Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Dxusaˈs wẽseˈjçxa ĩtxi yũuneˈkwe

 PEˈLA 12

¿Maˈw yũuçxa yat pweˈsx wẽtwẽt fxiˈzeya ãjaˈtxkxi?

¿Maˈw yũuçxa yat pweˈsx wẽtwẽt fxiˈzeya ãjaˈtxkxi?

Yat pweˈsx seena yah wedxçxa wẽtwet fxiˈzenxa (Efesios 5:33)

Dxus eçte weˈwek piçtheˈjã, teeçx uˈy yakçxã ptaamuuya ãjãnxa.

Nmiˈ ewsa peeygãjaˈk nyuuthẽjãˈs, puˈçxhna wẽdxna kũh yahkxna.

Nyuuthẽjã nmiˈaˈs puˈçxhwa jiˈphnaˈ.

Luuçxweˈsx nwẽseˈjwa jiˈphtaˈ ney weˈsxtxis.

 Ptaamsa kĩhwa yapthawẽmee fxiˈzewaˈja. Txaˈwẽy kĩhwa vxitte jiˈphuwaˈj meenaˈ (Colosenses 3:5, 8-10)

Dxus eç naˈjĩk, txaˈwẽy piçthẽˈjã wẽdxi jiˈphna nyuuthejãs, txãa mawne yah wedx txaˈwẽy. Uˈywa nmiˈaˈs wẽseˈjçxa peeykãawa jiˈphna.

Txaˈwẽy ptaamsaçxa uˈjuwana. Piçthẽˈj deuˈy vxiitna uˈjuwa jiˈphmeenaˈ, uˈy wa deepiç vxitna uˈjuwa jiˈphmeenaˈ. Dxus eçaˈ txãawku kaapiyaja.

Dxusaˈ kaapiyajak yat pwesxtxis wẽtwet fxiˈnzeyaˈ.