Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Dxusaˈs wẽseˈjçxa ĩtxi yũuneˈkwe

 PEˈLA 10

¿Dxusa kĩihçxa ewsa peesmak nwẽseˈjte?

¿Dxusa kĩihçxa ewsa peesmak nwẽseˈjte?

Naa kiwete uusa kiˈ ũusenxaˈ (Juan 11:25)

Jeuwas nwẽseˈjçxa ũsyekxwe, mee seena ewsaˈs çxã pakahnaw, baçxyuwa ãçameenaw, khĩiçxa nasa ewmeesa meeyũunxa, ewçxa fxiˈzenaw.

Kĩhwa akaˈ meeyũuna ũˈneˈmenxa kĩh yũwa thẽˈj kahmenxa, kim yũwa uuˈmeenxa.

 Txãˈ nweˈsxweˈsx vxite uy nxisa, ĩdxiak ũˈsunxa, naa kiwe meh seena zxiçxkwe nxũna.

Nasa weˈsx seena wẽtwẽt fxiˈnzenxa kim yũwa ũuk meˈ ũˈsunxa.

Dxus jxkaahçxa jxuka pabana kweˈsx pxthãyũun uˈju nxisas (Apocalipsis 21:3, 4)

 

PEENA PAKWE

DXUS JIˈPHA EWSA TUUTHEˈJNI

Dxusa naa kiwes ¿kĩh kik yũuwẽje?

Dxus eçte ptaˈsxik Kĩh yũuçxa kik Dxusa kiwes vxit, Pxthaa yũunisa ¿bakaçx yuh pçuukx vxiteˈ naa kiwete eˈsu nasa kĩh mũythasna ũstxkx?

Dxus Eçaˈs Piyaweçxa Pẽhywẽ Vxu Paakame

Kĩh yũuçxa Dxus eçte mee Piyawa ewky?

Mazkwe nasawa naa kiweta uy neˈta txãaweˈsx papẽyhnxisa Dxus eçte uyũuneˈkwe txãaweˈsx naˈwẽy. Idxa jiiyuya wẽdxmag txãawesx naˈwẽy?