Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Dxusaˈs wẽseˈjçxa ĩtxi yũuneˈkwe

 PEˈLA 3

¿Nyaafxtey Adan yakh Eva yakh Mawkitx Fxiˈzen ũssu?

¿Nyaafxtey Adan yakh Eva yakh Mawkitx Fxiˈzen ũssu?

Dxusa Adanyakh Eva yakh kihmewa jxuka nvxiht ewsaçxaˈ (Hechos 17:25)

Jeuwa teeçx uˈy vxitenee, khĩiçxa Adan nvxihtne txajx nyũuthe yũukaˈn (Marcos 10:6, 7).

Adan vxite Evas kwekwe ewsa usneˈ, yekxnxisa txaˈwẽy.

Txaawẽˈsx kiwa zxiçxkweteneˈta usuh. Txãa Eden ku yaseyu. Kihteyu kihwa jxukane ũsuˈ, yuˈwala ũsune, tahky, fxthũ tasx meˈ ew yuhne.

Jeuwa txaawẽˈsx yakh weˈwna, kihwa jxuka kaapiyane txaawẽˈsxtxis. Kiwe zxiçxkwete bagaçxtewa ũs wẽçxayuˈ, Dxusaˈs nwẽseˈjwa jiˈphuneˈta.

 Dxusaˈ txaawẽˈsxtxis jxkaahne ũˈkaamen teeçx nxun tasxaˈs (Génesis 2:16, 17)

Dxusaˈ najine Adanyakh Eva yakh, txãa teeçx nxun tasxaˈs uumeˈnekwe txãas ũuçxa yuˈ uunekwe jineˈ.

Teeçx Dxus puˈyakhsa wẽseˈjmeneˈ, txãasak Eçxtheˈj yuˈ.

Eçxthẽˈj yuˈ wẽseˈjthãsmeˈne Jeuwaˈs, txãasane ulaˈs kaweˈwe, ul yuˈ najine Evas yuˈ, uumeˈnekwe naa nxun tasxaˈs, ũˈçxawa, Dxus naˈwẽy yuneˈkwe jineˈ. Txãyu meh seena ĩsxiine (2 Corintios 11:3).