Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Dxusaˈs wẽseˈjçxa ĩtxi yũuneˈkwe

 PEˈLA 4

Adan vxite Eva eçxaˈs wẽseˈjçxa, ¿maˈw kxitx kabankah?

Adan vxite Eva eçxaˈs wẽseˈjçxa, ¿maˈw kxitx kabankah?

Adan vxite Eva Dxusas nwẽseˈjmeçxa uuˈneta (2 Corintios 11:3)

Eva ulaˈs nwẽseˈjeçxa ũçxaneˈ teeçx nxun tasxaˈs, txãaju nxĩiˈne, açiu Adan wa ũçxaneˈ.

Meh seena ewmeeyũˈneˈta, txaawẽˈsxa açxiu txaˈju neũneˈ txãa Eden kiwaju.

Txaawẽˈsx meh thẽysa jiˈphuneˈta, zxikwesx txaˈwẽy thenkaaneˈta saˈ uuneˈta. Kitewa Dxus tasxte uˈjmeˈhta kxte pçuuneta.

 Uusa kiwe thũdçxa neˈtayũ kihwa nxũya ãjameˈnxa (1 Corintios 15:47, 48)

Jxukasay Adan vxite Eva zxiˈkweˈsxnethkaw, txãsatkaˈw uunkaja. Uusayu maawa uˈjmeneˈhta saˈ puˈçxhia ãjãmenxa (Juan 11:11).

Jeuwa nasatxiˈs ũˈuthasçmeˈne, txãsa kiˈ uuhsatxis kaˈũsejena. Nwẽseˈjçxayu uumenxa. Bagaçxtewa ĩtxi fxiˈzenxa.

PEENA PAKWE

DXUS JIˈPHA EWSA TUUTHEˈJNI

Dxusa naa kiwes ¿kĩh kik yũuwẽje?

Dxus eçte ptaˈsxik Kĩh yũuçxa kik Dxusa kiwes vxit, Pxthaa yũunisa ¿bakaçx yuh pçuukx vxiteˈ naa kiwete eˈsu nasa kĩh mũythasna ũstxkx?

DXUS JIˈPHA EWSA TUUTHEˈJNI

Dxusa tuutheˈjek ewsa uusaweˈsxjĩi ¿maatxkx?

Uusa ¿maˈw ũstxki? ¿Uusa yahkx kiˈkin puˈçxh uya ãjaˈmthaˈw?