Ji'phna kxtee me'jwe

Me'jwe menu je'zte

Kxtee nyaafxte me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

nasa yuwe

Dxus jiˈpha ewsa tuutheˈjni

 PEˈLA 11

Wala isasaˈs Dxus eçte ¿maˈw puˈçxhitxkx?

Wala isasaˈs Dxus eçte ¿maˈw puˈçxhitxkx?

1. ¿Kĩh yũuçxa puˈçxhwajaˈs jxpeejxkxthaˈw?

¿Maˈw wala isasaˈs Dxus eçte puˈçxhikx wala jxpayakya? (SALMO 36:9)

Kweˈsxa Jeuwa vxitnisathaˈw, txãaçxaa kweˈsxte thãakwe jiisana. Txãayuˈ kweˈsx ney ewsana, txãasane kũjyeekx. Txãayuˈ txãjx jũˈguneyũu thaasu (Jeremías 10:23). Txaˈwẽy luuçx leçxkwe naˈwẽy peejxna neyweˈsx jxpeejxniˈs, jxukasay jxpeejxnetkhaˈw Dxus puˈçxhwaˈjas (Isaías 48:17, 18). Kweˈsxtxis puˈçxhwasana txãa Dxus eçte isasayuˈ jiˈphsa dxiˈj maˈw uˈjwatewa, txãayuˈ Dxus peesnisana. Thegwe Dxus eçte 2 Timoteo 3:16.

Dxus jxkaahnisa saˈ wala isasaˈs Dxus eçte puˈçxhsana maˈw uˈjwatewa, kaapiyaˈjsana ãçxh maˈw ĩtxi fxiˈzewatewa. Dxusyuˈ bakaçxtewa eˈsuyuˈ ewsa peesuna. Dxusne jxuka vxit nasatxis saˈ jiˈphnetkhaˈw nwẽseˈjwa txãjx jxkaahnisaˈs. Thegwe Dxus eçte Romanos 15:4 vxiteˈ Revelación (Apocalipsis) 4:11.

2. ¿Wala isasaˈs Dxus eçte kĩhtxkx?

Wala isasaˈs Dxus eçte kũh selpiiwaˈsa jiˈphna kweˈsxjĩi. Nawa Dxus jxkaahnisa teeçx ãhteçxane ptaˈsxi maˈw yũuwatewa. (Hechos 15:29). Yahkxnijuy vxitwa jiˈphnetkhaˈw maakwe thẽysa jiˈphuçxawa Dxus eç isasaˈs kaapiyaˈjane (Proverbios 2:10-12). Dxus eça kaajiyujune txãa ĩtxi fxiˈzenisa Dxus peesnisana. Txãa Dxus isasayuˈ selpiisana kĩhtewa mjĩite maakxyũu, yatte maakxyũu, jxuˈj uˈjweçtewa maakxyũu, wala jxpaˈyahkxkajaˈk. Thegwe Dxus eçte Hechos 17:28.

 3. Jeˈz wala isasaˈs Dxus eçte jiˈphna ¿maatxkĩh?

Jesus weˈwne jeˈz wala isasaˈs Dxus eçte jiˈphsaˈs. Dxusaˈs khwẽy jiyun, wẽdxna saˈ selpiin. Wala isasaˈs Dxus eçte txãa puˈçxhina jiyuya kĩh vxityawatewa (Proverbios 3:6). Nasaweˈsx txãa wala isasaˈs Dxus eçte nwẽseˈjçxa Dxus tasxte utxaaya ãjaˈyã, eˈsu bakaçxtewa ĩtxi ũssya. Thegwe Dxus eçte Mateo 22:36-38.

Jeˈz: wala isasaˈs Dxus eçte jiˈphna vxiteweˈsxtxis puˈçxhna ew fxiˈzeya ãjaˈjnaˈw (1 Corintios 13:4-7). Dxus jxkaahnisa kxteey yũute, txãa maˈwne ew jxpeeˈje nasaweˈsxtxis kweˈsxwa txaˈwẽy vxitya ãjaˈjnaˈw. Thegwe Dxus eçte Mateo 7:12 vxiteˈ 22:39, 40.

4. ¿Maˈw kitx wala isasa Dxus eçte puˈçxhi kweˈsxtxis?

Wala isasa Dxus eçte puˈçxhine yatte weˈsxyakh jaˈda ũsya wãt fxiˈzeya (Colosenses 3:12-14). Txãa teeçx wala isasaˈs Dxus eçte puˈçxhine kaapiyan ptaamsaweˈsxtxis nes ũskahn. Thegwe Dxus eçte Mateo 19:5.

Wala isasaˈs Dxus eçte nwẽseˈjte puˈçxhina ew fxiˈzeya. Maii mjĩinisu wala nasa paˈkaneta çxhãçxha mjĩiyã, wala isasaˈs Dxus eçte nwẽseˈjte puˈçxhina kĩhwa pesweemee uˈjukhan (Proverbios 10:4, 26; Hebreos 13:18). Dxus eça kaapiyajaˈk leçxkwe jiˈphçxawa wẽçxanthaˈw fxiˈze, saˈ txaˈwẽy Dxusaˈs selpiite wejxkwe ewsana vxus jxthaakwe yahkxmee, Dxus eça txãwku kaapiyaˈja. Thegwe Dxus eçte Mateo 6:24, 25, 33 vxiteˈ 1 Timoteo 6:8-10.

Wala isasa Dxus eçte kxteey yũute wala nweˈwena kweˈsx fxiˈzenis (Proverbios 14:30; 22:24, 25). Txaˈwẽy nwẽseˈjkajak Dxus jxkaahnisaˈs tũumee fxiˈzewana txãwçxaa ãçaˈmeeˈjnaˈw, kĩhwa thẽysa jiˈphumeenaˈw (Romanos 13:13). Dxus eçte naˈjĩk ãjaˈnekwe tuudxya leçxkweçxaa, nawa wala tuudxte ewmeena (Salmo 104:15; 1 Corintios 6:10). Wala isasaˈs Dxus eçte puˈçxhina thegya kweˈsx ũus yahkxnijuy (Salmo 119:97-100). Kweˈsxa nwẽseˈjethaˈw txãa wala isasas Dxus eçte jiˈphsaˈs, Jeuwaˈs wẽdxçxathaˈw nwẽseˈje pees paˈkaçxaamee. Thegwe Dxus eçte Mateo 5:14-16.