Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Palauan

Molemolem el Ngar er a Bltikerreng er a Dios

 7 EL BLIONGEL

Kau Ke Ua Osengel a Dios el Omes er a Klengar el Mekreos?

Kau Ke Ua Osengel a Dios el Omes er a Klengar el Mekreos?

“Kau a uchelel a rokui el klengar.”PSALM 36:9.

1, 2. Ngera el sengk er a Dios a kmal mekreos er chelechang, e ngera uchul?

A DEMAD el ngar er a eanged a mla meskid a kmal mekreos el sengk, el ngii a klengar el okesiul ngii el Dios, me ngsebeched el olecholt aike el ungil el blekerdelel el ua llomeserreng. (Genesis 1:27) Ngdmeu a rengud el nguu tia el sengk, e le nguchul me ngsebeched el melilt a tekoi el ultuil er a omellach er a Biblia. Me sel doltaut er a klengar er kid e kede mekurulii a mesisiich el deleuill er kid me a Jehovah, e dirrek el ‘oeak a ikel bla desuub e ng sebeched el tiriter a ungil ma mekngit.’Hebru 5:14.

2 A klemedengei er kid er a omellach er a Biblia a kmal klou a ultutelel er chelecha el taem el kmal mla mo meringel a blekeradel er a beluulechad. Me alta e ngmo meketmokl a betok el llach, engdi ngdirrek el diak el sebechel el smaod a rokui el tekoi el duubech er a klengar er kid. Me a tekoi er a ukeruul a ungil el meketeklii tia el tekoi, el ileakl el kirel a bek el bedengel a kar me a rolel a ukeruul el ousbech a rasech. Aikang a tekoi el kmal kirir tirke el chad el sorir el olengesenges er a Jehovah el mo medengei. Me a lsekum e ngmo er ngii a klemedengei er kid er a omellach er a Biblia e ngmo sebeched el ungil el melilt a tekoi el mo uchul a ungil el ukltked, e dirrek el mo sebeched el melemolem el ngar er a bltikerreng er a Dios. (Osisechakl 2:6-11) Me bo dosaod a bebil er aika el omellach.

 A KLENGAR ME A RASECH A KMAL MEKREOS

3, 4. A Biblia ngomuchel el mesaod er a omengedolel a rasech er oingerang, e ngera el omellach a ochotii el kmo ngchedaol?

3 A Jehovah a ulemuchel el mesaod er a kerresel a klengar me a rasech er a telkib el taem el uriul er a Kain er a lokodir a Abel. Ngdilu el kmo: “A rsechel ochellem a oldiu el ngar a chutem el mer ngak el soal melaitechei.” (Genesis 4:10) Me ngar er a osengel a Jehovah e a rsechel a Abel a ulemtechei er a klengar er ngii er a lemechelebed el mad. Me ngua dedu el kmo, a rsechel a Abel a lilangel el olengit er a Dios me bo lolaitechei.Hebru 12:24.

4 A uriul er a Ieleb er a taem er a Noah, e a Dios a kilengei er a rechad me ngmo sebechir el menga techel a charm engdi ngdiak longa rsechel. Ngdilu el kmo: “Ngar ngii a tal kall el diak le kiriu el menga er ngii, el ngii el kall a techel a charm el ngar ngii a rsechel, ele rasech a uchul a klengar. A lsekum ng ngar ngii a chad el nguu a klengar er kemiu, e ak mo melsii.” (Genesis 9:4, 5) Me tia el llach a mle kirir a rechad er a taem er a Noah el olengesenges er ngii el me lmuut er kid er chelecha el taem. E tiang a smisichii a tekingel a Dios er a uchei el mo er a Kain el kmo, a rasech a omtechei a klengar er a rokui el bleob. Ngdirrek el meketeklii el kmo, a Jehovah el Ngike el Uchul a klengar, a mo omals er tirke el rokui el chad el meterekakl er a klengar me a rasech.Psalm 36:9.

5, 6. Ngmekerang a Llach er a Moses e ochotii el kmo a rasech a chedaol e dirrek el mekreos? (Dirrek el momes er a baks el dai er ngii a kmo “ Molecholt a Omengull el Kirel a Klengar er a Charm.”)

