Ji'phna kxtee me'jwe

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

Txitxh yuwe nasa yuwe

 PEˈLA 13

¿Dxus ew thegkan kĩh yũu jiˈphkxthaˈw?

¿Dxus ew thegkan kĩh yũu jiˈphkxthaˈw?

Dxus açenxis txaˈwẽy yũunuwe (1 Corintios 6:9, 10)

Dxusaˈs wẽdxçxayu txaˈwẽy yũunuweˈ txajx açeˈnxis.

Dxusa naˈjĩk pesween, tũuˈn, uˈju thãs uˈçmeeaˈ vxite jxuth juˈnasaˈs çxãçxakajazmeˈ.

Dxusa jxuka açeˈk ewmee yũnxisas, uˈy weˈsx luuçtxis tutxte uˈpĩinayũu ikhwa meena, piçtheˈj pweˈsx, uˈy pweˈsx, kãçx yũun uˈjuwa jiimenxa, vxite ikhwa vxius wa wẽdxmeeˈ, phuiˈmee fxiˈzewanãˈ.

Meslu weˈsxtxis papẽhyjx menaw. Txaˈwẽy dxus ĩtximesatxis pẽhyjx menaw.

Nasa ewmeçxayũun ũˈsaˈ, fxiˈzeya ãjãmenxa naa kiwe zxiçxkwe yũutewa.

 Kweˈsxtxis vxite nasatxwa ewçxak yũukajaˈ (Mateo 7:12)

Jeuwa seena weçxaaˈne txãa naˈwẽy yũunkhãathe.

Iˈkweˈsxa nasatxiˈs wedxçxa, wala ewyũwa jiˈphnekwe.

Kihˈwa peswee kajaçmee ĩsxiikajaçmeeˈ.

Vxite weˈsxtxis ewmeeˈyũtewa yetxkajaçmee.

Jeuwa kaajiˈyusa vxite nasatxiˈs tasxkajaˈk jiyukahn Dxusasˈ (Romanos 10:13-15).