Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Dxusaˈs wẽseˈjçxa ĩtxi yũuneˈkwe

 PEˈLA 8

¿Kjsus yuˈ kĩh yũu pakakik uuˈnkah?

¿Kjsus yuˈ kĩh yũu pakakik uuˈnkah?

Kjsusa kweˈsx pakateneˈ uu, txaˈwẽy ĩtxiyũukan bagaçxtewa (Juan 3:16)

Txãa uˈy weˈsx uˈjneˈta thẽˈgkia txãa pedanxii kwet kafxte, Kjsus uˈnxi ju teek ente, nawa kĩhwa uymeeneˈta açiu Jeuwa yuˈ kaũseˈjnxiyaˈneyũu.

Txãa Kjsus yuˈ vxiane es yuˈ txajx pkakhenxisayak.

Txãayũu kĩh kin ũˈseçxãayuu, nasa kwekwe naˈwẽy meˈneyũˈ, Dxus yuˈ ũsne kwekwe nawa vxiasame puˈyakhsa naˈwẽy. Txajx pkakhenxisayuu uyneˈta ẽewalate uˈjweçtewa, açiu txãayũˈ meh seena çxaçxasana bagaçxtewa uuwaˈsameena.

 Dxusaˈ kaũseˈjneˈ Kjsusas khĩiçxa kiph neˈ, txãa jxkaahkhan (Apocalipsis 11:15)

Kjsus dukhne txajx ĩtxi fxiˈzenxisas, kweˈsx pkalpaka uukameˈh (Mateo 20:28). Nawa Dxusa jxkaahne Kjsusas, kweˈsx pakate bagaçxtewa ĩtxi fxiˈzekahn.

Dxus jxkaahwaˈjsana, nawa Jeuwa txajx zxik, Kjsusasne txitxh jxkaahkahn ẽete, vxite naa kiwete. Nawa txãçxãˈ jxkaahmeena uˈsnxa 144 mil nasa puˈçxwasa, txãaweˈsx nwẽseˈjsayu bagaçxtewa ẽete uˈsunxa, açiu ũusesa yuˈ, jxkaahanxa Kjsus yakh (Apocalipsis 14:1-3).

Txãa Dxus jxkaahnxisa yuˈ mee seena ewsa yũuna, jxuka naa kiwete, puiisa, pxthasawa, pesweesawa, wẽjẽˈwa, kĩhwa meeyũuna, nasa weˈsx wãtwãtçxa fxiˈzenxa, naa kiwe zxiçxkwete (2 Pedro 3:13).

PEENA PAKWE

DXUS JIˈPHA EWSA TUUTHEˈJNI

¿Kim ki Jesucristo?

Jiyu Jesus ¿kĩh yũuçxakxk uu? Saˈ kĩk yadukhni, saˈ Ãçxhyuˈ Jesus ¿kĩh yũun ũski?

DXUS JIˈPHA EWSA TUUTHEˈJNI

Txãa Dxus jxkaahwaˈja ¿kĩh kik?

¿Dxus jxkaahwajaˈs kĩhyũukx saˈ txãa neˈjwẽˈsxa kimkĩh?