5 Aika el eru el kmal meklou a ultutelel el omellach a dirrek el medung er a Llach er a Moses. Kede menguiu er a Levitikus 17:10, 11 el kmo: “Ma lsekum a ngii di le chad . . . a menga rasech, e ng mo kesib a renguk er ngii, mak mo odikii er a re chedak. A klengar er a bek el outeliil a ngar a rasech ma uchul ma RUBAK a dilu el kmo a rokui el  rasech a mo moiitel er a olengetongel el mo melai a kngterir a re chad el mengeroid. Ma rasech el ngii a klengar a melai a klengit el mo cheroid.” *—Momes er a baks el “ A Rasech a Sebechel el Melubet a Klengit.”

6 A lsekum a rsechel a charm el bla lokodir a diak lousbech er ngii el mo er a olengetongel, e ngkirel el mo mechubel er a chutem. Me tia el omeruul a ua lochotii el kmo a klengar a moluut el mo er Ngike el Uchul a Klengar. (Duteronomi 12:16; Esekiel 18:4) Kede medengei el kmo ngdimlak el belkul a kmo a rechad er a Israel a mle kirir el olechubel a rokui el ngimech er a rsechel ngika el charm. Ngbai sel lokodir e lotobed a rsechel e ngmo sebechir el menga er ngii el ungil a ukltkir, el olechotel a omengull er tir el mo er Ngike el Omesterir a Klengar.

7. Ngmilekerang a David e ochotii a omengull el kirel a kerresel a rasech?

7 A David, el Dios a mle betik a rengul er ngii, a mle medengelii a omellach el ngar er a llechul a Dios el kirel a rasech. (Rellir 13:22) A ta el taem e ngkmal mlo meched a rengul, me a retedei er a resoldau er ngii a di ullechelech el mo soiseb er a kiamp er a recherraro el mo ngmai a ralm er a chido el me msang me lolim. Me ngmilekerang a David? Ngdilu el kmo: “Ng ua kulim a rsechir tirkal chad el mlo ocherur a kodall.” Me a lsekum a David a mlo melim aika el ralm, e ngua lolim a rsechir a rechad el mo ocherur a kodall el mo melai el omsang. Me ngkilengei el di meched a rengul e “ulechubel el mor a RUBAK.”2 Samuel 23:15-17.

8, 9. A osengel a Dios el kirel a klengar me a rasech, ngmlengodech er a loleketek er a ongdibel er a Rekristiano er a irechar? Mosaod.

 8 A bekord el 2,400 el rak er a uriul er a Ieleb er a taem er a Noah, e bekord el 1,500 el rak er a uriul er a lemeruul a Llach er a Moses, e a Jehovah a ulemekrael er a chelechad er a ruungerachel er a ongdibel er a Rekristiano el mo meluches el kmo: “Ng di mle ungilbesul er kemam ma Chedaol Reng a lak kim omekcharm er kemiu el mo oltirakl a lmuut el bebil er a tekoi me ng di ikal meklou a belkul el tekoi el kmo, lak monga kall el mlodars el mor a bleob el chelid, e lak monga rasech, e lak monga charm el ulebeng a telil, e lak bor a deleboes.”Rellir 15:28, 29.

9 Me ngbleketakl el kmo a chelechad er a ruungerachel er sel taem a ulemes er a rasech el mekreos. Me ngklengit a lsekum a chad a meterekakl er ngii, el di ua berredel a omengull el bleob el chelid me a lechub e ngdeleboes el omeruul. Me a remera el Kristiano er chelechang a kongei el oltirakl er tia el llach, e dirrek el oltaut a omellach er a Biblia er a klengar er tir a uchul, me ngsebechir el oldeu er a rengul a Jehovah sel loruul a omelilt er tir el kirel a usbechel a rasech.

A UKERUUL EL OUSBECH A RASECH

Ngmekera kusaod er ngak el mo er a toktang el kirel a ukeruul el ousbech a dertelngimech el klekedellel a rasech?

10, 11. (a) Ngua ngera osengir a Resioning er a Jehovah el kirel a oidel a rasech me aike el meklou el bingel a rasech? (b) Ngera el rolel a ukeruul el ousbech a rasech a sebechel el mo kakerous a uldesuir a Rekristiano el kirel?

10 A Resioning er a Jehovah a medengei el kmo a tekoi el “lak monga rasech” a belkul a kmo ngdiak lekengei a oidel a rasech me a lechub e lolab a rsechir el lomesterir a rechad me a lechub e lomechei me bo lousbech er a uriul. Me tir el oba omengull el kirel a llechul a Dios a uchul me ngdirrek el diak lekengei aike el eua el meklou el bingel a rasech el red cells, me a white cells, me a platelets, me a plasma.

