1 Mosi 32:1-32

32  Da Jakob is aw sei vayk on ganga, un di engel funn Gott sinn kumma een ohdreffa.  Vo da Jakob si ksenna hott, hott eah ksawt, “Dess sinn di engel funn Gott um uns rumm.” Un eah hott da blatz Mahanaim kaysa.  No hott da Jakob mennah fanna naus kshikt fa vatt nemma zumm Esau, sei broodah im land Seir, in di landshaft funn Edom.  Eah hott eena ksawt, “Dess is vass diah sawwa sellet zu mei meishtah, da Esau: ‘Dei gnecht, da Jakob, sawkt, “Ich habb beim Laban gvoond biss nau.  Ich habb oxa, aysla un drubba shohf, un gnechta un mawda. Ich habb dess vatt zu diah kshikt, mei meishtah, so es ich gnawt finn in dei awwa.”’”  Di mennah sinn zrikk zumm Jakob kumma un henn ksawt, “Miah sinn zu dei broodah da Esau ganga un nau is eah am kumma dich ohdreffa mitt fiah hunnaht mennah.”  No hott da Jakob oahrich angsht katt un hott sich kfeicht. Eah hott di leit es bei eem voahra fadayld in zvay drubba, un aw sei drubba fee un di kamayla.  Eah hott ksawt, “Vann da Esau ay drubb ohpakt, dann kann di annah vekk funn eem.”  No hott da Jakob gebayda, “Oh Gott funn mei faddah Abraham, Gott funn mei faddah Isaac, da HAH vo ksawt hott zu miah, ‘Gay zrikk zu dei land un dei freindshaft, un ich gebb acht uf dich.’ 10  Ich binnʼs nett veaht fa awl dei bamhatzichkeit un awl dei shtandhaftichkeit es du gvissa hosht zu deim gnecht. Vo ich ivvah da Jordan rivvah kumma binn havvich yusht mei shtokk katt, nau havvich zvay drubba. 11  Ich bayt, hald mich frei funn di hand funn mei broodah da Esau, fa ich feich mich veyyich eem. Un ich feicht es eah am kumma is fa mich doht macha, un aw di muddahra un kinnah. 12  Du hosht ksawt, ‘Ich zayl diah goot du, un dei nohch-kummashaft macha vi da sand am say nohch, so feel es nimmand si zayla kann.’” 13  So is eah datt geblivva selli nacht. No hott eah dess kshenk zammah grikt fa sei broodah, da Esau: 14  Zvay hunnaht gays un zvansich gays-bekk, zvay hunnaht shohf un zvansich shohf-bekk, 15  dreisich millich-kamayla un iahra yungi, fatzich kee un zeyya bulla, zvansich aysel-mahra un zeyya aysel-hengshta. 16  Eah hott si awl ivvah-gedrayt zu sei gnechta, yaydah drubb bei sich selvaht, un hott ksawt zu sei gnechta, “Gaynd fanna naus un bleivet en shtikk funn-nannah zvishich yaydah drubb.” 17  No hott eah en gebott gevva zu di feddahsht drubb, un hott ksawt, “Vann mei broodah da Esau eich ohdreft un frohkt, ‘Zu vemm heahra diah, vo sind diah am anna gay un vemm is dess fee do fannich eich?’ 18  No sellet diah sawwa, ‘Dess fee heaht zu dei gnecht da Jakob. Si sinn en kshenk kshikt zu mei meishtah da Esau, un da Jacob selvaht is aw am kumma hinnich uns.’” 19  Eah hott noʼs saym ding ksawt zu di zvett un dritt drubb un zu awl di drubba es hinna nohch kumma sinn. Eah hott ksawt, “Sellah vayk sella diah shvetza zumm Esau vann diah een ohdreffet; 20  un diah sellet shuah sei un sawwa, ‘Dei gnecht da Jakob is am kumma hinnich uns.’” Fa eah hott gedenkt, “Ich mach fridda mitt eem deich dee kshenkah es ich fanna naus shikk. No fleicht vann ich een moll ohdreff nemd eah mich oh.” 21  So sinn sei kshenkah fannich eem heah ganga, avvah eah is selli nacht hinna bei di ivvahrichi geblivva. 22  Selli nacht is da Jakob uf kshtanna, hott sei zvay veivah, sei zvay mawda un elf kinnah gnumma, un hott si nivvah uf di annah seit kshikt deich da Jabbok. 23  Vo eah si moll awl drivvah nivvah kshikt katt hott, hott eah awl sei annah shtoft aw nivvah kshikt. 24  So voah da Jakob laynich, unʼs hott en mann graesseld mitt eem biss dawk da neksht meiya. 25  Un vo da mann ksenna hott es eah een nett ivvah-kumma kann, hott eah een uf di hift kshlauwa un hott si ausnannah gedu vi da Jakob graesseld hott mitt eem. 26  No hott da mann ksawt, “Loss mich gay, ʼsis nau shund dawk.” Avvah da Jakob hott ksawt, “Ich loss dich nett gay biss du mich saykendsht.” 27  Da mann hott no kfrohkt, “Vass is dei nohma?” Un eah hott ksawt, “Jakob.” 28  No hott da mann ksawt, “Dei nohma soll nimmi lengah Jakob sei, avvah Israel, veil du kshtreit hosht mitt Gott un mitt mennah un hosht gvunna.” 29  No hott da Jakob een kfrohkt, “Vass is dei nohma?” Avvah eah hott ksawt, “Favass frohksht du vass mei nohma is?” No hott eah een datt ksaykend. 30  Da Jakob hott no sellah blatz Peniel kaysa. Eah hott ksawt, “Ich habb Gott sei ksicht ksenna, doch voah mei layva nett gnumma.” 31  Di sunn is uf kumma ivvah een yusht vi eah an Peniel fabei ganga is, un deich sei hift is eah lohm ganga. 32  Sell is favass, even heit, di Kinnah-Israel di flexa es di hift zammah hayva nett essa doon. Dess is veil eah em Jakob sei flexa ausnannah gezowwa hott es di hift zammah hayva.

Footnotes