Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

¿Kimweˈsx naa eensu Jeuwa wẽdxnis vxitna ũstxkx?

¿Idxa Jeuwa wẽdxinis vxitmagk?

¿Idxa Jeuwa wẽdxinis vxitmagk?

 ¿Idxa Jeuwa wẽdxinis vxitmagk?

Wala weeçxathaˈw naa folletos een kutxiˈjn theg paˈka, wejxkwe jiyukan kweˈsx mjĩiniˈs. Txaˈwẽy jiyuya puˈçxhina Jeuwa kxtee yũuniˈs kweˈsxçxaa txãw yũun ũsthaˈw. Piˈkithaˈw Dxus eçaˈs piyaya. Açyuˈ idx yatteweˈsxtxis vxiteˈ uynisatxis weˈw kĩh piyan ũsçxawa jiyukahn, kweˈsxa piˈkithaˈw pkhakhe nes yũukahn (Hebreos 10:23-25).

Wala Jeuwaˈs piyaçxa, wejxkwe txãjx wẽdxinis jiˈphunega. Txãwçxa walmee Dxusaˈs wẽseˈjyã ãjaˈnega (1 Juan 4:8-10, 19). ¿Dxusaˈs wẽdxçxa maˈw yũuçxa kaavxaajxthaˈw? ¿Dxusaˈs maˈw wẽseˈjkxthaˈw kazx yũuyãmee? ¿Kĩh puˈçxhikx wejxkwe Dxusaˈs wẽdxya? Idx Dxuste piyanisa puˈçxhina jiyuya naa paapẽynisaˈs, idx yatteweˈsxjĩi “Dxus peeygãanijũ txutemée ũythasna meswe [. . .] bagaçxte yuhwa pçumée ĩtxi fxiˈzewaˈjaˈs ũswaˈj” (Judas 21).