Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Kaapiyaˈjwe zxikweˈsxtxis

Takh

Takh

“Wẽdxi jiˈphnega Jeuwaˈs idx Dxusaˈs ũus yahkxnijuy, çxhãçxha fxiˈzenisa yakh. Ãçxh naa weˈwnisa jxkaanisaˈs idx ũuste khwẽˈy ũssu jiˈphna; idx zxikaˈs ew kaapiyaˈjwa jiˈphnega Dxuste, saˈ yatte uˈpçxa maak yũu weˈwwaˈjna, dxiˈjte uˈjn ũsçxa maak yũu, dehyawaçxa maak yũu, saˈ kiiteste maak yũu.” (DEUTERONOMIO 6:5-7, TNM)