Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

¿Kimweˈsx naa eensu Jeuwa wẽdxnis vxitna ũstxkx?

 FXIˈJNISA 27

¿Maˈw puˈçxhikx txãa biblioteca Dxus jxkaahwaˈjaˈs weˈwni yatte ũssa?

¿Maˈw puˈçxhikx txãa biblioteca Dxus jxkaahwaˈjaˈs weˈwni yatte ũssa?

Israel

Republica Checa

Benin

Islas Caiman

¿Peena Dxus eçte jiyun uˈjwega? ¿Maa versiculosga peena jiyu wẽje, wejxkwe jxthuhtesaˈs Dxus eçte weˈwsaˈs? ¿Idxa thẽysa jiˈphun ũsçxa, yapaapẽyga Dxus eç puˈçxhya ãjaˈmaakh? Idx ũu jiiçxa uˈjya ãjaˈnega txãa bibliotecate Dxus jxkaahwaˈjaˈs weˈwni yatte.

Txãa biblioteca wala ewsa piyawa jiˈphna. Meeçxaˈ eç jiimeewaga Jeuwa kajiyusa vxitnisa idx yuwete, açyuˈ txãa bibliotecate Dxus jxkaahwaˈjaˈs weˈwni yatte uyunega. Kxtee yũu fxiy fxiysa Dxus eç jiˈphna, kxtee yũu diccionario wala ewsa jiˈphna, vxite eç piyawaˈj. Idxa thegya uˈjya ãjaˈnega pkhakheni kaseˈjniyãju meeçxa takhmeeina. Kxtee çaam fxiˈjnisa jiˈphte uˈkayã ãjaˈnega Watchtower Libraryte, kxtee yũu jxuka eç fxiˈjni jiˈphna maˈwsawa.

Wala selpiisana pkhakhen piyan ũssatxis Cristoˈs selpiin ĩtxĩ fxiˈzeniˈs. Txãa biblioteca Dxus jxkaahwajaˈs weˈwni yatte ũssaˈs, idxa kxtee thegya ãjaˈnega puˈçxhkhan nasa ksxaavxite phewuˈjçxa weˈwkhan. Txãa pkhakhenisate cristoˈs selpiin ĩtxi fxiˈzesaˈs teeçx thẽˈjsane thegu. Txãa piyani yatsu puˈçxhsa thẽˈjweˈsx paatheguˈjutx, txãa igx kaapiyasa puˈçxhna maˈw yũuyãwatewa. Txãa Dxus jxkaahwaˈja weˈwni yatte kĩhwa eçtxis jxũuçxa uˈjya ãjaˈmeenekwe, vxiteˈ sutxya ãjaˈmeenekwe.

Dxus eç naˈjĩk Dxus jii yũuniˈs uy wẽçxa, vxu beh nawku pakwe kaahjaˈ (Proverbios 2:1-5). Txãa Dxus jxkaahwaˈjaˈs weˈwni yatte txãa bibliotecate iˈkweˈsxtxis puˈçxhina kĩh pakweyatewa.

  • ¿Kĩh ewsa jiˈphkx txãa biblioteca?

  • ¿Kim puˈçxhi ãjaˈtxkx txãa bibliotecate paaywaˈjaˈs?