11 Chelecha el taem e aika el meklou el bingel a rasech  a sebechir a rechad el ngmai el mei, e lmuut el miich el mo mekekerei, me bo el sebechir el ousbech el omkar er a rechad el okiu a betok el rolel. E aika el mekekerei el mla obiich el rasech a okedongall el dertelngimech el klekedellel a rasech. Me ngsebechel a Kristiano el kongei el ousbech aika el dertelngimech el klekedellel a rasech? Ngomes aikang  el kmo ngrasech? A derta el Kristiano a kirir el di tir el melilt. Ngdirrek el kirir el di tir el melilt el kmo te mo kongei er a rolel a ukeruul el ua hemodialysis, me a hemodilution, me a cell salvage, el chad a kongei el ousbech a di rsechel er sel taem el dimlak lomechei el melatk er ngii er a uriul.—Momes er a suobel el ngar er a Bebil er a Omesodel el dai er ngii a kmo “A Dertelngimech el Klekedellel a Rasech me a Rolel a Botk.”

12. Ngkirel el mo uangera osenged el kirel a omelilt el doruul el ousbech a ukltked? E kede mekerang e meruul a omelilt er kid?

12 Me tiang, ngbelkul a kmo a tekoi el dolilt el mo meruul a diak a ultutelel er a Jehovah? Ngdiak leuaisei, e le ngkmal soal el mo medengei a uldesued me a moktek er kid. (Monguiu er a Osisechakl 17:3; 24:12.) Me a uriul er a doluluuch, e bo dungil el merriter aika el rolel a ukeruul me a kar, e ngkired el mo melilt a tekoi el oltirakl er a ukltked el mla muksau el oeak a Biblia. (Rom 14:2, 22, 23) Ngdiak el kirir a rebebil el mo melilt el kired, me a lechub e doker er a rechad el kmo, “Oleko ngkau a smecher e ke mo mekerang?” A derta el Kristiano a kirel el di ngii el melilt a chouaika el tekoi, e le kede rokui el ‘di chemur oberaod el telechelled.’ *Galatia 6:5; Rom 14:12; momes er a baks el “ Ngak a Kumes a Rasech el Chedaol?

A LLECHUL A JEHOVAH A OLECHOTEL A BLTKIL A RENGUL

13. Ngera el blekerdelel a Jehovah a mocholt el okiu a llechul me a omellach er ngii? Mosaod.

13 A llach me a omellach el debetik er a Biblia a ochotii el kmo a Jehovah a Ngike el uchul a llach, e dirrek el betik a rengul el Chedam el omekerreu er a rengelekel. (Psalm 19:7-11) Me alta e a llechul el ‘lak monga rasech’ a dimlak lemedung el ua llach el kirel a ukeruul, engdi ngomekerreu  er kid er a telemellel a oidel a rasech. (Rellir 15:20) Me a rebetok el toktang er chelechang a oumerang el kmo, a ukeruul el diak lousbech a rasech a sel kot el ungil el rolel a ukeruul. E tiang a lmuut el meketeklii el kmo a Jehovah a kmal mellomes a rengul e betik a rengul el Chedam.Monguiu er a Isaia 55:9; Johanes 14:21, 23.

14, 15. (a) Ngera el llechul a Dios a ochotii a bltkil a rengul? (b) Ke mekerang e oltirakl a omellach el mengai er aika el llach?

14 A ulekerreuil a Dios el mo er a rechad er a Israel a mlocholt el okiu a betok el llechul. El ua tiang, ngmilengelechel er tir el mo remuul a sersel a chedoel a blirir me lak lebo er ngii a rechad el metemall, e le te mle blechoel el meruul a betok el tekoi er bebul a chedoel a blirir. (Duteronomi 22:8; 1 Samuel 9:25, 26; Nehemia 8:16; Rellir 10:9) Ngdirrek el  milengelechel er tir el kmo, a chad el oucharm er a bekeu el sechal kerbou a kirel el kerekikl er a chermel me lak letemelleterir a rechad. (Exodus 21:28, 29) Me a chad el dimlak loltirakl aika el llach a ochotii el kmo ngdiak lomekerreu er a rebebil, e tiang a dirrek el sebechel el mo uchul e ngmo chelsechusem er a rsechir.

