Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 KAPITEL 88

Jesus woat faustjenomen

Jesus woat faustjenomen

Jesus un de Apostel jinjen derch daut Kidron-Tol no dän Oliewenboajch. Daut wia medden enne Nacht un Vollmon. Aus see bat dän Goaden Getsemane wieren, säd Jesus to dee: “Blieft hia un woakt.” Dan jinkj Jesus een Enjskje wieda em Goaden nenn un kjneed sikj. En groote Noot bäd hee to Jehova: “Lot daut soo woaren, aus du west.” Dan schekjt Jehova eenen Enjel toom Jesus Moot moaken. Aus Jesus trigj no de Apostel kjeem, wieren dee enjeschlopen. Hee säd: “Wakjt opp! Nu es nich Tiet toom schlopen! De Stund es hia, daut ekj aun miene Fiend äwajäft woa.”

Een Stootje lota kjeem Judas un haud eene groote Häad Menschen met sikj, waut Schwieets un Kjneppels hauden. Judas wist, wua Jesus to finjen wia, wäajen see foaken wieren no disen Goaden jegonen. Judas haud de Soldoten jesajcht, hee wudd an wiesen, woont Jesus wia. Hee jinkj jlikj no Jesus un säd: “Mien leewa Liera.” Dan jeef dee dän eenen Kuss. Jesus säd: “Judas, deist du mie met eenen Kuss veroden?”

Jesus jinkj noda no de Häad Menschen un fruach: “No wäm sieekj jie?” Dee säden: “No Jesus von Nazaret.” Hee säd: “Ekj sie dee.” De Menschen bekjten trigj un follen oppe Ieed. Jesus fruach dee wada: “No wäm sieekj jie?” Dee säden fresch: “No Jesus von Nazaret.” Jesus auntwuad: “Ekj säd je junt, ekj sie dee. Lot dise Mana gonen.”

Aus Petrus sach, waut doa aunjinkj, neem hee een Schwieet un schneet Malchus, eenen Sklow von dän Huagen Priesta, daut Ua auf. Oba Jesus foot daut Ua aun un heeld dän Maun. Jesus säd to Petrus: “Doo dien Schwieet hia wajch. Wan du met een Schwieet feiten deist, dan woascht du uk derch een Schwieet stoawen.” De Soldoten  neemen sikj Jesus un bungen dän de Henj toop, un de Apostel randen wajch. Dan brochten de Menschen Jesus no Hanas, eent von de väaschte Priestasch. Hanas fruach Jesus ut un schekjt dän no daut Hus von Kaifas, dän Huagen Priesta. Un woo jinkj daut met de Apostel wieda?

“En dise Welt hab jie Angst, oba siet jetroost, ekj hab jäajen dise Welt jewonnen” (Johanes 16:33)