Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Kaapiyaˈjwe zxikweˈsxtxis

 PEˈLA 14

Naa kiwete jxuka teeçxsaçxa jxkaahn ũssuna

Naa kiwete jxuka teeçxsaçxa jxkaahn ũssuna

Kxãçxmeeyna naa kiwete jxuka teeçxsaçxa jxkaahn ũssuna. ¿Jiyu wẽejega maakx?... Txãa Dxus jxkaahwaˈjasa. Txaˈwẽy jxuka naa kiwes zxiçxkwe vxitna kaajana, kweˈsx kxtee ĩtxi fxiˈzeˈjnaˈw. ¿Peena jiyu wẽejega naa jxkaahwaˈjsate?...

Thakheka, ¿kĩhkx neˈjweˈsxa? Txãa vxite nasatxis jxkaahsana. Txãa Dxus jxkaahwaˈjasa txaˈwẽy teeçx neˈjweˈsxçxa jiˈpha. ¿Kimkisũhuga?... ¡Txãayu Jesúsna! Txãayu ẽewalate uˈpsana, kxãçxmeeyte naa kiwete jxuka jxkaajana. Nawa ¿Jesús neˈjweˈsx ewsa maakx yũu? ¿Wẽt fxiˈzeyã ãjaˈmthaˈw naa kiwete txãa jxkaahn ũste?...

¿Kĩhga yũu wẽeje naa kiwete zxiçxkwe yũun kaahte?

¡Ãjaˈjnaˈw! Naa kiwe zxiçxkwe yũute, kĩhwa wala puiinisameeyũuna. ¡Nasaweˈsxwa kĩhwa puiimeeyã! Kim yuhwa ãçaˈmeeyã vxiteˈ uumeeyã. Txaˈwẽy nasa uyya ãjaˈsamee kiˈkin uyuuyã, vxiteˈ nasaweˈsx muçxsa kiˈkin wẽseˈjeyã. Nasaweˈsx puuplesa txãa eensu kiˈkin wuwuuya ãjaˈyã. Jxukasay jiˈphuyã ũˈwaˈjaˈs. Takxweˈsx kĩhwa puiin ũsmeeyã, kweˈsxwa txãˈwẽˈsxyakh pweesaˈjya ãjaˈjnaˈw. Txaˈwẽy: mazkwẽ uusawa kiˈkin ĩtxi yũuyã. Rebeca, Rahab, David, Elías  txaˈwẽˈsxwa kiˈkin ĩtxi yũuyã. ¿Isate txaawẽˈsxtxis Jiyuwẽejega?...

Jeuwa idxaˈs wala wẽdxine wẽttene fxiˈze thãasu. Peena txãate piya, khĩiçxa nwẽseˈj txãa kaapiyaˈjnisaˈs. Txãw yũuçxa, baakaçxtewa ĩtxi ũssunega naa kiwete zxiçxkwe yũun kaahte. ¿Idxa wẽdxmag kxtee ũsya?...