Ji'phna kxtee me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

Txitxh yuwe nasa yuwe

Maay nasa pasya ãjãçmeneˈta papẽyhnxisas ¿kim weˈsx txaˈjx jiitxki?

Maay nasa pasya ãjãçmeneˈta papẽyhnxisas ¿kim weˈsx txaˈjx jiitxki?

¿Kim weˈsx pasutxki...

 • ...mesluˈ?

 • ...paal aˈ?

 • ...Dxus eçaˈ?

 DXUS EÇTE FXIISA NÃWKU PẼHY DXUSAˈS

“Meeˈn kaapiya... ĩdx yuwe isaˈsas.” (Salmo 119:144, 160, Traducción del Nuevo Mundo).

Mazkwẽ nasawa naa kiwete Dxus eçte uˈyneˈta txãa papẽhynxisas.

¿Iˈkweˈsxwa isaˈsas piyawẽˈkwe?

Uˈkawe pakweya txãa çaamte Internete jxsũu thẽˈgya jw.org/pbb.

Naa çaamte THẼˈGYA ãjãnekwe naa tasxnisas

 • Dxus eça 100 yuwe thakwe fxiˈjnxi ũˈsa

 • Pasuk txãa papẽhynxisas Dxus eçte

 • Puˈçxhina yat pweˈsxtxiwa jiyuya

THẼˈGYA ãjãnega teeç videu txãa Dxus eçte kaapiyaˈnxisas

 • Txãa videu yuˈ naˈw yase ¿Kĩh yũuçxa Dxus eçte mee piyawa ewky?

 • Txaˈwẽy videu yase ¿Kĩh kik txiyũu Dxus eçthe piyan uˈs çxa?

 • Vxite videu yase ¿Kĩh kik txiyũu Jeuwa kaajiˈyusa pkakeçxa?

SPAHTXWE txãa çaam Internete weseˈjnxisa ũˈsnxa vxite eç wa ũˈsnxa

 • Txãa eç vxite wẽseˈjnxisawa ũˈsa txãa naˈwẽ yase Dxusaˈs wẽseˈjçxa.

 • Txaˈwẽy vxite eç yasesa thẽˈg we Dxusaˈs wẽseˈjçxa ĩtxi yũuneˈkwe.

 • Vxite eç yasesa thẽˈg we ¿Que enseña realmente la Biblia?

 ¿NAA PAPẼHYNXISAS MAˈASGA JIYUWẼJEˈ?

 • ¿Kim naa kiwete jxkaahn ũˈsky?

 • ¿Txãa nxusna ũˈsnxisa pçumaˈk?

 • ¿Uuˈsaweˈsx ĩitxi yũunxa ãjãmatx?

Dxus eçte papẽhynxisas thẽˈgya ãjãnega uˈkaçxa txãa çaamte, jw.org/pbb.

(Ayte thẽˈgte JXUKA TASXIˈK › EÇ MAˈW SAWA VXIANXA)