Mien Buak met Bibeljeschichten

Läs de 116 Jeschichten von de Bibel. Dee sent krakjt oppjeschräwen, leicht to vestonen un met schmocke Bilda.

Enleidunk

Läs hia woare Jeschichten von Gott sien Wuat, biejlikj woo Gott de Ieed, de Menschen un aulet aundre jemoakt haft.

JESCHICHT #1

Daut ieeschte, waut Gott muak

De Jeschicht, woo Gott aules muak, es mau rajcht fa kjliene Kjinja sea intressaunt un leicht to vestonen.

JESCHICHT #2

Een wundascheena Goaden

No 1. Mose no muak Gott dän Goaden Eden besonda schmock. Gott well haben, de gaunze Ieed saul soo schmock woaren, aus dis Goaden wia.

JESCHICHT #3

De ieeschte Menschen

Gott muak Adam un Eva un sad dee em Goaden Eden nenn. Daut wieren de ieeschte Ehelied.

JESCHICHT #4

See velieren äa Tus

En daut Bibelbuak 1. Mose kjenn wie läsen, woo daut Paradies em Goaden Eden tonuscht jinkj.

JESCHICHT #5

Een schwoaret Läwen fangt aun

Adam un Eva hauden daut sea schwoa, aus see ieescht nich mea em Goaden Eden wieren. Wan see jehorcht hauden, haud an un äare Kjinja daut kunt sea scheen gonen.

JESCHICHT #6

Een gooda un een schlajchta Sän

De Jeschicht von Kain un Abel, waut en 1. Mose es, wiest ons, waut wie sellen fa Menschen sennen un woo wie nich sennen sellen.

JESCHICHT #7

Een forchtloosa Maun

Aun Henoch sien Biespel es to seenen, daut eena uk kaun goodet doonen, wan aundre uk schlajcht sent.

JESCHICHT #8

Riesen oppe Ieed

En 1. Mose, Kapitel 6 rät daut von Riesen, waut de Menschen tualeiden deeden. Daut wieren de Nokomen von de beese Enjel, waut vom Himmel raufkjeemen.

JESCHICHT #9

De Noahkausten

Noah un siene Famielje äwaläwden de Äwaschwamunk, wiels dee Gott jehorchten, wan aundre daut uk nich deeden.

JESCHICHT #10

De groote Äwaschwamunk

De Menschen lachten, aus Noah an woarnd. Oba aus daut ieescht räajend, hieed sikj daut opp. See, woo Noah siene Famielje un de Tieren äwaläwden.

JESCHICHT #11

De ieeschta Räajenboagen

Wan du daut näakjste Mol eenen Räajenboagen sitst, aun waut saust du dan denkjen?

JESCHICHT #12

De Menschen buen eenen huagen Torm

Gott jefoll daut nich un hee deed waut, daut dee nich kunnen wiedabuen. Daut haft uk met ons vondoag to doonen.

JESCHICHT #13

Gott sien Frint Abraham

Wuarom veleet Abraham siene Staut un läwd en Zelten, wan hee daut doa doch soo goot haud?

JESCHICHT #14

Gott stalt Abraham oppe Proow

Wuarom wull Gott haben, Abraham sull sienen Sän Isaak opfren?

JESCHICHT #15

Loot siene Fru kjikjt sikj om

Wie kjennen väl von daut lieren, waut see deed.

JESCHICHT #16

Eene goode Fru fa Isaak

Wuahäa wia Rebecka soone feine Fru? Wäajen äa schmock sach ooda wäajen sestwaut?

JESCHICHT #17

Een sea veschiednet Poakje

De Voda Isaak jleicht Esau dolla un de Mame Rebecka jleicht Jakob dolla.

JESCHICHT #18

Jakob jeit no Haran

Jakob befried sikj ieescht met Lea, wan hee uk Rahel jleicht.

JESCHICHT #19

Jakob haft eene groote Famielje

Sent de 12 Stam von Israel no Jakob siene 12 Säns jenant?

JESCHICHT #20

Dina kjemt em Trubbel

Daut kjeem bloos wäajen de schlajchte Frind.

