Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Idx yatteweˈsx wẽt fxiˈzeya ãjaˈyã

 PEˈLA 8

Baaçx nxus een paˈjte

Baaçx nxus een paˈjte

“Txãa paˈga iˈkweˈsxaˈ iiméh wala weçxana meswe, makwe maa enteyaˈ nxuswaˈj en maˈwẽsawa paˈthewa.” (1 Pedro 1:6)

Mawen eensu ptaamsa vxiteˈ yatteweˈsxtxis wẽt ũste, nxuswa een paˈjane (Eclesiastés 9:11). Nawa Dxusa puˈçxhina thẽysa jiˈphun ũste. Dxus wala isasa kxtey yũute puˈçxhina, yatteweˈsxtxis kçxhãçxhawaˈjaˈs ũsuna maakwe thẽysa jiˈphtewa.

 1 JEUWAˈSÇXA MIIYAHKX

DXUS EÇA NAˈJĨK: “Txãa paˈga iˈkweˈsxtxi kĩh thẽysa vxyaatewa, txãˈsaˈ jxuka Dxus kuseteçxaçxáa manvxihtwe, txãa paˈgatey txãˈ iˈkweˈsxtxi thegsaˈ naa paˈga” (1 Pedro 5:7). Yahkx Dxus kĩhwa yuwemeena kweˈsx thẽysa jiˈphutewa (Santiago 1:13). Txãa yakh utxaate puˈçxhina jĩk (Isaías 41:10). Dxus yakh puutx weˈwçxa, ptaˈsx idx kĩh thẽysa jiˈphçxawa (Salmo 62:8).

Eenisa Dxus eçaˈs leyte, txãa kvxisxãˈjana thẽysa jiˈphtewa. Txãw yũute Jeuwa “txãasak kweˈsxtxiˈs peeygãhçxa bagaçxtewa kvxiisxaˈjna nes yuˈ” (2 Corintios 1:3, 4; Romanos 15:4). “Txãˈwẽ yũuteˈ, Dxusaˈ ũssuna ũuste wẽt yaakxwaˈj seenaˈ walasaˈs” (Filipenses 4:6, 7, 13).

ÃJAˈNEKWE TXÃW VXITYA:

  • Jeuwaˈs peejx puˈçxhkhan kĩhwa kũh yahkxyamee

  • Khĩiçxa txhitxh thẽysa jiˈphute kĩh puˈçxhikx

2 IDX YATTE WEˈSXTXIS EW JXPEˈJ

DXUS EÇA NAˈJĨK: “Nasa jiiyuçxa wejxkwe piyan uˈjweyã, wẽseˈjsa wejxkwe jiisa yũuna” (Proverbios 18:15TNM). ¿Txãa yatteweˈsxa kĩh jxpejxsakitx? Txaawẽˈsxtxis paapẽy. Khĩiçxa weˈwna wẽseˈj (Proverbios 20:5).

¿Kĩh yũu jiˈphtxki nweˈsx wala wẽdxinisa uute? Thaamemee pebeejwe. Txaˈwẽy yahkx “Açaˈ Jesusaˈ ũˈnek” (Juan 11:35; Eclesiastés 3:4). Idx kaaseeˈjn saˈ dehwaˈj jiˈphnega (Eclesiastés 4:6). Txãw yũute puˈçxhina nxus een jiˈphutewa.

ÃJAˈNEKWE TXÃW VXITYA:

  • Nxus een paˈjmeejxte wala ew puutx weˈw wana. Txajuˈ thẽysa paˈjte txaˈwẽy ew phewuˈjya ãjaˈjnekwe

  • Nasa nxus een jiˈphusa yakh txaˈwẽy weˈw

 3 PAKWE KĨH PEJXÇXAWA PUˈÇXHWAˈJAˈS

DXUS EÇA NAˈJĨK: “Namiku ewsa nxus een jiˈphutewa thegna puˈçxhine” (Proverbios 17:17TNM). Nawa iˈkweˈsx namiku wẽdxna puˈçxh wẽejeneta, nawa jiimeeyã maˈw vxitwa waˈjtewa. Ptaˈsxwa maˈw puˈçxhwatewaˈj (Proverbios 12:25). Txaˈwẽy pakwe wẽe Dxus yuwes jiisatxis puˈçxhkhan. Çxhãçxhaçxa miiyahkxwe (Santiago 5:14).

Idxaˈs puˈçxhina Jeuwaˈsçxa miiyahkx, Dxus sũhnis ũusteçxa jiˈphte nasatxis puˈçxhina. Puˈçxh nasa thẽysa jiˈphun ũste. Khĩiçxa weˈw Dxus sũhnis ũusteçxa jiˈphçxa, khĩiçxa Dxus kĩh yũuyãwatewaˈj. Vxitetxis wala ewçxa puˈçxhnames, txuteenu idx nasa wẽdxsa jiˈphçxa (Proverbios 18:1; 1 Corintios 15:58).

ÃJAˈNEKWE TXÃW VXITYA:

  • Namiku ewsa yakh weˈw puˈçxhkhan

  • Kĩh pejxçxawa isasa yakh weˈw