Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Dxusaˈs wẽseˈjçxa ĩtxi yũuneˈkwe

 PEˈLA 14

¿Jeuwa jũˈgu yũuweçxa kweˈsxa kĩh yũu jiˈphkxthaˈw?

¿Jeuwa jũˈgu yũuweçxa kweˈsxa kĩh yũu jiˈphkxthaˈw?

Dxusaˈ txajx jũˈgune yũukajaˈ (1 Pedro 5:6-9)

Yeçte yuˈ jimenethkaˈw yũu, kĩh ewsatewa kĩh ewmeesatewa, açku Dxus eç yuˈ kaapiyaˈja ew yũunxa, ũuˈkmee ewmeesaˈs nvxihtia.

Txaawẽˈsx jxkaahnxitxis jũˈgu yũçmethaˈw. Vxite yuˈ jxkaahwa çxaˈneˈta pakweˈ. Txaˈwẽy kweˈsxa puiçmethaˈw kĩhmiãkwa. Dxus jxkaaˈhnxisas çxathaˈw puˈçxhi.

 Dxusaˈs wẽseˈjçxa ew yah fxiˈzena (Mateo 7:24, 25)

Uhkajak pkhaakheyaˈ Jeuwa kaajiˈyusanxak txãaweˈsx yuˈ puˈçxhinxa ew jiyuyaˈ Dxus wewenxisas.

Peenaˈ piyakajaˈk, kiçxa nwẽseˈjkajan Dxus jxkaahnxisas.

Jeuwa ũˈsyekxnxis waˈlmeˈ, çxãˈçxa piyaçxa dukwe ĩtxi fxiˈzenxis, kĩihçxa yuˈte khẽeçxa yah yasena (Mateo 28:19).

Jeuwa kaajiˈyusa puˈçxhinxa jiyuyaˈ Dxus eçaˈs, txãawçxa ew piyanxa kxtey yũuçxa bagaçxtewa pçumee ĩtxi fxiˈzewaˈjas jiˈphunxa (Juan 17:3).

PEENA PAKWE

DXUS JIˈPHA EWSA TUUTHEˈJNI

¿Eˈsuyuˈ Dxusa selpiisa kĩh yũukx?

Nasa weˈsx Dxusaˈs selpiiyã ãjaˈmatx ¿bakaçx?