Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 KAPITEL 32

Een frescha Leida un twee äwanämende Frues

Een frescha Leida un twee äwanämende Frues

Aus Josua Jehova sien Volkj ieescht joarenlank jeleit haud, storf dee. Dee wort 110 Joa. Soo lang aus Josua läwd, deenden de Israeliten Jehova. Oba no sienen Doot fungen dee aun faulsche Jetta auntobäden, soo aus de Kanaanita. Wiels de Israeliten sikj von Jehova wajchdreiden, leet Jehova daut too, daut de kanaanitischa Kjennich Jabin de Israeliten daut Läwen schwoa muak. Daut Volkj prachad Jehova no Help. Soo jeef hee dee eenen freschen Leida. Daut wia Barak. Dee wudd de Israeliten halpen, wada Jehova to deenen.

De Profeetin Debora leet Barak holen. See haud fa am eene Norecht von Jehova. See säd: “Hol 10 000 Mana toop. Got nom Kischon-Riefa toom doa met Jabin siene Soldoten Kjrich fieren. Doa woascht du Sisera jewennen, dän Väaschten von Jabin siene Soldoten.” Barak säd to Debora: “Ekj go doa han, oba bloos, wan du metkjemst.” See säd: “Ekj woa metkomen. Oba du saust weeten, daut nich du Sisera dootmoaken woascht. Jehova säd, eene Fru wudd daut doonen.”

Debora jinkj met Barak un dän siene Soldoten toop opp dän Tabor-Boajch nopp, wua dee sikj fa dän Kjrich reedmuaken. Aus Sisera  daut enwort, kjeem dee met siene Kjrichswoages un Soldoten unjen no dän Boajch. Debora säd to Barak: “Jehova woat die vondoag halpen, dee to jewennen.” Barak un siene 10 000 Mana randen vom Boajch rauf jäajen Sisera siene stoakje Häad Soldoten.

Dan leet Jehova dän Kischon-Riefa äwaschälen. Sisera siene Kjrichswoages bleewen em Blott stäakjen. Sisera veleet sienen Woagen un kleiwd ut. Barak un siene Soldoten jewonnen Sisera siene Soldoten, oba Sisera kunn sikj fuatbrinjen. Dee vestuak sikj en daut Zelt von eene Fru, waut Jael heet. Jael jeef dän Malkj to drinkjen un dakjt dän too. De meeda Kjrichsmaun schleep en. Dan schlikjt Jael sikj gaunz stell aun Sisera naun un kjield dän eenen Zeltstekjel derch dän Kopp un dee storf.

Barak socht no Sisera. Jael kjeem ut äa Zelt rut un säd: “Komm nenn. Ekj woa die dän Maun wiesen, waut du sieekjst.” Barak jinkj nenn un sach Sisera doa doot ligjen. Barak un Debora dankten Jehova met een Leet, wiels hee de Israeliten jeholpen haud, äare Fiend to jewennen. De Israeliten hauden dan 40 Joa Fräd.

“De Frues, waut de goode Norecht bekauntmoaken, sent een grootet Häa” (Psalm 68:11, NW)