JESCHICHT #21

Josef siene Breeda sent spietich äwa am

Wuarom wullen eenje von dee Josef dootmoaken?

JESCHICHT #22

Josef em Jefenkjnis

Dee stopten am nich en, wiels hee waut orrajchtet deed, oba wiels hee daut rajchte jedonen haud.

JESCHICHT #23

Dän Farao siene Dreem

Waut bedieden de säwen Kjieej un de säwen Woppen?

JESCHICHT #24

Josef stalt siene Breeda oppe Proow

Woo weet hee, aus dee sikj werkjlich jeendat haben von dan, aus dee am hauden aus Sklow vekoft?

JESCHICHT #25

De Famielje trakjt no Ägipten

Wuarom worden Jakob siene Nokomen Israeliten jenant?

JESCHICHT #26

Hiob blift Gott tru

Hiob velist aules, waut hee haft, uk siene Jesuntheit un aul siene Kjinja. Es daut eene Strof von Gott?

JESCHICHT #27

Een beesa Kjennich en Ägipten

Wuarom sajcht dee, daut aule hebräische Junkjes, waut jebuaren woaren, sellen dootjemoakt?

JESCHICHT #28

De kjliena Moses woat jerat

Moses siene Mame finjt eenen Wajch, daut äa Kjint nich dootjemoakt woat.

JESCHICHT #29

Moses mott wajchranen

Aus Moses 40 Joa oolt wia, docht hee, daut hee de Israeliten raden kunn. Oba daut wia nich soo.

JESCHICHT #30

Daut brennende Bosch

Gott deit miere Wunda, om Moses to wiesen, daut hee de Israeliten nu ut Ägipten rutbrinjen saul.

JESCHICHT #31

Moses un Aaron gonen no dän Farao

Wuarom horcht Farao nich no Moses un lat de Israeliten nich gonen?

JESCHICHT #32

De tieen Ploagen

Gott leet 10 Ploagen äwa Ägipten komen, wiels Farao, de Kjennich von Ägipten, de Israeliten nich wull gonen loten.

JESCHICHT #33

Derch daut Roode Mäa

Derch Gott siene Krauft deelt Moses daut Roode Mäa uteneen un de Israeliten gonen doa opp drieeje Ieed derch.

JESCHICHT #34

Eene niee Sort Äten

Dit besondre Äten, waut Gott schekjt, felt vom Himmel.

JESCHICHT #35

Jehova jeft Israel siene Jesazen

Woont sent de twee Jesazen, waut wichtja sent aus de tieen Jebooten?

JESCHICHT #36

Daut goldne Kaulf

Wuarom well daut Volkj soont aunbäden, waut von Uarinj jemoakjt es?

JESCHICHT #37

Daut Aunbädungszelt

De Bundeskjist es en de hinjaschte Stow bennen.

JESCHICHT #38

De twalf Spionen

Twee Spionen sajen waut gaunz aundret aus de tieen aundre. Woont woaren de Israeliten nu jleewen?

JESCHICHT #39

Aaron sien Stock blieecht

Woo es daut mäajlich, daut een Stock von eenen Dach bat dän aundren Bloomen un riepe Frucht kjricht?

JESCHICHT #40

Moses schleit dän Steen

Doa kjemt Wota verendach, oba Jehova es vestalt äwa Moses.

JESCHICHT #41

De koppane Schlang

Wuarom schekjt Gott jefte Schlangen, daut dee de Israeliten bieten sellen?

JESCHICHT #42

Een Äsel, waut doa rät

De Äsel sitt waut, waut Bieleam oba nich sitt.

JESCHICHT #43

Josua woat de niea Leida

Wan Moses uk noch stoakj es, wuarom woat Josua dan en siene Städ de Leida?

JESCHICHT #44

Rahab halpt de Spionen

Waut deit Rahab fa de twee Mana un no waut fa eenen Jefaulen frajcht see.

JESCHICHT #45

Derch dän Jordan Riefa

Aus de Priestasch ieescht en daut Wota nenstaupen, passieet doa een Wunda.

JESCHICHT #46

De Mia von Jericho

Kaun een Biet Strank daut väabiejen, daut eene Stautsmia nich omfelt?

