Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Idx yatteweˈsx wẽt fxiˈzeya ãjaˈyã

 PEˈLA 7

Maˈw luuçxtxis kaapiyaˈjwakx

Maˈw luuçxtxis kaapiyaˈjwakx

“Naa weˈwnisaˈs ãçxh jxkaahn ũstu, iˈkweˈsx ũuste khwẽˈy jiˈphukan, txajuˈ luuçxtxis kaapiyaˈjwana.” (Deuteronomio 6:6, 7)

Jeuwa yatte weˈsxtxis vxitçxa, ney weˈsxtxis wala nweˈwne luuçxtxis ew jxpehkan (Colosenses 3:20). Jiiyãçxa idx kaapiyaˈjwa jiˈphunega luuçxaˈs Jeuwaˈs wẽdxya. Txãw yũu ew fxiˈzena (2 Timoteo 1:5; 3:15). Idxa jiiyuwaˈj jiˈphnega luuçx ũus yaakxnis. Idx ew yũute txaˈwẽy ew yũuyã piyana. Idx khwẽˈy Dxusaˈs ũuste jiˈphunega, txãwçxa luuçxtxis kaapiyaˈjanega (Salmo 40:8).

 1 LUUÇXTXIS PUˈÇXH IDX YAKH WEˈWYA

DXUS EÇA NAˈJĨK: “Kĩhwa ptaˈsxni ewsa yuˈsaˈ bagaçxtewa waˈlmée jxpaˈgayaˈçxáa meswe. Nawa weˈwewaˈj yuˈsaˈ ũus yajkxçxa jxpaˈyajkx mweˈwewe” (Santiago 1:19). Luuçx yakh weˈwte wala ewna. Txaˈwẽy luuçx kĩh weˈwyawaˈjtewa wẽseˈjwana. Wẽseˈj txãa ew yahkxkan (Santiago 3:18). Iˈkweˈsx wẽesxute kĩhwa ptaˈsxmeena, txaawẽˈsx weˈwte wẽseˈjnçxames maajĩtewa (Mateo 3:17; 1 Corintios 8:1).

ÃJAˈNEKWE TXÃW VXITYA:

  • Een kutxiˈjimthaˈw txaawẽˈsx yakh weˈwya

  • Luuçxweˈsx yakh weˈwna nesyũu, thẽysa jiˈphuteçxa weˈw waˈjmeena

2 JIYUWE KĨH WEˈW WETEWA

DXUS EÇA NAˈJĨK: “Txãa jiisaˈs kaajiyute ewsaˈs uyuhna” (Proverbios 16:20TNM). Ew wẽseˈj kĩh ũus yahkxna ũstewa. Piçthakxweˈsxa ew ũus yahkxmeey weˈweneta. Dxus eç ptaˈsxik: “Wẽseˈjwa khwẽˈy jiˈphnetkhaˈw kĩh paasyawaçxawa.” (Proverbios 18:13.) Khĩiçxa ũusxçxaanu (Proverbios 19:11).

ÃJAˈNEKWE TXÃW VXITYA:

  • Kĩh weˈwna ũstewa ptxidewameena

  • Yaakitkawa luuçxkay maˈwnetkhaˈw yũu

 3 JEˈZI TXAˈWẼY EW ŨUS YAHKXWE

DXUS EÇA NAˈJĨK: “Zxikweˈsx wẽseˈjwe ney weˈwnis, khĩiçxa njĩˈj jxkaahnis nvxitnuwe” (Proverbios 1:8TNM). Jeuwa neyweˈsxtxis ũsne zxikweˈsxtxis jxkaahwaˈjaˈs. Jeˈzi kaapiyaˈjwa jiˈphyã zxikweˈsxtxis nwẽseˈjkhan (Efesios 6:1-3). Luuçxweˈsxa jiiyã neyweˈsx jaˈda ũus yahkxmeetewa “naˈwẽçxaçxáa ew yajkxna fxiˈzekhan” (1 Corintios 1:10). Thẽysa jiˈphuçxa, phewuˈjya ãjaˈmeeçxa zxikweˈsx dxipte puiinuwe. Txãw yũute zxikweˈsxwa neyweˈsxtxis nwẽseˈjya piyayã.

ÃJAˈNEKWE TXÃW VXITYA:

  • Jeˈzi ũus yahkxçxa zxikweˈsxtxis yuˈkxpehwe

  • Jeˈzi jiiyuwe luuçxaˈs maˈw kaapiyaˈjwatewa, txaˈwẽy jaˈda ũus yahkxmeeçxawa

 4 KĨH VXITYAWAÇXAWAˈJ JIˈPHYÃGA

DXUS EÇA NAˈJĨK: “Luuçxaˈs kaapiyaˈj ew uˈjukhan” (Proverbios 22:6TNM). Idx luuçxaˈs ew uˈju thaˈsçxa kaapiyan nesyũu. Wala jxthuhthesana zxikweˈsxtxis kaapiyaˈjwa ew uˈjukan (Salmo 127:4; Proverbios 29:17). Kĩhwa peeçxukwen kaapiyaˈjwameena, nawa puˈçxhwana ew jiiyukhan kĩh yũuçxakxthaˈw txãw jxkaahja (Proverbios 28:7). Txaˈwẽy kaapiyawaˈjana Dxusaˈs wẽdxya, jiyukan Dxus wala isasaˈs (Salmo 1:2). Txãwçxa jiiyuyã kĩh ewsatewa, kĩh ewmeesatewa (Hebreos 5:14).

ÃJAˈNEKWE TXÃW VXITYA:

  • Neyweˈsx puˈçxhwe luuçxtxis Dxusaˈs jiyukhan

  • Puˈçxhwe jiyukhan kazx yũukameen, çaam internette kazxsaˈs thegnuwe. Ãhçewe kxtee kazx yũun vxyaasaˈs

“Luuçxaˈs kaapiyaˈj ew uˈjukan”