15 Me ke mekerang e oltirakl a omellach el mengai er aika el llach? Molatk el kirel a mlim, me a bekellem, me a chermem, me a blim, me a urerem, me a omililem. Ngar er a bebil el beluu e sel klou el uchul me a rebetok el mekekerei el chad a mad, a tir el meterekakl aike el tekoi el loruul el mo uchul e ngmo er ngii a accident. Engdi a remekekerei el chad el tir a sorir el melemolem el ngar er a bltikerreng er a Dios, a omes er a klengar el mekreos me ngdiak loruul a kdekudel el rolel a omilil. Ngdiak lomdasu el kmo te ngeasek me ngdiak el sebechir el metemall. Te bai oldeu a rengrir er a temel a klengeasek er tir, e le ngdiak loruul a tekoi el mo uchul a telemellir.Olisechakl 11:9, 10.

16. Ngera el omellach er a Biblia a melutk el kirel a omelecheb er a rengalek? (Dirrek el momes er a footnote.)

16 Ngmo lmuut er a klengar er a dirkak lemechell el ngalek me ngmekreos er a osengel a Dios. A Llach er a Moses a kmo: “A resechal a le kakoad el letemellii a dioll el redil me . . . ngmlo er ngii a kodall, e a blsel a mo klengar el kirel a klengar.” * (Monguiu er a Exodus 21:22, 23, NW.) Me a lsekum a chad a tomellii a redil el dioll me ngmad me a lechub e a ngelekel a mad, e ngar er a osengel a Dios e ngika el chad a ua lulemekoad me a belsel a mo “klengar el kirel a klengar.” Me ka di molatk er a uldesuel a Jehovah el kirir  tirke el diak lemochur a ildisir el dirkak lemechell el ngalek el lolecheb er tir er a bek el rak, e le ngchetirir a redil el mo mechesang er a rengelekir, e di sorir el melemolem a ngelbesel a rengrir.

17. Ngmekerang a omongelaod er a chad el tilechebii a ngelekel er a uchei er a bo lodengelii a klemerang er a Biblia?

17 E kuk mekerang a redil el tilechebii a ngelekel er a uchei er a bo lodengelii a klemerang er a Biblia? Tiang belkul a kmo a Jehovah a diak el sebechel el ousubes er ngii? Ngkmal diak leuaisei! Ngokiu a rsechel a Jesus e a Jehovah a ulterekokl el mo ousubes er a chad el mera el ouuchel er a rengul er a klengit el leriruul. (Psalm 103:8-14; Efesus 1:7) Me ngdi ua tekingel a Kristus el kmo: “Ngak el mlei a diak le kirel el kumekedong erar melemalt, e ngbai kirel el kumekedong erar mekngit me lobult.”Lukas 5:32, BT.

LAK LEBO ER NGII A KLTUI ER A ULDESUEM!

18. Ngmekerang a Biblia e ochotii sel uchul a betok el merserasech el mekngit el omeruul?

18 A Jehovah a diak di le chetil a dolemall er a rebebil e lemerekong, e ngdirrek el soal a dongikiid a uldesued er a kltui el ngii a uchul a betok el merserasech el mekngit el omeruul. A apostol el Johanes a milluches el kmo: “Ngikel ouketui er a tar ngii a omekoad er a re chad.” (1 Johanes 3:15) A choua ngika el chad a diak di le chetil a odam er ngii, e ngbai oureng er a kodellel. Sel kltui el ngar er a rengul a sebechel el rullii el mo melekoi a blulak el oltutakl er a chad el kirel a mekngit el omeruul, el ngii el omeruul a di kirel a Dios el mo omals er a chad el meruul er ngii. (Levitikus 19:16; Duteronomi 19:18-21; Mateus 5:22) Me ngkmal klou a ultutelel el kired el mengikiid a rengud er a ngii di el kltui.Jakobus 1:14, 15; 4:1-3.

19. Ngua ngera uldesuel a chad el ngii a olengesenges a omellach er a Biblia el kirel a Bades el ua Psalm 11:5 me a Filipi 4:8, 9?

19 Tirke el oba osengel a Jehovah el omes er a klengar  el mekreos, e dirrek el sorir el melemolem el ngar er a bltikerreng er Ngii, a mengeroid er tir er a ngii di el rolel a klakoad. A Psalm 11:5 a kmo: “A RUBAK a . . . ouketui er ngikel soal el meruul a delengerenger.” Tia el bades  a diak di el tekingel a Dios e lemerekong, e ngomellach el kmal klou a lerellii er a klengar er a rechad. Ngrulleterir a rechad el betik a rengrir er a Dios el mo mengeroid er tir er a ngii di el tekoi er a ongelaod el melisiich a klakoad. Me a lmuut el tang, a tekoi el kmo a Jehovah a “Dios el omeskid a budech” a melisiich er a remesiungel el mo omekeek a uldesuir me a rengrir er a tekoi el olechotel a bltikerreng, me a klikiid el omeruul, me a chetengakl el tekoi, e dirrek el meruul a budech.Monguiu er a Filipi 4:8, 9.

