Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Idx yatteweˈsx wẽt fxiˈzeya ãjaˈyã

 PEˈLA 6

Kĩhkik yuˈphteje luuçx upxhyãte

Kĩhkik yuˈphteje luuçx upxhyãte

“Zxikweˈsxa Dxus peesnisayã.” (Salmo 127:3, TNM)

Luuçx jiˈphute wala zxiçxkwesana, nawa txaˈwẽy thẽyna. Saˈ een kutxiˈjwaˈjna luuçx thegwaˈjaˈs. Ptaamsatxis wala thẽysa paˈjane txãa yuˈphteˈjnisa. Txaˈwẽy jeˈzi luuçxaˈs thegwa jiˈphuyã, saˈ ptaamwa txaˈwẽy yaˈthegwana. ¿Maˈw puˈçxhikx Dxus eçte yuˈkxpehnisa thẽysa jiˈphutewaˈj?

 1 TXÃA YUˈPHTEˈJNISAˈS

DXUS EÇA NAˈJĨK: “Maawa peeygãawaˈjaˈs jiˈphsaˈ, ũusçxa yaakiˈçmeˈ, maa yakhwa jxuka ewsaˈ [...], peekx wẽt fxiˈzewaˈj yuˈs pakweˈçmeˈ, ũusçxaˈçwameˈ” (1 Corintios 13:4, 5). Kĩhwa fxysameena luuçxaˈs txãa thegna uˈphtewa. Nawa nmiˈa thegnimee naˈw yaakxina, txaˈwẽy nmiˈaˈswa thegwa jiˈphna. Ewkweçxaa weˈw waˈjna luuçx theg paˈka weeçx puˈcxhgu jĩn.

“Txãˈwẽy nmiˈweˈsxwa iˈkweˈsx nyuu yakh jxpaˈyakx ewçxáa mfxiˈzewe.” (1 Pedro 3:7.) Idx luuçx ney yãçxa jiyu nyuuthẽˈja wala een kutxiˈji jiˈphna luuçxjĩi, nawa maˈwẽn yũu wala wahtx yahkxna txãa mjĩin ũsçxa. Nawa maˈwẽn idx yakhwaˈj ũusxaçxaana, “piçthẽˈj kĩhwa ũusxçxaasamee, jxthaakwena piçthẽˈj çxhãçxhasate” (Proverbios 16:32TNM). Wala ũus yahkx kĩh pejxçxawa jiˈphunega (Proverbios 14:29).

ÃJAˈNEKWE TXÃW VXITYA:

  • Neyyãçxha: Puˈçxh idx nyuuthẽˈjaˈs luuçx jxpeˈjya, kuswa txaˈwẽy. Een kutxiˈj nyuute yakh saˈ luuçxyakh uˈpya

  • Njĩˈjyãçxha: Nmiˈwaˈj luuçxaˈs jxpeˈj puˈçxh wẽete ewna. Ewmee puˈçxhte ũusxçxaawaˈjmeena, maˈw yũuwatewa ew kaapiyaˈjwaˈjna

 2 PTAAMSA KÇXHÃÇXHAWAˈJNA

DXUS EÇA NAˈJĨK: “Txaˈwẽy jeˈzçxawa teeçxsaçxaa naˈwẽy yũuwa jiˈphyã” (Génesis 2:24TNM). Ãçxh luuçx jiˈphuyãçxa, iˈkweˈsx yahkxwe “teeçxsaçxaa naˈwẽ yuuwa jiˈphyã”. Wala mjĩiwe ptaamsaweˈsx çxhãçxha ũssya.

Nyuuthẽˈja, wala wẽeçxa jiˈphna nmiˈaˈs, ew weˈwnisa wala kçxhãçxhajana (Proverbios 12:18). Nmiˈa, nyuuthẽˈjaˈs naˈjĩ jiˈphna wala wẽdxit jĩwaˈjna, saˈ makwe peehykãhwa jiˈphna yatteweˈsxtxis (Proverbios 31:10, 28).

“Peekx fxiˈzewaˈjçxáˈs yajkxmée, vxitetxwa peeygãawaˈjaˈ ew kfxiˈzeˈjyaˈ.” (1 Corintios 10:24.) Baaçxwa nyuutẽˈjaˈs ew yũun, wala wẽeçxa jiˈphkikwe. Jeˈzi een kutxiˈj puutx weˈw wa, saˈ wẽseˈjyã txaˈwẽy. Yahkxwe ptaamsa ih dehçxa sedxmee kakweˈs yadukhwaˈjna. Dxus eç jxkaajak: “Ptamsa yãˈjaˈ, ih fxiˈzeniˈs puutx waˈlwaˈjmeˈ” (1 Corintios 7:3-5). Txãasu weˈwçxa thaamemee weˈw waˈjna. Txãw yũute puˈçxhina wejxkwe kçxhãçxhajya ptaamsatxis.

ÃJAˈNEKWE TXÃW VXITYA:

  • Jeˈzi peçxkananuwe jaˈda ũssya

  • Wẽdxçxa ew kavxyaaˈjwaˈjna kĩhwa peesna

 3 LUUÇX LEˈÇXKWEˈS KAAPIYAˈJWE

DXUS EÇA NAˈJĨK: “Leˈçxkuẽjũjx Dxus yuweˈs jiyug txãˈ Kristo Jesus yakh fxiˈzeçxa ewte paˈjwaˈjaˈs kaajiyuˈjuna” (2 Timoteo 3:15). Thegwe maˈw kaapiyaˈjakikwe luuçxaˈs. Tutxhte uˈpçxawa neyweˈsx weˈwte jiiyune, upxhmeeyna wala kaapiyaˈjwaˈjna. Luuçxa upxhyãte eçte leyna kaapiyaˈjwaˈjna.

Yahkxnu luuçx meh leˈçxkwe suwaˈjmee Dxus eçte kaapiyaˈjwa. Txãjx dxipte Dxus yakh puutx weˈw (Deuteronomio 11:19). Jaˈda pwesaˈjn ũsçxawa, Dxuste weˈwna naas Jeuwane jxuka vxit jĩn ptaˈsxwana (Salmo 78:3, 4). Txãa walaaçxa uyuhna, kweˈsx maˈwnetkhaˈw Jeuwaˈs wẽdxi, txaˈwẽy wẽdxya piyana.

ÃJAˈNEKWE TXÃW VXITYA:

  • Dxusaˈs puutx weˈwna jiiyuwaˈjaˈs pejxna zxikaˈs kaapiyaˈjwana

  • Peen peena kaapiyaˈjanega idx luuçxkweˈs dud piyakan