Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Idx yatteweˈsx wẽt fxiˈzeya ãjaˈyã

 PEˈLA 2

Jeˈzi yaˈpeeykãawe

Jeˈzi yaˈpeeykãawe

“Txãa paˈga Dxus pũpxçxa nvxiitni ptamsayãˈtxhiˈ kim yuhwa txuhdeyaˈ ãjãwaˈjsameetaˈ jĩk.” (Marcos 10:9)

Jeuwa jxthãasuk kweˈsx “peeykãahwaˈjas jiˈphuya” (Miqueas 6:8, Biblia de Jerusalén, 2009). Ptaamsa yaˈpeeykãahte wala jxthuhthesa. Txãw yũute walaana wẽdxwaˈja nawa txãw yũumeete selpiimeena.

Ãçxhwa ptaamte peeykãahnisaˈs pçuun ũsna. Jeˈz jwed ũsna ptaamsatxis nweˈwaˈj.

 1 TXÃA PTAAMSAWEˈSX WALA JXTHUHTHESANA

DXUS EÇA NAˈJĨK: “Txhitxhçxa Dxus dxiˈpte ew fxiˈzeyaˈ ãjãneˈkwe” (Filipenses 1:10). Nmiˈa nyuuthẽˈjaˈs ew jxpeˈje jiˈphna, nyuuythẽˈj nmiˈaˈs txaˈwẽy.

Jeuwa wẽdxiçmeene ptaamuniyãju vxite yakh uˈjte, txãayu jeˈzi wẽtne uˈju jxthãasu (Eclesiastés 9:9). Dxus kaapiyaˈjak jeˈzi ew jxpeˈjwa jiˈphyã, txaˈwẽy wẽt fxiˈzewaˈjas pakwewaˈj jiˈphyã (1 Corintios 10:24). Idxa nyuuthẽˈjaˈs txaˈwẽy wẽt kaayakiˈj, nyuuthẽˈja nmiˈaˈs txaˈwẽy yũu.

ÃJAˈNEKWE TXÃW VXITYA:

  • Ptaamsa een kutxiˈjwa jiˈphyã, weˈwna kĩh jxpeˈjxtewa

  • Jeˈzi puutx ũus yahkxwe

 2 IDX ŨUS YAHKXNISAˈS JXPAˈYAHKX

DXUS EÇA NAˈJĨK: “Teeçx uˈyaˈs ewmée yajkxçxa thegni yakhçxáa, pkal yãˈkh yuˈ txajx ũuste” (Mateo 5:28). Ptaamsaweˈsxa kazx yaakxi jiˈphmeenekwe, txãw yũuçxa pkaalte wẽetenekwe.

Jeuwa naˈjĩk idx ũus yahkxnisaˈs jxpaˈyahkx kaajak (Proverbios 4:23; Jeremías 17:9). Wala jxpaˈyahkx kaajak kĩh thegçxawa (Mateo 5:29, 30). Job maˈwne yũu, txaˈwẽyku yũukaajak. Txãa kĩhwa vxite uˈy yakh kazx yahkxmeene (Job 31:1). Kazx vxyaanisaˈs thegwameena. Baaçxwa kĩhwa pdeepihçyakh uˈjuwameena.

ÃJAˈNEKWE TXÃW VXITYA:

  • Vxitetxis kaajiyu idx nyuuythẽˈjasçxanega wẽdxi saˈ nyuuythẽˈja txaˈwẽy yũu jiˈpha

  • Ptaamyãte kim yũuhwa uˈkawaˈj jiˈphmeeyã suwya txaawẽˈsx wẽdxnis