Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Dxusaˈs wẽseˈjçxa ĩtxi yũuneˈkwe

 PEˈLA 7

¿Kjsusa kim kĩh?

¿Kjsusa kim kĩh?

Jeuwa Kjsusas naa kiwete kaahne (1 Juan 4:9)

Adan nas vxitmey Jeuwa vxitneˈ, teeçx puˈyakhsa mee seena çxaˈçxasa ẽewalatewesx. Dxus txaˈwẽy nasatxiˈs wẽseˈjtãsune txajx zxikas.

Esˈyuˈ Dxus txãa puˈyakhsa vxitçxa upxhthãsne naa kiwete luuçxnaˈkwe. Teeçx uˈy knaˈsa dxipnximesa luuçxaˈs Blente jiˈphune, txãˈs yuˈ Kjsus yase neˈta kiˈp (Juan 6:38).

Kjsus meh seena ewsa yũhnee, pẽikhan naa kiwete ũsi yuˈ Jeuwa naˈwẽy. Txahneˈta nasa yuˈ seena wedxiˈ jaˈda pkaˈken ũˈs yah. Txãayũ Dxus isasaˈs kaapiyane ũuk meˈ.

 Kjsus mee seena ewyũutewa nasaweˈsx mee seena açeneˈta (1 Pedro 2:23, 24)

Txaˈwẽy nasa ãçasatxis yuˈçene, vxite maaĩi uusatxis kaũseˈjneˈ.

Kjsus najine maaĩi nasatxis Dxus weˈwenxiˈs ptaˈsxsa mee seena ĩsxiin ũskikweˈ, ewmee weˈuna usnekwe jĩne, txahneˈta seena açeˈ.

Txaawẽˈsx Dxus yuwe ptaˈsxa, yuwe uˈsneta romanoswesxˈtxis, khĩiçxa pkxuukãˈçxa ihkneta Kjsusaˈs.