1 Mosi 14:1-24

14  An di zeit vo dee leit kaynicha voahra: da Amraphel, kaynich funn Sinear; da Arioch, kaynich funn Ellasar; da Kedor-Laomor, kaynich funn Elam; un da Thideal, kaynich funn di Heida,  dann henn si greek gmacht mitt dee do kaynicha: da Bera, kaynich funn Sodom; da Birsa, kaynich funn Gomorra; da Sineab, kaynich funn Adama; da Sember, kaynich funn Zeboim un da kaynich funn Bela (di shtatt funn Zoar).  Awl dee kaynicha sinn zammah ganga funn di Valley funn Siddim, sell is di valley vo nau da Sals Say is.  Fa zvelf yoah voahra si unnich em kaynich, Kedor-Laomor, avvah im dreitzayda yoah henn si sich ufkshteld geyyich een.  Im fatzayda yoah is da Kedor-Laomor un di kaynicha es bei eem voahra kumma un henn awl dee leit ivvah-gnumma im greek: di Refiddah in Astharoth-Karnaim; di Sufiddah in Ham; di Emiddah in Shaveh-Kirjathaim;  un di Horiddah in di hivla funn Seir, so veit es El-Pharan an di vildahnis.  No sinn si zrikk gedrayt un sinn an En-Mispat (sell is Kades) kumma. Si sinnʼs gans land funn di Amalekiddah ivvah-kummah im greek, un aw di Amoriddah vo in Hazezon-Thamar gvoond henn.  No sinn di kaynicha funn Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim, un Bela (vass Zoar hayst) raus kumma un henn sich grisht fa fechta geyyich dee anra kaynicha datt in di Valley funn Siddim.  Dee anri kaynicha voahra da Kedor-Laomor funn Elam, da Thideal funn di Heida, da Amraphel funn Sinear un da Arioch funn Ellasar. Es voahra fiah kaynicha geyyich fimfa. 10  Di Valley funn Siddim voah foll tar pits, un di kaynicha funn Sodom un Gomorra henn sich fabutzt. Vo si am gay voahra sinn samm funn di mennah datt nei kfalla. Avvah di ivvahricha sinn nuff in di hivla kshprunga. 11  Di fiah kaynicha henn no awlʼs sach gnumma in Sodom un Gomorra, un aw awlʼs ess-sach un sinn on ganga. 12  Si henn aw em Abram sei broodah sei boo, da Lot, vo in Sodom gvoond hott, mitt gnumma un aw alles es eah gaygend hott. 13  Ayns funn di mennah es vekk kumma is funn di kaynicha, is kumma un hott em Abram, es en Hebrayah voah, alles ksawt diveyya. Da Abram hott an di baym gvoond es zumm Mamre keaht henn. Da Mamre voah en Amoriddah un sei breedah voahra da Eskol un da Aner. Si henn em Abram bei-kshtanna. 14  Vo da Abram keaht hott es sei broodah sei boo kfanga gnumma is vadda, hott eah drei hunnaht un achtzay mennah zammah groofa es geboahra voahra in sei haus-halding, un is eena nohch ganga biss an Dan. 15  Selli nacht hott da Abram sei greeks-mennah fadayld, un si henn di evvahsht-hand grikt funn di kaynicha. Si henn si gyawkt biss an Hoba, vo uf di lings seit is funn Damascus. 16  Da Abram hott awlʼs sach viddah zrikk gebrocht. Eah hott sei broodah sei boo, da Lot, un sei sach, un di veibsleit un awl di anra leit viddah zrikk gebrocht. 17  Noch demm es da Abram da Kedor-Laomor un di kaynicha vo bei eem voahra ivvah-kumma is, is eah zrikk kumma. No is da kaynich funn Sodom naus ganga fa een ohdreffa an di valley funn Shaveh, sell is di Kaynich Valley. 18  No hott da Melchisedek, da kaynich funn Salem, broht un vei raus gebrocht. Eah voah en preeshtah fumm Alli-Haychshta Gott. 19  Eah hott da Abram ksaykend un hott ksawt, “Ksaykend sei du Abram bei em Alli-Haychshta Gott,vo da himmel un di eaht gmacht hott. 20  Un ksaykend sei da Alli-Haychsht Gott,vo dei feinda in dei hand gedu hott.” No hott da Abram eem en zeyyadel funn alles gevva. 21  Da kaynich funn Sodom hott no ksawt zumm Abram, “Gebb di leit zu miah un nemmʼs sach fa dich selvaht.” 22  Avvah da Abram hott ksawt zumm kaynich funn Sodom, “Ich habb mei hand uf kohva zumm HAH, da Alli-Haychsht Gott, vo da himmel un di eaht gmacht hott, un habb ksawt 23  es ich nemm nix es dei is, nett even en naytz-fawda adda en shoo-bendel. Dess is so es du nett sawwa kansht, ‘Ich habb da Abram reich gmacht.’ 24  Ich nemm nix es vi yusht sell vass di yunga leit gessa henn, un sell dayl vass zu di mennah heaht es mitt miah ganga sinn, da Aner, da Estol un da Mamre. Loss si iahra dayl nemma.”

Footnotes