JESCHICHT #47

Een Stäla en Israel

Wan doa uk mau bloos een Mensch schlajcht es, wudd daut dan aul kjennen opp een gaunzet Volkj Schoden brinjen?

JESCHICHT #48

De kluake Gibeonita

Josua un de Israeliten hoolen äa Vespräakjen, wan de Gibeonita an uk hauden väajeloagen.

JESCHICHT #49

De Sonn blift stonen

Jehova deit waut fa Josua, waut hee noch kjeenmol ea jedonen haft un uk nich lota.

JESCHICHT #50

Twee forchtloose Frues

Wan Barak uk de Väaschta en dän Kaumf von Israel es, wuarom kjricht Jael dan de Iea?

JESCHICHT #51

Rut un Noomi

Rut velat äa Tus, soo daut see Noomi nich veloten brukt un Jehova deenen kaun.

JESCHICHT #52

Gideon un siene 300 Mana

Gott wält ut, woone Mana nom Kjrich gonen woaren. Woo deit hee daut? Doatoo motten dee Wota drinkjen!

JESCHICHT #53

Jefta sien Vespräakjen

Bie daut, waut hee Jehova vespruak, wia nich bloos hee met en, oba uk siene Dochta.

JESCHICHT #54

De stoakjsta Mensch

Woo kjricht Delila daut rut, wuarom Simson soo väl Krauft haft?

JESCHICHT #55

Een kjliena Jung deent Gott

Gott brukt dän kjlienen Samuel toom Eli, dän huagen Priesta, eene schlemme Norecht brinjen.

JESCHICHT #56

Saul woat de ieeschta Kjennich en Israel

Saul es von Gott jewält, oba lota wull Gott am nich mea aus Kjennich. Saul siene Jeschicht es fa ons eene groote Lia.

JESCHICHT #57

Gott wält David ut

Waut sitt Gott bie David, waut Samuel oba nich sitt?

JESCHICHT #58

David un Goliat

David jeit Goliat nich bloos met sienen Schleida entjäajen, hee haft noch eene aundre groote Help.

JESCHICHT #59

David mott sikj fuatbrinjen

Wan Saul sikj ieeschtlich doch äwa David freid, wuarom wull dee dän lota dan dootmoaken?

JESCHICHT #60

Abigajil un David

Wan Abigajil uk säd, daut äa Maun een Dommkopp wia, rad see dän doch daut Läwen, wan daut uk nich fa lang wia.

JESCHICHT #61

David woat Kjennich

Derch daut, waut David en sien Läwen deit, bewiest hee, daut hee aul reed es toom äwa Israel Kjennich sennen.

JESCHICHT #62

Trubbel en David siene Famielje

David moakt een grooten Fäla un daut woat am un uk siene Famielje noch fa väl Joaren Trubbel brinjen.

JESCHICHT #63

De weisa Kjennich Salomo

Woat hee werkjlich loten een Bäbe haulfschnieden?

JESCHICHT #64

Salomo but dän Tempel

Wan Salomo un noch soo weis es, kjrieen se am bat doa, daut hee waut orrajchtet deit.

JESCHICHT #65

Daut Kjennichrikj woat jedeelt

Sooboolt aus Jerobeam aunfangt to rejieren, bringt hee daut bat doa, daut dee sikj nich mea aun Gott siene Jesazen hoolen.

JESCHICHT #66

De beese Kjennijin Isebel

See jeft nich opp, bat see äat ieescht haft.

JESCHICHT #67

Joschafat velat sikj opp Jehova

Wuarom wudd eena Mana onen Jewäaren aunstalen toom ver de Soldoten nom Kjrich gonen un sinjen?

JESCHICHT #68

Twee kjliene Junges läwen wada

Wan doa wäa ieescht jestorwen es, kaun deejanjen wada toom läwen jebrocht? Soont haft daut aul jejäft!

JESCHICHT #69

Eene Mejal halpt eenen beaumten Maun

Wäajen see dän Moot haud sikj to vemulen, jeef daut doa een Wunda.

JESCHICHT #70

Jona un de groota Fesch

Jona haft jelieet, daut to doonen, waut Jehova haben well.

