Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

¿Kĩh pẽhytxki yat pweˈsx wãtwãt fxiˈzewa?

¿Kĩh pẽhytxki yat pweˈsx wãtwãt fxiˈzewa?

¿Idxa maˈjĩguihg...

  • ... wedxwaˈja?

  • ... vxu?

  • ... maˈwga yakiˈ?

 DXUS EÇA NAˈJĨK

“Txãˈwẽmeˈ, wejxwa Dxus weˈweniˈs wẽsẽˈjçxaˈ, txajx jxkaahnitxiˈs kxtey yuusáa yakhçxáa seenaˈ wala weçxa yujaˈ jĩk” (Lucas 11:28, DYUS YUWE UˈSESA, ortografía actualizada).

JIˈYUTE MAˈW YŨUÇXA PUˈÇXHIˈTXKIˈ

Ũyuˈjnaw isateˈ wẽdxwajas (Efesios 5:28, 29).

Txaˈwẽy çxaa ew yũn fxiˈzewana (Efesios 5:33).

Kweˈsxtxis wa nwẽˈwena (Marcos 10:6-9).

 ¿ISAYU WEˈWEMAK DXUS EÇA?

Jeˈzku tasxii:

  • Dxusne vxit yat pweˈsxtxis. Dxus eç naˈjĩk “txãˈsaˈ maawa jxukatx Tataˈ” Jeuwa Dxus (Efesios 3:14, 15). Jeuwa vxit paˈka yat pweˈsx ũˈsnxa ¿Kĩh yũuçxa meˈ seena jiˈyuwa ewky txãjx weˈwnxis?

    Idxa maˈw yũuçxa yat pweˈsx weˈsx wãtwãt fxiˈzewajas uyuˈguihg ¿kimna paapẽyguihg? Jeuwa Dxusas paapẽywa jiˈphnetkhaw, txãa jxuka vxitsana.

    Txaˈwẽy çxaa jiyuwẽçxa txãjx yuukx pẽhynxisa pakwe we, yat pweˈsx ew fxiˈze weçxa khĩiçxa Jeuwas papẽhyte puˈçxhina, txãa jxuka vxitsana (Mateo 19:4-6).

  • Dxusa kũˈjne yaki kweˈsxtxis. Idx vxite yat pweˈsxtxis Dxus eçte pakweya pikiˈk Jeuwa txãjx yuˈ kxpejeˈknxis, “iˈkweˈsxtxi thegsaˈ naa paˈga” (1 Pedro 5:6, 7). Jeuwa wedxiˈne kweˈsx ew uˈjuwajas, txãjx yuukx pẽhynxisa bagaçxte yuhwa pçumeena (Proverbios 3:5, 6; Isaías 48:17, 18).

 MAˈJĨGUIHG

¿Maˈw yũuçxa nmiˈ ewsa vxite nyuuythe, ney ewsa yanxukx?

Dxus eçte uyuˈ nega naa weˈwnxis EFESIOS 5:1, 2 y COLOSENSES 3:18-21.

PEENA PAKWE

EÇ & FOLLETOS

Idx yatteweˈsx wẽt fxiˈzeya ãjaˈyã

Idx ptaamuniyãju, idx yatteweˈsxa Dxus wala isasa nwẽseˈjçxa wẽt fxiˈze ãjaˈyã.