MCHERIDAU ER A NGII DI EL CHELDEBECHEL EL CHELSECHUSEM ER A RSECHIR A RECHAD

20-22. Ngua ngerang a deruchellir a Rekristiano er a chelsel tia el beluulechad, e ngera uchul?

20 Ngar er a osengel a Dios e tia el beluulechad er a Satan a chelsechusem er a rsechir a rechad. A Biblia a omekesiu a cheldebechel er a balatiks el mo er a tebelik el charm. E aika el cheldebechel a mla mo uchul a kodellir a rebetok el miliol el chad, el uldimukl er a rebetok el mesiungel a Jehovah. (Daniel 8:3, 4, 20-22; Ocholt 13:1, 2, 7, 8) Ngmla mo oureor el obengkel tekoi er a siobai me a tekoi er a science e omeob a kot el mesisiich el klekedall er a mekemad el uchul a osisebellel a betok el udoud. Me ngkmal klemerang, tia el “beluulchad el rokir a ngar eungel Ngikel Mekngit”!1 Johanes 5:19.

21 Tirke el oltirakl er a Jesus a ‘dikea lechedal tial beluulchad,’ me ngdiak lomekbitang er a tekoi er a balatiks me a mekemad. * Tiakid a ta er a uchul me ngdiak bo lechelsechusem er a rsechir a rechad. (Johanes 15:19; 17:16) Te oukerebai er a Jesus, me ngdiak bo loldechelakl er tirke el  omekcharm er tir. Te bai olecholt er a bltikerreng el mo er a recherrouir, e dirrek el meluluuch el kirir.Mateus 5:44; Rom 12:17-21.

22 Ngarbab er ngii el rokui, e a remera el Kristiano a kerekikl el mengeroid er tir er a Kloul Babilon, el ngii a rokui el klsuul el klechelid e dirrek el chelsechusem er a rsechir a re kmal betok el chad. A Biblia a kmo, a “rsechir a re profet ma re chedal a Dios a le biltik er a chelsel; choi, ng rsechir tirkel rokui el mlad er a beluulchad.” Sei a uchul me kede muchelechel el kmo: “Mcheridemiu er ngii, kemiu el chedak.”Ocholt 17:6; 18:2, 4, 24.

23. Kede mekerang e mengeroid er kid er a Kloul Babilon?

23 A lsekum e ngsoad el mengeroid er kid er a Kloul Babilon, e ngbetok a tekoi el kired el meruul, el uldimukl er a dolubet er a ngkled er sel dimla klechelid er kid. Ngdirrek el kired el mo ouketui a mekngit el omeruul el lekengei me a lechub e ngmelisiich aika el klechelid, el ua  deleboes el omeruul, me a tekoi er a balatiks, me a ngibeserreng er a kerruul. (Monguiu er a Psalm 97:10; Ocholt 18:7, 9, 11-17) Aika el tekoi a blechoel el mo uchul a merserasech el mekngit el omeruul!

24, 25. (a) Ngera uchul me a Dios a sebechel el ousubes er a chad el mle chelsechusem er a rsechir a rechad e mla obult er a kngtil? (b) E tiang mekltkid er a ngerang?

24 Me a uchei er a bo dodengelii a mera el omengull e kede mle chedal tia el beluulechad er a Satan, me kede dirrek el mle chelsechusem er a rsechir a rechad. Engdi kid el millodech a blekerdeled, e mlo oumerang er a olubet el tengetengel a Kristus, e dirrek el tilbir a rengud el mo mesiou er a Dios, a uchul me kede nguu a kengei me a ulekerreu er Ngii er a ngii di el tekoi el sebechel el tomellii a deleuill er kid el obengkel. (Rellir 3:19) Tia el rolel a ulekerreu a mekltkid er aike el beluu er a osebechakl er a irechar.Ulecherangel 35:11-15; Duteronomi 21:1-9.

