1 Mosi 31:1-55

31  Da Jakob hott keaht es em Laban sei boova am sawwa voahra, “Da Jakob hott alles vekk gnumma es unsah daett aykend, un eah is so oahrich reich vadda bei vass zu unsah daett heaht.”  Un da Jakob hott ksenna es da Laban nimmi so freindlich voah zu eem es difoah.  No hott da HAH ksawt zumm Jakob, “Gay zrikk anʼs land funn dei feddah un zu dei freindshaft. Ich zayl bei diah sei.”  So hott da Jakob vatt zu di Rachel un di Lea kshikt fa raus inʼs feld kumma voʼs fee voah.  Datt hott eah ksawt zu eena, “Eiyah daett is nimmi so freindlich geyyich mich es eah eahshtah voah, avvah da Gott funn mei faddah voah bei miah.  Un diah visset es ich eiyah daett gedeend habb mitt awl mei grefta.  Un doch, eiyah daett voah nett eahlich mitt miah un hott mei lohn zeyya moll faʼennaht, avvah Gott hott een nett alawbt fa mich vay du.  Vann eah ksawt hott, ‘Es shekkich fee soll dei lohn sei,’ no hottʼs fee alles shekkichi yungi katt. Un vann eah ksawt hott, ‘Es shtraymich fee soll dei lohn sei,’ no hottʼs fee awl shtraymichi yungi grikt.  Sellah vayk hott Gott eiyah daett sei fee vekk gnumma un hottʼs zu miah gevva. 10  Unʼs is zu kumma es ich en drohm katt habb an di zeit es es fee am drawwich vadda voah. Un ich habb ksenna es yusht di gays-bekk es shtraymich, blakkich adda shekkich voahra amʼs fee drawwich macha voahra. 11  No hott da engel funn Gott zu miah ksawt im drohm, ‘Jakob,’ un ich habb ksawt, ‘Do binn ich.’ 12  Un eah hott ksawt, ‘Nau gukk moll mitt dei awwa, un sayn es yusht di gays-bekk es shtraymich, blakkich adda shekkich sinn amʼs fee drawwich macha sinn; fa ich habb alles ksenna es da Laban am du voah zu diah. 13  Ich binn da Gott funn Beth-El, vo du da shtay ksalbt hosht—datt vo du en fashprechnis gmacht hosht zu miah. Nau shtay uf, zeek aus demm land un gay zrikk inʼs land es du geboahra voahsht drinn.’” 14  Di Rachel un di Lea henn no ksawt zu eem, “Henn miah alsnoch ennichi eahbshaft ivvahrich funn unsah daett sei haus? 15  Sinn miah nett es vi fremdi zu eem? Eah hott uns fakawft un hott alles fablohsa es eah grikt hott fa uns. 16  Alles es Gott vekk gnumma hott funn unsah daett heaht geviss zu uns un unsah kinnah. Nau du vass-evvah es Gott ksawt hott zu diah.” 17  No hott da Jakob sich grisht un hott sei kinnah un veivah uf kamayla gedu. 18  Eah hott awl sei fee fannich sich heah gyawkt—awlʼs fee es eah zammah ksammeld katt hott in Mesopotamia un alles es eah gaygend hott. Eah is no noch em land funn Kanaan ganga fa zu seim faddah, da Isaac, gay. 19  Vo da Laban naus ganga is fa sei shohf sheahra, is di Rachel ganga un hott iahra daett sei abgettah kshtohla. 20  Da Jakob hott da Laban da Syrian fafiaht bei eem nett sawwa es eah am falossa is. 21  Eah hott sich fabutzt mitt alles es eah katt hott. Eah is ivvah da Euphrates Revvah nivvah un is naus kshteaht geyyich di hivla funn Gilead. 22  Da dritt dawk voahʼs ksawt zumm Laban es da Jakob difunn ganga is, 23  un eah hott sei breedah mitt sich gnumma un is em Jakob nohch ganga fa sivva dawk. Eah is eem nohch kumma in di hivla funn Gilead. 24  In di nacht is Gott zumm Laban da Syrian kumma imma drohm un hott ksawt zu eem, “Gebb acht es du nett goot adda bays shvetsht zumm Jakob.” 25  So hott da Laban uf kfanga mitt em Jakob. Da Jakob hott sei tent uf gedu katt in di hivla un da Laban, mitt sei breedah, hott aw seinah uf gedu datt uf em Berg Gilead. 26  No hott da Laban ksawt zumm Jakob, “Vass hosht du gedu? Du hosht mich fafiaht un hosht mei zvay mayt vekk gedrawwa es vann si kfanga gvest veahra mitt em shvatt. 27  Favass bisht du fatt kshlicha unni miahʼs sawwa, un hosht mich fafiaht? Ich hett eich fraylich fatt kshikt mitt singa un drumma un harfa. 28  Du hosht mich nett alawbt fa mei aykni boova un mayt kissa. Du hosht dich dumm ohkshikt. 29  Ich habb di graft fa diah shawda du, avvah letsht nacht hott da Gott funn deim faddah kshvetzt zu miah un hott ksawt, ‘Vatsh dich es du nett goot adda bays shvetsht zumm Jakob.’ 30  Nau bisht du dann difunn veil du zrikk an deim faddah sei haus gay vitt, avvah favass hosht du mei gettah kshtohla?” 