1. ¿Kĩh tuutheˈjni jiˈphkx Dxusa kweˈsxjĩi?

Dxusa wẽdxine nasaweˈsx wãtwãt fxiˈzekan. Nasaweˈsxjĩi wẽdxçxane kiwes jxuka vxit. Txaˈwẽy pebana pxthaayũun ũsnisaˈs, eˈsu nasaweˈsxa wãtwãt fxiˈzeyã. Thegwe Dxus eçte Jeremías 29:11.

Maa jxkaahsa yuuwa pebaya ãjaˈnimeeyã nasa pweˈsx puiinisaˈs, wee vxiteˈ uunisaˈs. Nawa eˈsuyuˈ Dxusaˈ wala ewsa tuutheˈjek: txaˈwẽy Dxusyuˈ nasa jxkaahsatxis jxuka pebana, khĩiçxa txãa jxkaãjaˈna. Nasaweˈsx Dxusaˈs wẽseˈjsaˈ wãtwãt fxiˈzeyã ahçemee nwẽseˈjn. Thegwe Dxus eçte Revelación (Apocalipsis) 11:15 vxiteˈ 21:3, 4.

2. ¿Kĩh yũuçxa naa tuutheˈjnisa wala ewtxkx?

Pxthaayũun ũsnisaˈs Dxusa jxuka pebana, nasa ewmeesaˈweˈsxaˈs naa kiwete txaˈwẽy pebana (2 Tesalonicenses 1:8). ¿Bakaçx txãˈw yũukx? Dxus eça naˈjĩk ãçxh naa seena thẽysa vxaan ũsak nasaweˈsxaˈs. Txãsyuˈ Dxusa dud phewjuna ewmeesaˈs. Thegwe Dxus eçte 2 Timoteo 3:1-5.

3. ¿Kĩh yũu jiˈphkxthaˈw?

Kweˈsxa Dxus eçaˈs piyawaˈjiˈphnetkhaˈw, txaˈwẽy ney ewsa maˈwne eç fxiˈjçxa txãjx zxikweˈsxtxis kaãja. Dxus eça ptaˈsxik maˈw wãtwãt fxiˈzewatewa ãçxh mahkyũu txaˈwẽy eˈsu maakyũu bakaçxyuhwa pçuumeena, kweˈsx ĩtxi fxiˈzenisa. Nawa maii yũu Dxus yuwes jiyun ũste açeyã puˈçxhtewa. Nawa txãw weˈwtewa yahkxmee piyançxaa ũsunekwe eˈsu wala ewsa peesuna. Thegwe Dxus eçte Mateo 5:10-12 vxiteˈ Revelación 14:6, 7.