25 Ngmilekerang a loltaut er tia el tekoi? A lsekum a chad er a Israel a milekodir a chad el dimlak el durengul, e ngmle kirel el chemiis el mo er a ta er aike el beluu er a osebechakl. Me a uriul er a lorriter er tia el tekoi a rechad er a kerrekeriil, e ngkirel ngike el ulemekoad el mo kiei er a beluu er a osebechakl el mo lmuut er sel lemad a ngarbab el prist. E seikid e ngmo sebechel el kiei er a ngii di el basio. Tia olechotel a kmo a Dios a kmal chubechubechad e dirrek el omes er a klengar el kmal mekreos! Me aika el beluu er a osebechakl er a irechar a ua sel tekoi el bla leketmeklii a Dios el oeak a olubet el tengetengel a Kristus, me ngdiak bo demad, e le ngdimlak el durengud el omtok a llechul a Dios el kirel a rasech me a klengar. Me kau ke omes er tia el tekoi el klou a ultutelel? Ke mekerang e ochotii el kmo nguaisei a uldesuem? Ngsebeched el mengemedaol er a rechad el me teloi er kid el ngar cheungel a ulekerreuil a Dios. E tiang a kmal klou a ultutelel,  e le temel a “kloul ringel” a di kmedu el mei.Mateus 24:21, BT; 2 Korinth 6:1, 2.

MONGREOS ER A KLENGAR EL OEAK SEL MOMERK ER A KLUMECH

26-28. Ngoeak a ngera el rolel e a blekeradel er chelechang a osisiu er a taem er a Esekiel, e kede mekerang e melemolem el ngar er a bltikerreng er a Dios?

26 A blekerdelel a klengar er a rechedal a Dios er chelecha el taem a mekltkid er a profet er a irechar el Esekiel, el Jehovah a uleldurech er ngii el mo melekoi a klemechel el mo er a rechad er a Israel. A Dios a dilu el kmo: “Ke mo mesterir a ikel omengelechel el kumeskau.” Me a lsekum e ngdimlak bo lerellii a ngerechelel, e ngmo chelsechusem er a rsechir tirke el mlad er a lemetemall a beluu er a Jerusalem. (Esekiel 33:7-9) Engdi ngii a ullengesenges me ngdimlak bo lechelsechusem er a rsechir.

27 Me chelechang e kede kmal kmedang er a ulebongel er tia el beluulechad er a Satan. Me a Resioning er a Jehovah a omes er a omesiungir el ouchais el kirel a Rengedel a Dios me sel taem el ‘bo le mesisiich er a recherrouel’ el kmo, ngileakl el techall e dirrek el klou el ngerachel. (Isaia 61:2; Mateus 24:14) Me kau, ke meruul aike el rokui el sebechem el teloi er tia el ureor? A apostol el Paulus a kmal mle blak a rengul er a omesiungel, me ngmle sebechel el melekoi el kmo: “A le ngar ngii er kemiu a mo remiid, e ng diak el telemellek. A telbilel a rengul a Dios el rokir a bla kuchotii er kemiu el dimlak ak becherei.” (Rellir 20:26, 27) Me ngmera el ungil el kerebai el sebeched el oltirakl er ngii!

28 Me a lsekum e ngsoad el melemolem el ngar er a bltikerreng er a Jehovah, e ngbetok a tekoi el kired el meruul, el uldimukl er a osenged er a klengar me a rasech el ua uldesuel a Jehovah. Ngdirrek el kired el melemolem el klikiid e chedaol er a osengel a Dios el ua bo dosaod er a ongingil el suobel.

^ par. 5 A belkul a tekingel a Dios el kmo, “a klengar er a bek el outeliil a ngar a rasech,” a losaod er ngii a babier el Scientific American el kmo: “A rasech a diak di lomtechei er a klengar. Tia el tekoi a klemerang e le aike el rokui el cell el ngar er a rasech a usbechall me lolemolem a klengar.”

^ par. 12 Momes er a Ongkerongel er a October 1, 2004, er a 13-18 el llel, me a Awake! er a August 2006, er a 3-12 el llel, el lultebedii a Resioning er a Jehovah.

^ par. 16 A remesuub er a Biblia a kmo, a tekoi er a Hebru el ngar er tia el Bades “a diak el sebechel el di melutk el kirel a telemall el mo er ngike el redil e lemerekong.” Me a lmuut el tang, a doltirakl er tia el bades e a Jehovah a oukerrekeriil el diak lultuil er a klungel a dirkak lemechell el ngalek.

^ par. 70 A lsoam a lmuut el dmolech el omesodel “A Dertelngimech el Klekedellel a Rasech me a Rolel a Botk” e momes er a suobel el ngar er a Bebil er a Omesodel.