A Jehovah a soal a rebechiil a lolemolem el blak a rengrir er a chebechiielir. Me sera lomak er a kot el chebechiil e ngdilu el kmo: “Isei a uchul ma sechal a . . . mo obengkel a bechil, me bo letal chelechad.” Me a uriul e a Jesus a dilu el kmo: “Ma le ua isei, e a chad a diak le kirel el mesaod er sel bla lodekiar a Dios.” (Genesis 2:24; Mateus 19:3-6) Misei a uchul e a Jehovah me a Jesus a omes er a chebechiil el kmo, ngkirel el melemolem el mo lmuut er a kodall. (1 Korinth 7:39) Me a chebechiil a kmal chedaol me ngdiak el kired el omes er a dertel a chebechiil el ua lebeot el tekoi. Me a lmuut el tang, a Jehovah a ouketui a dertel a chebechiil el diak a uchetemel er a Bades.Malakai 2:15, 16.

Ngera omesodel a Bades el kirel a dertel a chebechiil? A Jehovah a ouketui a laokreng me a deleboes. (Genesis 39:9; 2 Samuel 11:26, 27; Psalm 51:4) Ngii a omes er a deleboes el omeruul el kmal kikiongel a uchul me ngkongei el kmo tiaikid a mo uchul e a chad a sebechel el dortii a chebechiielel. (A lsoam a omesodel aike el tekoi el uldimukl er a deleboes el omeruul, e momes er a 9 el Bliongel er a parakurab 7.) A Jehovah a msang a techellel a dimlak a telemellel el buch el melilt el kmo ngmo dortii a chebechiielel me a lechub e ngdiak. (Mateus 19:9) Me a lsekum e ngmelilt el mo merort er a chebechiielel, e tia el dertel a chebechiil a diak lomtok er a llechul a Jehovah. Me nguaisei, engdi  a ongdibel er a Rekristiano a diak el kirir el melisiich er a chad el mo merort er a chebechiielel. A lebebil er a taem e ngike el diak a telemellel el buch a kongei el melemolem el bechil ngike el mlo mekngit a lsekum ngii el chad a mera el obult er a mekngit el omerellel. Me a chad el melatk el mo merort er a chebechiielel el oltirakl a Bades a kirel el di ngii el melilt el kirel tia el tekoi, e kongei el mo chelebangel a ngii di el tekoi el mo er ngii el dertel a chebechiielel a uchul.Galatia 6:5.

A rebebil el Kristiano a melilt el mo cheroid er a rebecherir me a lechub e te merort a chebechiielir, e le ngmo diak el sebechir el outekangel a kmal meringel el mondai er a chebechiielir, alta e tirka el becherir a dimlak lebo er a deleboes. Engdi a doltirakl er a bades e ‘ng kirir el melemolem el diak le bechiil, ma lechub e te mo sumechii a delongelir tir ma rebecherir.’ (1 Korinth 7:11) Me tirkang a diak a ilmeklir el lmuut el mo osiik er a ta er a chad el lolatk el mo bechil. (Mateus 5:32) Me bo dosaod a bebil el meringel el blekeradel el uchul me a rebebil a mlo cheroid er a rebecherir. Me a lechub e te mirrort a chebechiielir er a kort, alta tiang a diak a uchetemel er a Bades.

A chad el diak lekengei el mesiou er a telungalek er ngii. A bechiil el redil me a rengelekel a sebechir el kmal mo chebuul, e le bechil el diak lekengei el mesiou er tir alta ngdirk sebechel. Me a Biblia a kmo: “Ngikel chad el diak lomekerreu er . . . tirkel kmeed er a bedengel, a mla mo imikr a ikel loumerang, e kuk mekngtei er a diak loumera er a Kristus.” (1 Timothy 5:8) Me a lsekum a chad el uaisei a diak lekengei el ngodechii a blekerdelel, e a bechil el redil a mo kirel el melilt el kmo ngmo omekerreu er ngii me a rengelekel el okiu sel bo lechacheroid ngii me a bechil, me a lechub e ngdortii a chebechiielel er a kort alta ngdiak a uchetemel er a Bades. Me a lmuut el tang, a lsekum ngika el chad el chetil el mesiou er a telungalek er ngii a Kristiano e a remechuodel er a ongdibel a kirir el mo ungil el tirterii tia el ultelechakl. E le tia el omeruul el chad a chetil el mesiou er a telungalek er ngii a sebechel el mo uchul e ngmesuld a ngklel.

A meringel el odechelakl. Ngikang a chad, el meringel el oldechelakl er a bechil el mo uchul a telemellel me a lechub e  ngsebechel el mo uchul a kodellel. A lsekum ngika el oldechelakl a Kristiano, e a remechuodel er a ongdibel a kirir el mo tirterii el kmo tia el tekoi ngklemerang me a lechub e ngdiak. A chad el blechoel el ngmasech a rengul e meringel el oldechelakl a sebechel el mo mesuld a ngklel.Galatia 5:19-21.

A imis el ultok el kirel a mera el omengull. A bechil a chad a locha mo blechoel el rullii el kmal mo meringel er a bechil el melemolem er a omesiungel el mo er a Jehovah me a lechub e ngmo orrimel er ngii el mo melemall a llechul a Dios. Me ngar tiaikid el blekeradel e ngike el buch el chormang a sebechel el melilt el kmo, a di ta el rolel e ngmo “olengesenges er a Dios el kuk ngar uchei” er a rechad, a okiu sel bo lecheroid er a bechil me a lechub e ngdortii a chebechiielir er a kort, alta tiang a diak a uchetemel er a Bades.Rellir 5:29.

Me sel dolatk aika el meringel el blekeradel el bla desaod e ngkmal diak el kirel a chad el mo orrimel er ngike el diak a telemellel el buch el mo cheroid me a lechub e di lolemolem el obengkel a bechil. Me alta e a remla mukeroul a klaumerang er tir el sechelil me a remechuodel a sebechir el olengeseu er ngii el okiu a omellach er a Biblia, engdi ngdiak el sebechir el mo mui el medengei el kmo ngera dubechang er a delongelel a chad me a bechil. Ngdi ta el Jehovah a medengei. Me kede medengei el kmo a Kristiano el bechiil el redil a diak el sebechel el kobkellii a Dios me a chebechiielel a lsekum ngdi meruul a mekekerei el mondai el mo uchul e ngmo cheroid er a bechil. Tia dirrek el osisiu el tekoi el mo er a bechiil el sechal. A Jehovah a ungil el medengelii a uldesuel a chad el osiik a cheldechulel el mo cheroid er a bechil, alta e ngmelasem el omart er a mera el blekerdelel a delengcheklel. E le mera er ngii, “ng diak a ngeral sebechel el obart er a Dios; a rokui el tekoi a di bleketakl er osengel.” (Hebru 4:13) Engdi a lsekum a Kristiano a kmal meringel a blekeradel er a chelsel a chebechiielel, e ngdiak el kirir a rechad el mo melekoi a mekngit el bedul ngii a lsekum ngtibir el mo cheroid er a bechil. E le ngar a ulebongel er a rokui el tekoi e “kid el rokui a di mor medal a Dios e ng mo oukerrekeriil er kid.”Rom 14:10-12.