Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Maay nasa pasya ãjãçmeneˈta papẽyhnxisas ¿kim weˈsx txaˈjx jiitxki?

Maay nasa pasya ãjãçmeneˈta papẽyhnxisas ¿kim weˈsx txaˈjx jiitxki?

¿Kim weˈsx pasutxki...

 • ...mesluˈ?

 • ...paal aˈ?

 • ...Dxus eçaˈ?

 DXUS EÇTE FXIISA NÃWKU PẼHY DXUSAˈS

“Meeˈn kaapiya... ĩdx yuwe isaˈsas.” (Salmo 119:144, 160, Traducción del Nuevo Mundo).

Mazkwẽ nasawa naa kiwete Dxus eçte uˈyneˈta txãa papẽhynxisas.

¿Iˈkweˈsxwa isaˈsas piyawẽˈkwe?

Uˈkawe pakweya txãa çaamte Internete jxsũu thẽˈgya jw.org/pbb.

Naa çaamte THẼˈGYA ãjãnekwe naa tasxnisas

 • Dxus eça 100 yuwe thakwe fxiˈjnxi ũˈsa

 • Pasuk txãa papẽhynxisas Dxus eçte

 • Puˈçxhina yat pweˈsxtxiwa jiyuya

THẼˈGYA ãjãnega teeç videu txãa Dxus eçte kaapiyaˈnxisas

 • Txãa videu yuˈ naˈw yase ¿Kĩh yũuçxa Dxus eçte mee piyawa ewky?

 • Txaˈwẽy videu yase ¿Kĩh kik txiyũu Dxus eçthe piyan uˈs çxa?

 • Vxite videu yase ¿Kĩh kik txiyũu Jeuwa kaajiˈyusa pkakeçxa?

SPAHTXWE txãa çaam Internete weseˈjnxisa ũˈsnxa vxite eç wa ũˈsnxa

 • Txãa eç vxite wẽseˈjnxisawa ũˈsa txãa naˈwẽ yase Dxusaˈs wẽseˈjçxa.

 • Txaˈwẽy vxite eç yasesa thẽˈg we Dxusaˈs wẽseˈjçxa ĩtxi yũuneˈkwe.

 • Vxite eç yasesa thẽˈg we ¿Que enseña realmente la Biblia?

 ¿NAA PAPẼHYNXISAS MAˈASGA JIYUWẼJEˈ?

 • ¿Kim naa kiwete jxkaahn ũˈsky?

 • ¿Txãa nxusna ũˈsnxisa pçumaˈk?

 • ¿Uuˈsaweˈsx ĩitxi yũunxa ãjãmatx?

Dxus eçte papẽhynxisas thẽˈgya ãjãnega uˈkaçxa txãa çaamte, jw.org/pbb.

(Ayte thẽˈgte JXUKA TASXIˈK › EÇ MAˈW SAWA VXIANXA)