Ji'phna kxtee me'jwe

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

Txitxh yuwe nasa yuwe

 PEˈLA 2

Rebeca wẽdxne Jeuwa wẽt ũskhan txãa yakh

Rebeca wẽdxne Jeuwa wẽt ũskhan txãa yakh

Txãa uˈy Rebeca nmiˈ Isaac yakh, Jeuwa Dxusaˈs wala wẽdxsa yũuneta. Ãçxhçxa jiyuˈjnaˈw maˈw yũuçxakitx puutx uy txaˈwẽy piyaˈjnaˈw Jeuwa kĩh yũuçxa kik Rebeca paˈka wẽt yahkx.

Isaac ney weˈsxa naˈwneta yaseyu Abrahán vxiteˈ Sara. Abrahán txãjx zxik ptaamukhan uˈy ewsane txitxh jxthãasu Jeuwaˈs wẽdxsa. Nawa txaawẽˈsxa Canaánte uˈpsanetayu. Kxtey yũu Jeuwa Dxusaˈs selpiisameenetayu. Txãhne selpiisaˈs (Eliezeraˈs) jxkaah Harántepa. ¿Kĩh yũuçxa? Kxtee yũu Abrahán nweˈsx weˈsx uˈpsaneta yũu, kxtee yũu nyuuthẽˈj ewsane uyuu jiˈphu Isaacjĩi.

Rebeca wala mjĩi jiˈphune yuˈ kutxiˈjn camellos weˈsxjĩi

Eliezer wala jxuˈj uˈjne Abrahán selpiisa yakh. 10 camellosneta ktũˈse ũˈwaˈj vxiteˈ peeswaˈj. ¿Maˈw yũuçxakik uyuu jiˈphu Eliezer Isaac nyuuthẽˈjyuwajaˈs? Elizera jiineyũu txãa uˈy çxhabteweˈsxa yuˈ kutxiˈjn ũstewa. Txajuˈ yuˈ kafxite ũsyãçxa naˈjĩne Dxus yakh puutx weˈw: “Adxa teeçx uˈyaˈs weˈwyawat yuˈ ũskhan. Txãa uˈya adxaˈs vxiteˈ camellos weˈsxtxiwaˈj yuˈ peesçxa, txãw kaajiyute idxnega txãa uˈyaˈs txitxh”.

Txaçx meeyna yuˈ kafxte kũjk Rebeca. Dxus eça naˈjĩk txãa uˈya wala zxiçxkwe yũune. Elizera yu peˈwne, txãayu paasne: “Ewna jĩn, idx vxiteˈ camellos weˈsxiwaˈj  yuˈ peesun”. Txãa camellos wala yuˈ tuudxsayã, açyu Rebeca yuˈ kafxte wala yuˈ kutxiˈjne. ¡Wala mjĩine yuˈ kutxiˈjn! Naa peˈlate theg. ¿Kĩh yũun ũski Rebeca?... Txãa wala mjĩite, Eliezer jiyune: ¡Dxus Jeuwa yakh puutx weˈwte txãa passne!

Eliezer wala zxiçxkwesa peesne Rebecaˈs, txajuˈ txãjx nweˈsx yatte piˈkxne Eliezeraˈs vxiteˈ selpiisatxis. Eliezer kaajiyune txaawẽˈsxtxis kĩh yũuçxakik Abrahán Harantepa kaah. Eliezeraˈs naˈjĩneta: “Wala ewna Rebeca Isaac yakh ptaamute”.

Rebeca Eliezer yakh Canaán kiwen uˈjne Isaacyakh ptaamuyã

¿Masũhuga Rebeca Isaacyakh ptaamumak?... Txaˈwẽy yatte weˈsx paapẽyte, txãayu ew najĩne. ¿kĩh yũuçxa? Açyu Rebeca jiineyu Jeuwa Eliezeraˈs kaahtewa. Açyu txaˈwẽy Canaán kiwen uˈjneta, txajuˈ kxtee paˈjyãçxa Isaac yakh ptaamune.

Rebeca Jeuwaˈs nwẽseˈjne, txãw yũu paˈka ewne jxpeh. Txaˈwẽy: Rebecayu maanteyweˈsxneyũu Jesúste. Rebeca naˈwẽy nwẽeseˈjte Jeuwa wala ew jxpehena. Txãw yũute Jeuwa idxaˈs wala wẽdxina.

MEEN DXUS EÇTE LEYWE: