Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Idx yatteweˈsx wẽt fxiˈzeya ãjaˈyã

 PEˈLA 9

Idx yatteweˈsx yakh Jeuwaˈs selpiiwe

Idx yatteweˈsx yakh Jeuwaˈs selpiiwe

“Ẽe wala, vxiteˈ kiwes vxitsaˈs selpiiwe.” (Revelación [Apocalipsis] 14:7TNM)

Naa folletote jiyuyãga, Dxus eça wala isasa jiˈphna kweˈsxtxis puˈçxhya, vxiteˈ yatteweˈsxtxis. Jeuwa wẽdxine wẽt fxiˈzekan, nawa txãas khwẽˈy selpiite, “txajũyãˈjaˈ kĩhwa thẽymée vxyaana” (Mateo 6:33). Dxusa idx namikune yũuweeje. Ivxiitnuwe Dxus yakh utxaaya. Txãw yũute wejxkwe jxthuhthesana (Mateo 22:37, 38).

 1 JEUWA TAˈSXTE MUTXAAWE

DXUS EÇA NAˈJĨK: “Txãˈwẽ yũuteˈ, iˈkweˈsxtxi adx jxpaˈgaçxa Ney naˈwẽ yuˈnja. Açaˈ iˈkweˈsxaˈ adx luuçx yuuneˈkwe jĩˈk kĩhtewa jxuka ãjãsa Dxusaˈ” (2 Corintios 6:18). Dxusa idx namikune yũuweje. Dxus yakh puutx weˈweçxa, txãa yakh utxaaya ãjaˈjnaˈw. Jeuwa piˈkik: “Een isa Dxus yakh puutx weˈwena mfxiˈzewe” (1 Tesalonicenses 5:17). Jeuwa wẽdxik kweˈsx ũus dxijuy kĩh thẽysa jiˈphçxawa ptaˈsxte (Filipenses 4:6). Puutx weˈw waˈjna yatteweˈsx yakh, txãw yũute wala jxthuhthesana Dxusa.

Nawa Dxus yakh weˈw waˈjçxameena wẽseˈjwaˈjna. ¿Maˈw vxitya ãjaˈgigk? Dxus eçaˈs piyan, vxiteˈ eç kaaseˈjeneta txãatxis thegna (Salmo 1:1, 2). Ũus yahkxna kĩh piyaçxawa (Salmo 77:11, 12). Dxusaˈs wẽseˈj wẽeçxa pkhakhewaˈj jiˈphnetkhaˈw (Salmo 122:1-4).

Wejxkwe Dxus yakh utxaa ũus wẽeçxa, vxiteˈ nasatxis Dxus yuwes ptaˈsxwa jiˈphthaˈw (Mateo 28:19, 20).

ÃJAˈNEKWE TXÃW VXITYA:

  • Een kutxiˈj Dxus yakh puutx weˈwya, vxiteˈ Dxus eçaˈs eenisa leyyã

  • Dxus ũus yahkxnisaˈs khwẽˈy yatteweˈsxtxis kaapiya

2 WẼT YATTE WEˈSX YAKH DXUSAˈS SELPII

DXUS EÇA NAˈJĨK: “Dxus tasxte mutxaawe, açaˈ txãawa iˈkweˈsx yakh utxaana” (Santiago 4:8). Yatte weˈsx yakh Dxusaˈs selpii wẽeçxa kaaskhẽuˈjmee kiˈsu iisa vxitwe (Génesis 18:19). Txaˈwẽy eenisa Dxusaˈs yahkxwe, idx yatteweˈsx yakh txaˈwẽy myũuwe. Dxus eç kaapiyaˈjak: Jeuwate weˈw waˈjna eenisa yatteweˈsxtxis (Deuteronomio 6:6, 7). Josue naˈjĩne: “Adx vxiteˈ yatteweˈsx yakh, kweˈsxa Jeuwaˈs selpiinaˈw” (Josué 24:15TNM).

ÃJAˈNEKWE TXÃW VXITYA:

  • Ũus yahkx yatte weˈsx kĩh pejxtewa, khĩiçxa txaawẽˈsx yakh weˈw

PEENA PAKWE

¿KIMWEˈSX NAA EENSU JEUWA WẼDXNIS VXITNA ŨSTXKX?

¿Kĩhkx yatte weˈsxyakh Dxusaˈs selpiiwaˈja?

Piya maˈwne puˈçxhi Yatte weˈsxyakh Dxus selpiiwaˈjaˈs.