Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 KAPITEL 42

Jonatan wia tru un äwanäment

Jonatan wia tru un äwanäment

Dän Kjennich Saul sien elsta Sän Jonatan wia een äwanämenda Kjrichsmaun. David säd, daut Jonatan bosja wia aus een Odla un stoakja aus een Leiw. Eemol sach Jonatan Soldoten von de Filista opp eenen Boajch. Hee säd to sienen Schiltdroaga: “Well wie jäajen dee gonen, wan Jehova ons een Tieekjen jeft. Wan de Filista ons sajen, wie sellen noppkomen, dan weet wie, wie kjennen jäajen dee.” De Filista brelden: “Komt nopp toom feiten!” Dan kroopen dise beid Mana oppem Boajch nopp un jewonnen de 20 Soldoten.

 

Wiels Jonatan Saul sien elsta Sän wia, wudd dee haben sult en Israel de näakjsta Kjennich sennen. Oba Jonatan wist, daut Jehova David doatoo jewält haud. Hee wia David oba nich aufjenstich. Jonatan un David worden groote Frind. Dee vespruaken sikj omzajcht, daut see sikj beschitzen un halpen wudden. Toom bewiesen daut see Frind  wieren, jeef Jonatan David sienen Äwarock, sien Schwieet un sienen Flitzboagen.

Aus David von Saul utkleiwd, kjeem Jonatan no David un säd: “Sie stoakj un mootich. Jehova haft die jewält, daut du saust Kjennich sennen. Un mau rajcht mien Voda weet daut.” Wurscht du uk soonen feinen Frint jleichen, aus Jonatan wia?

Jonatan jeef sien Läwen noch een poa Mol en Jefoa bloos, om sienen Frint to halpen. Hee wist daut, daut de Kjennich Saul David dootmoaken wull, un doawäajen säd hee to sienen Voda: “Du wurscht sindjen, wan du David dootmuakst; dee haft nuscht schlajchtet jedonen.” Saul wia wuttent doll äwa Jonatan. Eenje Joaren lota storwen Saul un Jonatan beid em Kjrich.

No Jonatan sienen Doot socht David no dän sienen Sän Mefi-Boschet. Aus David Mefi-Boschet funk, säd hee to dän: “Wiels dien Voda mien gooda Frint wia, woa ekj mie emma om die kjemren. Du woascht en mien Kjennichshus wonen un aun mienen Desch äten.” David haud kjeenmol von sienen Frint Jonatan vejäten.

“[Siet] junt unjarenaunda soo goot . . ., aus ekj junt goot sie. Kjeena jeft mea rom om dän näakjsten aus dit, daut hee sien Läwen fa siene Frind jeft” (Johanes 15:12-13)