De Israeliten wieren aul een Stoot en de Wiltnis. Nu stalden Korach, Datan, Abiram un noch 250 aundre sikj jäajen Moses. Dee säden to dän: “Nu es daut jenuach! Wuarom sust du ons Leida sennen un Aaron de Huaga Priesta? Jehova es met ons aula, nich bloos met die un Aaron.” Dit jleicht Jehova nuscht. Fa dän wia daut soo, aus wan dee sikj jäajen am stalden!

Moses säd to Korach un siene Poatna: “Komt morjen no daut Aunbädungszelt un brinjt june Glootpaunen met un doot doa Weiruak nenn. Jehova woat daut wiesen, wäm hee sikj jewält haft.”

Dän näakjsten Dach jinjen Korach un de 250 Mana no daut Aunbädungszelt, om Moses doa to trafen. Dee vebrenden doa Weiruak, krakjt soo aus wan see Priestasch wieren. Jehova säd to Moses un Aaron: “Got von Korach un siene Mana wajch.”

Korach wia no daut Aunbädungszelt no Moses jegonen, oba Datan un Abiram un dee äare Famieljes wieren nich. Jehova säd to de Israeliten, see sullen sikj von Korach, Datan un Abiram äare Zelten fuatbrinjen. De Israeliten deeden daut fuaz. Datan, Abiram un dee äare Famieljes stunden buten bie äare Zelten. Met eenst  reet de Ieed sikj op un schlukt dee aula opp! Un bie daut Aunbädungszelt kjeem Fia rauf un vebrend Korach un siene 250 Mana.

Dan säd Jehova to Moses: “De Väaschta von jieda Staum saul die eenen Stock brinjen un du saust dänjanjen sienen Nomen doa noppschriewen. Oba opp dän Stock von dän Staum Levi schriew Aaron sienen Nomen nopp. Dan doo de Stakja en daut Aunbädungszelt nenn. Ekj woa mie eenen Maun wälen un aun dän sienen Stock woaren Bloomen waussen.”

Dän näakjsten Dach brocht Moses aul de Stakja rut un wees de Väaschte dee. Aun dän Stock, waut Aaron jehieed, wieren Bloomen aunjewossen un doa wieren riepe Maundelnäten aun. Soo muak Jehova daut gaunz kloa, daut hee Aaron toom Huagen Priesta jewält haud.

“Horcht no june Liera un schekjt junt to daut waut see junt sajen” (Hebräa 13:17)