1 Mosi 4:1-26

4  Da Adam hott mitt sei fraw di Ayfaw kshlohfa, un see voah uf em family vayk. Da Koin voah geboahra zu iahra un see hott ksawt, “Ich habb en mann grikt mitt di hilf fumm HAH.”  Shpaydah hott see sei broodah, da Abel, katt. Da Abel voah en shohf-heedah, avvah da Koin voah en bavvah.  ʼS hott sich zu gedrawwa, es da Koin en frucht opfah fumm feld zumm HAH gebrocht hott.  Da Abel hott aw gebrocht funn di eahsht-geboahra funn sei fee un funn iahra fett. Un da HAH voah froh mitt em Abel sei opfah un hottʼs goot ohksenna.  Avvah mitt em Koin sei opfah voah eah nett froh, un hottʼs nett goot ohksenna. Dess hott da Koin oahrich fazand un eah hott sei ksicht bays fashteld.  No hott da HAH da Koin kfrohkt, “Favass bisht du bays, un favass hosht dei ksicht bays fashteld?  Is es nett deahra vayk? Vann duʼs recht ding dusht, vasht du ohgnumma? Un vann du nettʼs recht ding dusht, dann leit di sind an di deah. Di sind hott en falanga fa dich, avvah du musht meishtah vadda ivvah see.”  No hott da Koin kshvetzt mitt seim broodah da Abel, unʼs is zu kumma vo si draus im feld voahra, hott da Koin sich geyyich sei broodah kshteld un hott een doht gmacht.  Un da HAH hott ksawt zumm Koin, “Vo is dei broodah, da Abel?” Un eah hott ksawt, “Ich vays nett, binn ich meim broodah sei heedah?” 10  Da HAH hott ksawt, “Vass hosht du gedu? Di shtimm funn deim broodah sei bloot is am naus roofa zu miah fumm grund. 11  Un nau en fluch is uf dich un du bisht funn demm grund gedrivva, deah grund vo sei maul uf gmacht hott fa dei broodah sei bloot einemma funn dei hand. 12  Vann du da grund shafsht, dann soll da grund nimmi sei frucht gevva zu diah. Du zaylsht unruich rumm heah gay uf di eaht un dich vekk halda funn leit.” 13  Da Koin hott ksawt, “Deah shtrohf is graysah es ich shtenda kann. 14  Gukk moll, du hosht mich heit aus demm land gedrivva, un ich zayl fashtekkeld sei funn deim ksicht. Ich muss unruich rumm heah gay, vekk funn leit uf di eaht, un veah-evvah es mich find zayld mich doht macha.” 15  Avvah da HAH hott ksawt zu eem, “Nay, vann ennich ebbah da Koin doht macht, sollʼs eem sivva mohl so feel zrikk betzawld vadda.” Un da HAH hott en meik uf da Koin gedu, so es nimmand een doht macha soll vann eah een find. 16  Da Koin is no vekk fumm HAH ganga un hott imma land glaybt es Nod hayst, east funn Ayden. 17  Da Koin hott kshlohfa mitt sei fraw, un see is uf em family vayk vadda, un da Henoch voah geboahra zu iahra. Da Koin hott en shtatt gebaut un hott dee shtatt noch seim boo, da Henoch, kaysa. 18  Zumm Henoch voah da Irad geboahra; zumm Irad voah da Mahujael geboahra; zumm Mahujael voah da Methusael geboahra; un zumm Methusael voah da Lamech geboahra. 19  Da Lamech hott zvay veivah zu sich gnumma. Da nohma funn di aynd voah Ada un di annah hott Zilla kaysa. 20  Zu di Ada voah da Jabal geboahra. Funn eem sinn dee heah kumma es in tents voona un es fee halda. 21  Sei broodah sei nohma voah Jubal. Funn eem kumma dee heah es di harf un di flute shpeela. 22  Di Zilla hott aw kinnah katt. Zu iahra voah da Thubal-Koin geboahra. Eah voah da teetshah fa alli sadda brass un eisa tools macha. Di shveshtah fumm Thubal-Koin voah di Naema. 23  Un da Lamech hott ksawt zu sei veivah, “Ada un Zilla, heichet mich ab, diah veivah fumm Lamech,un meiket vass ich eich sawk. Ich habb en mann doht gmacht veil eahmich vay gedu hott.Deah yung mann hott mich kshlauwa katt. 24  Vann em Koin sei doht-shlayyah sivva mohl zrikk betzawld vatt, dann vatt em Lamech seinah sivvana sivvatzich mohl.” 25  Da Adam hott viddah kshlohfa mitt sei fraw, un zu iahra voah en boo geboahra un see hott een Seth kaysa. See hott ksawt, “Gott hott miah noch en kind gevva in blatz fumm Abel, deah vo doht gmacht voah beim Koin.” 26  Zumm Seth voah aw en boo geboahra, un eah hott een Enos kaysa. An dee zeit henn leit ohkfanga da nohma fumm HAH ohbayda.

Footnotes