JESCHICHT #71

Gott vesprakjt een Paradies

Daut ieeschte Paradies wia mau kjlien, oba daut, waut noch kjemt, woat oppe gaunze Welt sennen.

JESCHICHT #72

Gott halpt Kjennich Hiskia

Een Enjel moakt en eene Nacht 185 000 assierische Soldoten doot.

JESCHICHT #73

De latsta gooda Kjennich en Israel

Josia wia noch mau junk, aus hee aul waut deed, waut väl Moot brukt.

JESCHICHT #74

Een Maun, waut nich Angst haft

Jeremia feeld sikj noch too junk toom Profeet sennen, oba Gott wist, hee wudd daut kjennen.

JESCHICHT #75

Vea Junges en Babielon

Met dise vea Junges kjemt daut goot ut, wan dee uk nich mea met de Famielje toop sent.

JESCHICHT #76

Jerusalem woat venicht

Wuarom lat Gott daut too, daut Jerusalem kaun von de Israeliten äare Fiend venicht woaren?

JESCHICHT #77

See bekjen sikj nich

Wudd Gott de dree junge Mana von dän Fiaowen raden, wiels dee am soo jehuarsom sent?

JESCHICHT #78

De Schreft aune Waunt

De Profeet Daniel lajcht daut ut, waut de vea Wieed aune Waunt bedieden.

JESCHICHT #79

Daniel en de Leiwheel

Daniel sull dootjemoakt woaren. Wudd hee daut haben kunt väabieejen?

JESCHICHT #80

Gott sien Volkj velat Babielon

Kierus, de Kjennich von Persien, erfeld eene Profezeiunk, aus hee Babel enneem, un nu erfelt hee noch eene.

JESCHICHT #81

See veloten sikj opp Gott

De Israeliten jehorchen Gott un nich de Menschen äare Jesazen. Woat Gott dee doafäa säajnen?

JESCHICHT #82

Mordechai un Ester

De Kjennijin Waschti sach et sea schmock. Wuarom muak de Kjennich Ahasveros Ester dan en Waschti äare Städ to de Kjennijin?

JESCHICHT #83

De Stautsmia von Jerusalem

Äwadäm, waut de Mia fresch oppjebut woat, motten dee, waut doa buen, daut Schwieet un de Spiessen äwa Dach uk de Nacht reedhaben.

JESCHICHT #84

Een Enjel kjemt no Maria

De Enjel bringt eene Norecht von Gott. Maria woat een Bäbe haben un daut woat noch mol fa emma Kjennich sennen.

JESCHICHT #85

Jesus woat en eenen Staul jebuaren

Wuarom wudd een Kjint, waut noch mol wudd Kjennich sennen, en een Staul jebuaren woaren?

JESCHICHT #86

Mana foljen een Stiern

Wäa wees de Stiernforscha no Jesus? Veleicht woascht du die wundren, waut de Auntwuat es.

JESCHICHT #87

Jesus aus nata Jung em Tempel

Jesus haft waut, wua mau rajcht de Eltestasch, waut em Tempel deenen, äwa vewundat wieren.

JESCHICHT #88

Johanes deit Jesus deepen

Johanes deed de Sinda deepen, oba Jesus deed kjeenmol sindjen. Wuarom deept Johanes am dan?

JESCHICHT #89

Jesus reinicht dän Tempel

Jesus haft eene Sort Leew, waut am doll moakt.

JESCHICHT #90

De Fru biem Borm

Woo kaun daut Wota, waut Jesus jeft, ar dän Darscht fa emma stellen?

JESCHICHT #91

Jesus lieet opp eenen Boajch

Jesus jeft Rot, waut doa emma un aulawäajen to brucken es

JESCHICHT #92

Jesus wakjt Doodje opp

Derch Gott siene Macht kunn Jesus Jairus siene Dochta vom Doot oppwakjen. Hee brukt bloos twee Wieed sajen.

JESCHICHT #93

Jesus jeft väle Menschen to äten

Waut bewees Jesus doaderch, daut hee dusende to äten jeef?

JESCHICHT #94

Jesus räakjent Kjinja väl

Jesus moakt de Apostel dietlich, daut see väl von de Kjinja lieren kjennen, nich bloos von de kjliene Kjinja, oba uk von de jratre.

