Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 DE 20. FROAG

Woo kaun eena dän jratsten Nutzen vom Bibelläsen haben?

Woo kaun eena dän jratsten Nutzen vom Bibelläsen haben?

DENKJ ÄWA DISE FROAGEN NO, WAN DU DE BIBEL LÄST:

Waut lieet mie daut äwa Jehova Gott?

Woo paust dit Poat met daut toop, waut de gaunze Schreft lieet?

Waut fa eene Lia kaun ekj mie doa rutnämen?

Woo kaun ekj dise Varzh brucken toom aundre halpen?

“Dien Wuat es eene Laump, mie dän Wajch to wiesen, uk een Licht, mie dän Stich to bedachen.”

Psalm 119:105