1 Mosi 29:1-35

29  No is da Jakob uf sei vayk ganga, un is inʼs land funn di leit funn di east kumma.  Eah hott rumm gegukt un hott en vassah-brunna ksenna draus im feld. Un gukk moll, ʼs voahra drei drubba shohf nayva droh gleyya, fa si henn di shohf gedrenkt funn sellah brunna. Avvahʼs voah en grohsah shtay uf em loch fumm brunna gleyya.  Vann awl di drubba shohf moll datt voahra, henn si da shtay als ab fumm loch grold, henn di shohf gedrenkt un henn da shtay viddah zrikk uf da brunna.  No hott da Jakob di shohf-heedah kfrohkt, “Mei breedah, funn vo sind diah?” Si henn ksawt, “Miah sinn funn Haran.”  Eah hott ksawt zu eena, “Kenna diah da Laban, em Nahor sei boo?” Si henn ksawt, “Miah kenna een.”  Eah hott ksawt zu eena, “Gaytʼs goot mitt eem?” Si henn ksawt, “ʼS gayt goot, un gukk moll, sei dochtah di Rachel is am kumma mitt di shohf.”  Da Jakob hott no ksawt, “Gukket moll, di sunn is alsnoch hohch; ʼs is noch nett zeit fa di shohf zammah geddahra. Drenket di shohf un nemmet si zrikk in di vayt.”  Avvah si henn ksawt, “Miah kenna nett biss awl di drubba zammah gegeddaht sinn un si rolla da shtay funnʼs loch fumm brunna. No kenna miah di shohf drenka.”  Diveil es eah noch am shvetza voah mitt eena, is di Rachel kumma mitt iahra daett sei shohf, fa see voah en shohf-heedah. 10  No is es zu kumma, vo da Jakob di Rachel, ʼs maydel fumm Laban, sei maemm iahra broodah, un di shohf fumm Laban, sei maemm iahra broodah, ksenna hott, is da Jakob nuff ganga un hott da shtay ab fumm brunna grold un hott em Laban sei shohf gedrenkt. 11  No hott da Jakob di Rachel gekist un hott laut keild. 12  Da Jakob hott no di Rachel ksawt es eah is freindshaft mitt iahra daett, un eah is di Rebekka iahra boo. No is see kshprunga un hott iahra daettʼs ksawt. 13  So is es zu kumma, vo da Laban dess keaht hott veyyich em Jakob, sei shveshtah iahra boo, is eah kumma zu shpringa fa een ohdreffa. Eah hott een in di eahm gnumma, hottʼn gekist un hottʼn an sei haus gebrocht. No hott da Jakob em Laban awl dee sacha fazayld. 14  Un da Laban hott ksawt, “Du bisht geviss mei flaysh un bloot.” Un da Jakob is bei eem geblivva fa ay moonet. 15  No hott da Laban ksawt zumm Jakob, “Setsht du shaffa fa mich fa nix, yusht veil du mei freindshaft bisht? Sawk miah vass dei lohn sei sett.” 16  Nau da Laban hott zvay mayt katt. Di elsht iahra nohma voah Lea un di yingsht iahra nohma voah Rachel. 17  Di Lea hott shvachi awwa katt, avvah di Rachel voah hibsh un shay. 18  Da Jakob hott di Rachel leeb katt, un hott no ksawt, “Ich shaff sivva yoah fa dich fa dei yingsht maydel di Rachel.” 19  Da Laban hott ksawt, “ʼSis bessah es ich see zu diah gebb es zu en anra mann. Bleib do bei miah.” 20  So hott da Jakob sivva yoah kshaft fa di Rachel greeya, avvahʼs hott kseemd vi yusht poah dawk, so leeb voah see zu eem. 21  No hott da Jakob zumm Laban ksawt, “Gebb miah mei fraw. Mei zeit is faddich un ich vill see heiyahra.” 22  Da Laban hott no awl di leit zammah gebrocht un hott en grohs essa gmacht. 23  Un voʼs ohvet is vadda hott eah sei dochtah, di Lea gnumma un hott see zu eem gebrocht. Un da Jakob hott kshlohfa mitt iahra. 24  Da Laban hott aw sei mawt, di Silpa, zu di Lea gevva fa iahra mawt sei. 25  Unʼs is zu kumma da neksht meiya, fahaftich, es voah di Lea. Un da Jakob hott ksawt zumm Laban, “Vass is dess es du gedu hosht zu miah? ʼS voah fa di Rachel es ich kshaft habb fa dich. Favass hosht du mich fafiaht?” 26  Da Laban hott no ksawt, “ʼSis nett recht in unsah land fa di yingsht abheiyahra eb di elsht. 27  Mach di voch faddich mitt dee do, no gevva miah diah di yingsht aw, avvah du musht nochamohl sivva yoah shaffa fa mich.” 28  Da Jakob hott no di voch faddich gmacht mitt di Lea, un da Laban hott eem no sei maydel di Rachel aw gevva fa sei fraw sei. 29  Da Laban hott sei mawt, di Bilha, zu sei maydel di Rachel gevva fa iahra mawt sei. 30  So hott da Jakob aw kshlohfa mitt di Rachel un eah hott di Rachel may leeb katt es di Lea. Un eah hott nochamohl sivva yoah kshaft fa da Laban. 31  Da HAH hott ksenna es di Lea kenn leevi grikt hott, so hott eah gmacht es see kinnah havva hott kenna. Avvah di Rachel hott kenni havva kenna. 32  Di Lea is uf em family vayk vadda un hott en boovli katt. See hott een Ruben kaysa un hott ksawt, “Dess is veil da HAH mei dreebsawl ksenna hott. Nau zayld mei mann mich geviss leeb havva.” 33  No is see viddah uf em family vayk vadda un hott noch en boo katt. See hott no ksawt, “Veil da HAH keaht hott es ich kenn leevi grikk, hott eah miah deah boo aw gevva.” So hott see een Simeon kaysa. 34  See is viddah uf em family vayk vadda, hott noch en boo grikt un hott ksawt, “Nau fahaftich zayld mei mann sich zu miah gevva, siddah es ich eem drei boova gevva habb.” So hott see een Levi kaysa. 35  See is viddah uf em family vayk vadda un hott noch en boo katt. See hott ksawt, “Dessamohl zayl ich da HAH danka.” Fasell hott see een Juda kaysa. No hott see ufkeaht kinnah havva.

Footnotes