Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 KAPITEL 13

Jakob un Esau moaken Fräd

Jakob un Esau moaken Fräd

Jehova vespruak Jakob, daut hee am beschitzen wudd, soo aus hee Abraham un Isaak haud. Jakob trock no eene Städ, waut Haran heet. Dee befried sikj doa, haud dan eene groote Famielje un wort sea rikj.

Lota säd Jehova to Jakob: “Go trigj no daut Launt, von wua du häakjemst.” Dan jinjen Jakob un siene Famielje loos. Daut wia eene lange Reis. Hinjawäajes kjeemen Jakob siene Deena no am un säden: “Dien Brooda Esau kjemt met 400 Mana toop!” Jakob haud Angst, daut Esau am un siene Famielje wudd wellen waut doonen. Hee bäd to Jehova: “Doo mie toom Jefaulen fa mienen Brooda beschitzen.” Dän näakjsten Dach schekjt Jakob Esau een Jeschenkj. Daut wieren een deel Schop, Kosen, Vee, Kameelen un Äsels.

Dee Nacht, aus Jakob auleen wia, sach hee eenen Enjel. De Enjel funk sikj aun met dän to reslen. Dee resselden doa bat zemorjes. Wan Jakob uk waut wort, hieed hee doawäajen nich opp. De Enjel säd: “Lot mie gonen.” Oba Jakob säd: “Nä, nich ea du mie jesäajent hast.”

Tolatst deed de Enjel Jakob säajnen. Nu wist Jakob, daut Jehova daut nich wudd loten, daut Esau am waut doonen kunn.

 Dän Zemorjes kunn Jakob Esau met de 400 Mana aul von wiet auf seenen. Jakob jinkj siene Famielje veropp un deed sikj säwen Mol ver sienen Brooda bekjen. Esau rand no Jakob un pakt dän om. De beid Breeda musten sea roaren un see muaken Fräd. Waut jleefst du, woo docht Jehova doaräwa, waut Jakob aules deed toom Fräd moaken?

Lota jinkj Esau trigj no Hus un Jakob reisd uk wieda. Jakob haud 12 Säns. Dee heeten Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Asser, Isachar, Sebulon, Josef un Benjamin. Derch Jakob sienen Sän Josef deed Jehova sien Volkj raden. Weetst du, woo? Well wie mol seenen.

“Siet june Fiend goot, un . . . bät fa dee, dee junt . . . vefoljen, soo daut jie jun Voda em Himmel siene Kjinja kjennen sennen” (Matäus 5:44-45)