to Loot: ‘Spood die! Nemm diene Fru un diene twee Dajchta un velot hia!’ Loot un siene Famielje wieren oba een bät langsom. Doawäajen neemen de Enjel an aune Haunt un brochten an ut de Staut rut. Dan säd eena von de Enjel to an: ‘Nu rant, daut jie jun Läwen raden! Kjikjt junt nich om! Rant enne Boaj nenn, daut jie nich stoawen!’

Loot un siene Dajchta jehorchten un randen von Sodom wajch. See bleewen nich stonen un kjikjten sikj uk nich om. Loot siene Fru oba deed nich jehorchen. Een Enj auf von Sodom bleef see stonen un kjikjt sikj om! Doawäajen wort see to eenen Soltsteen. Kaust du ar hia oppem Bilt seenen?

Waut kjenn wie von dise Jeschicht lieren? Daut Gott dee, waut am jehorchen, raden deit. Oba dee, waut am nich jehorchen, velieren äa Läwen.