31  No hott da Jakob andvat gevva un hott ksawt zumm Laban, “Ich habb mich kfeicht veil ich gedenkt habb du nemsht dei mayt vekk funn miah mitt gvald. 32  Avvah vann du ennich ebbah do finsht mitt dei gettah dann soll eah nett layva. Do fannich unsah freindshaft, gukk fa dich selvaht eb ennich ebbes do is es dei is, un vann so, nemmʼs zrikk.” Da Jakob hott nett gvist es di Rachel em Laban sei gettah kshtohla hott. 33  So is da Laban im Jakob sei tent, in di Lea iahra tent un in da tent funn di zvay mawda avvah eah hott nix kfunna. No is eah aus di Lea iahra tent un is in di Rachel iahra tent ganga. 34  Nau di Rachel hott di gettah gnumma katt, hott si in da kamayla saddel gedu un hott sich uf si kokt. Da Laban is gans deich da tent ganga avvah eah hott nix kfunna. 35  No hott di Rachel ksawt zu iahra faddah, “Sei nett zannich mitt miah veil ich nett uf shtay. Dess is di zeit fumm moonet fa mich.” So hott da Laban ksucht avvah eah hott sei gettah nett kfunna. 36  No is da Jakob bays vadda mitt em Laban un hott een fasholda. Eah hott kfrohkt, “Vass havvich letz gedu? Vass is mei sind, es du miah so hays nohch kumma bisht? 37  Du bisht gans deich mei shtoft ganga un vass hosht du kfunna es dei is? Setz es do fannich unsah freindshaft, so es si richta kenna zvishich di zvay funn uns. 38  Ich voah bei diah dee zvansich yoah. Dei shohf un gays voahra nett unfruchtboah, un ich habb di bekk funn deim fee nett gessa. 39  Ich habbʼs fee es farissa voah bei vildi diahra nett zu diah gebrocht. Ich habb sell selvaht kshtend. Du hosht mich gmacht betzawla fa vass-evvah es kshtohla voah dawk adda nacht. 40  ʼS voah vi dess: Dawkʼs hott di hitz mich ufgebrend un nachts binn ich fafroahra mitt di keld, unʼs is kenn shlohf zu mei awwa kumma. 41  ʼS voah so fa zvansich yoah diveil ich an dei haus voah. Ich habb kshaft fa dich fa fatzay yoah fa dei zvay mayt, un sex yoah fa dei drubb fee, un du hosht mei lohn zeyya moll faʼennaht. 42  Vann da Gott funn meim faddah, da Gott fumm Abraham un di Furcht fumm Isaac nett bei miah gvest veah, hetsht du mich veiklich fatt kshikt mitt leahri hend. Gott hott mei dreebsawl ksenna un aw vi hatt es ich kshaft habb, so hott eah dich gezankt un gvand letsht nacht.” 43  No hott da Laban andvat gevva un hott ksawt zumm Jakob, “Di mayt sinn mei mayt, di kinnah sinn mei kinnah un di drubba fee sinn mei fee. Alles es du saynsht is mei. Avvah vass kann ich du heit veyyich mei mayt un veyyich di kinnah es geboahra sinn zu eena? 44  So nau loss uns en bund macha, ich un du, un loss dess en zeiknis sei zvishich miah un diah.” 45  No hott da Jakob en shtay gnumma un hottʼn ufʼs end kshteld fa en ohdenkes-shtay. 46  Eah hott no sei freindshaft ksawt fa shtay zammah samla. Si henn en haufa gmacht mitt di shtay un henn no bei em shtay haufa gessa. 47  Da Laban hott da shtay haufa Jegar-Sahadutha kaysa, avvah da Jakob hottʼn Gilead kaysa. 48  No hott da Laban ksawt, “Deah shtay haufa is en zeiknis zvishich miah un diah.” Fasell hayst ah Gilead. 49  Da haufa voah aw Mizpah kaysa veil da Laban ksawt hott, “Da HAH soll vatsha zvishich miah un diah diveil es miah funn-nannah sinn. 50  Vann du mei mayt nett goot yoosht, adda vann du anri veivah nemsht nayvich mei mayt, even vann nimmand bei uns is, meind du es Gott en zeiknis is zvishich miah un diah.” 51  Da Laban hott no veidah ksawt zumm Jakob, “Gukk moll deah haufa shtay un deah ohdenkes-shtay es ufʼs end kshteld is. Dee sinn en zeiknis zvishich miah un diah. 52  Deah haufa is en zeiknis un deah annah shtay is en zeiknis es ich nett fabei nivvah gay fa diah shawda du, un es du nett fabei rivvah kumsht fa miah shawda du. 53  Da Gott fumm Abraham, un da Gott fumm Nahor un da Gott funn iahra faddah soll richta zvishich uns.” So hott da Jakob kshvoahra bei di Furcht funn seim faddah, da Isaac. 54  No hott da Jakob en opfah gmacht datt ufʼm hivvel, un hott sei freindshaft kaysa anʼs essa kumma. Si henn gessa un voahra datt ufʼm hivvel ivvah-nacht. 55  Free da neksht meiya is da Laban uf kshtanna, hott sei kinds-kinnah un sei mayt gekist un hott si ksaykend. No hott eah datt falossa un is viddah zrikk haym ganga.

Footnotes