JESCHICHT #95

Woo Jesus aundre lieet

Daut Jlikjnis von dän metliedenden Samarita es een Biespel doafäa, woo Jesus foaken lieed.

JESCHICHT #96

Jesus heelt de Kranke

To waut deit Jesus soo väl Wunda?

JESCHICHT #97

Jesus kjemt aus Kjennich

Väl Menschen nämen am opp oba eenje jleichen daut nusch.

JESCHICHT #98

Opp dän Oliewenboajch

Jesus räd met vea von siene Apostel äwa daut, waut en de vondoagsche Tiet passieet.

JESCHICHT #99

En eene Bowastow

Wuarom sajcht Jesus to siene Jinja, see sellen dit besondre Owentmol jieda Joa hoolen?

JESCHICHT #100

Jesus em Goaden Getsemane

Wuarom verot Judas Jesus met eenen Kuss?

JESCHICHT #101

Jesus woat omjebrocht

Äwadäm, waut Jesus aun dän Pol honk, aun dän hee storf, vespruak hee een Paradies.

JESCHICHT #102

Jesus läft wada

Aus een Enjel dän Steen von Jesus sien Grauf wajchrolt, sent de Soldoten, waut doa oppaussen, gaunz vebleft, aus dee em Grauf nenkjikjen.

JESCHICHT #103

En eene toojeschlotne Stow

Wuarom kjanen Jesus siene Jinja am nich, aus hee ieescht vom Doot oppjestonen es?

JESCHICHT #104

Jesus foat trigj nom Himmel

Jroz ea Jesus nom Himmel foat, jeft hee siene Jinja noch daut latste Jeboot.

JESCHICHT #105

See wachten en Jerusalem

Wuarom jeft Jesus siene Jinja aune Pinjsten dän heiljen Jeist?

JESCHICHT #106

Utem Jefenkjnis friejemoakt

De judische Gloowesleidasch stoppen de Apostel em Jefenkjnis, om daut Prädichtwoakj opptohoolen. Gott haft oba waut aundret em Senn.

JESCHICHT #107

Stefanus woat jesteenicht

Äwadäm, waut se Stefanus dootmoaken, sajcht hee een besondret Jebäd.

JESCHICHT #108

Oppem Wajch no Damaskus

Een sea dachet Licht un eene Stemm vom Himmel veendat Saul sien Läwen.

JESCHICHT #109

Petrus kjemt no Kornelius

Talt Gott eene jewesse Rauss ooda Volkj fa bäta aus aundre?

JESCHICHT #110

Timotäus woat Paulus sien Helpa

Timotäus velat sien Tus, daut hee met Paulus toop eene besondre Prädichtreis moaken kaun.

JESCHICHT #111

Een Jung wia enjeschlopen

Bie Paulus siene ieeschte Räd schleep Eutiechus en, oba bie de tweede nich mea. Waut tweschen dee beid Räden wort, es een Wunda.

JESCHICHT #112

Eene ojjlekjelje Scheppreis

Aule jleewen, nu es aules vebie, oba krakjt dan kjricht Paulus eene Norecht von Gott, waut am Hopninj jeft.

JESCHICHT #113

Paulus en Room

Woo kaun Paulus sien Woakj aus Apostel derchfieren, wan hee doch faustjenomen es?

JESCHICHT #114

Daut Enj von aul daut schlajchte

Wuarom schekjt Gott siene himlische Soldoten, waut von Jesus jeleit woaren, daut dee en dän Kjrich von Harmagedon kjamfen sellen?

JESCHICHT #115

Wada een Paradies oppe Ieed

Menschen haben mol en een Paradies jeläft un daut woat noch mol wada soont jäwen.

JESCHICHT #116

Woo wie fa emma läwen kjennen

Rieekjt daut too, wan eena bloos weet, wäa Jehova un Jesus es? Wan nich, waut fält dan noch?

Froagen fa Mien Buak met Bibeljeschichten

Bibelvarzh un uk Froagen, waut de Kjinja halpen saul, mea von de biblische Jeschichten to lieren.