Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

Enleidunk fa daut 9. Poat

Enleidunk fa daut 9. Poat

En dit Poat woa wie von junge Menschen, Profeeten un Kjennichs lieren, waut väl Gloowen hauden. Eene kjliene israelitische Mejal en Sierien veleet sikj doaropp, daut Jehova sien Profeet Naaman heelen wudd. De Profeet Elisa vetrud gaunz doaropp, daut Jehova am von de Fiend äare Soldoten beschitzen wudd. De Huaga Priesta Jojada sad sien Läwen opp Spell toom dän kjlienen Joasch von siene schlajchte Groosmame Atalja raden. De Kjennich Hiskia haud daut Vetruen, daut Jehova Jerusalem beschitzen wudd, un leet sikj nich von de Assiera enenjsten. De Kjennich Josia riemd de Aufjettarie em Launt opp, leet dän Tempel oppfreschen un brocht daut Volkj trigj no de woare Aunbädunk.

EN DIT POAT

KAPITEL 51

De Kjrichsmaun un de kjliene Mejal

Eene junge israelitische Mejal vetalt äare Wieetsche von Jehova siene groote Krauft un daut kjemt sea goot ut.

KAPITEL 52

Jehova siene Armee von Fia

Wuahäa kaun Elisa sien Deena seenen, daut doa mea opp äare Sied sent aus opp de aundre äare?

KAPITEL 53

Jojada es äwanäment

Een trua Priesta stalt sikj jäajen eene schlajchte Kjennijin.

KAPITEL 54

Jehova haft Jedult met Jona

Wuarom wort Gott sien Profeet von eenen grooten Fesch oppjeschlukt? Woo kunn dee doa rut? Un waut lieed Jehova dän?

KAPITEL 55

Jehova sien Enjel beschizt Hiskia

De Fiend von Juda sajen, daut Jehova sien Volkj nich beschitzen woat. Oba dee haben sikj sea vejäten!

KAPITEL 56

Josia leeft Gott sien Jesaz

Josia woat von 8 Joa de Kjennich un halpt daut Volkj, Jehova to deenen.