“Mkerekikl ma ukltkel a rengmiu di le bliochel.”1 PETRUS 3:16.

1, 2. Ngera uchul me a compass a klou a ultutelel el klekedall, e mekerang a domekesiu er ngii er a ukltked?

KA MOLATK er a chad el oudiall el omekall er a dillel el merael er a klou e meteu el daob, me a chad a merael er a medideriik el beluu, me a pilot a omekall er a skoki er bebul a eabed. Ke medengei el kmo ngera el osisiu el tekoi a lechelebangel er ngii tirka el chad? A derta er tir a chelebangel a kdekudel el omerael a lsekum ngdiak a compass el lobang, el ileakl a lsekum ngdiak a beches el dongu er tir el ua GPS.

2 A compass a klekedall el ngar er ngii a techetechel el di melutk el bedul a diluches. (Momes er a siasing el ngar er a 16 el llel.) Ngsebechel el osebelii a klengar er a chad a lsekum ngungil el oureor, e ileakl a lsekum ngousbech er ngii el obengkel a ungil el map. Ngoeak a bebil el rolel e ngsebeched el omekesiu er ngii el mo er a ukltked, el ngii a mekreos el sengk el bla lebeskid a Jehovah. (Jakobus 1:17) A lsekum ngdiak loureor a ukltked, e kede ulterekokl el mo mecheuid. Engdi bo dungil el ousbech er ngii e ngosukid el mo metik er a melemalt el rolel a klengar e melemolem el merael er ngii. Me bo dosaod er tia el ukltked me sel rolel a loureor. E a uriul, e kede mo mesaod aika el tekoi el (1) A rolel e kede omeksau er a ukltked, (2) sel uchul me ngkired el  melatk a ukltkir a rechad, me a (3) a klungiaol el dengai sel leklikiid a ukltked.

A UKLTKED ME SEL ROLEL A LOUREOR

3. Ngera belkul a tekoi er a Grik el “ukltked”? E ngera el blekerdelel a chad a losaod er ngii?

3 Ngar er a Biblia e a tekoi er a Grik el “ukltked” a belkul a kmo, “a chad a di ngii el medengelii.” Me kede ngodech er a rokui el blebelel a Dios, e le ngmilebid el sebeched el di kid el merriter er kid, e mo medengei el kmo ngmelemalt a omerelled me a lechub e ngdiak. Me tiaikid el ukltked a oukerekeriil e merriter a omerelled, me a uldesued, me a tekoi el dolilt el mo meruul. Ngsebechel el omekrael er kid el mo melilt a ungil el tekoi, me a lechub e ngomeklatk er kid el kirel a mekngit el tekoi. E a uriul e ngsebechel el mengelaod er kid e le ngmle ungil a omelilt el derirellii, me a lechub e ngomekringel a uldesued el mekngit el omelilt er kid a uchul.

4, 5. (a) Kede mekerang e medengei el kmo a Adam me a Eva a mla er ngii a ukltkir, e ngera dilubech er a bo lak lolengesenges a llechul a Dios? (b) Ngera ochotii el kmo te mla er ngii a reblak a rengrir er a uchei er a Kristus el mle ungil el ousbech a ukltkir?

4 Me a kot el uchul, e a rechad a ulebeob el ngar er  ngii a ukltkir. Tiaikid a uchul me a Adam me a Eva a mlo merur er a uriul er a lerebet er a klengit. (Genesis 3:7, 8) Engdi a mekngit el ukltkir a dimlak bo luchul a klungiolir, e le ngmle durengrir el mo diak lolengesenges a llechul a Dios. Me a omerellir a mlo uchul e te mlo omtok er a Jehovah el Dios. Me tir el mle cherrungel e mle medengei a tekoi el lurruul a uchul me ngdikea el sebechir el lmuut el mo er a Dios.

5 Te ngar er ngii a rebetok el diak el mecherrungel el chad el ungil el ousbech a ukltkir el diak el ua Adam me a Eva. El ua blak a rengul el Job el mle sebechel el dmu el kmo: “Ng diak bo kluk el di omeklemalt er ngak. A ukltkek a mededaes.” (Job 27:6) Ngmle kerekikl el oltirakl er a ukltkel me ngomekrael er ngii sel lolilt a tekoi el bo loruul. Me ngmle sebechel el melekoi el kmo ngklikiid a ukltkel me ngdiak el merur me a lechub e louuchel er a rengul. Ka molatk er a klekakerous er a uldesuel a Job me a David. Sel taem el David a mlo diak lolecholt er a omengull er ngii el mo er a Saul el ngellitel el king er a Jehovah, “e ng mlo ouedikel a rengul.” (1 Samuel 24:5) Me tia ngilsuir a David me ngdimlekea lluut el mo meruul el uaisei.

6. Ngera ochotii el kmo a ukltked a sengk el mo er a rokui el chad?

6 Me tia el ukltked, ngsengk el di ileakl el kirir a remesiungel a Jehovah? Ka di molatk er a mlukrael el tekingel a apostol el Paulus el kmo: “A re Chisentael a dimlak le bor tir a Llach el mlar a Moses el mei, e ngdi sel loltirakl er a rengrir el meruul a ikel lolekoi a Llach, e te di tir el llach er tir, e ngdi dimlak le bor tir a Llach. A omerellir a ochotii el kmo sel longelechel er ngii a Llach a llechukl er a rengrir. Ma rengrir a dirrek el ochotii el  kmo tiang a merang; ele le bebil, e a rengrir a oltutakl er tir, e a le bebil, e ng mesebechakl er tir.” (Rom 2:14, 15) Me ngmo lmuut er a chad el diak lodengei a llechul a Jehovah, me ngdirrek el sebechel a ukltkel el rullii el mo oltirakl a omellach er a Biblia.

7. Ngera me ngsebechel el mo cheleuid a ukltked a lebebil er a taem?

7 Me nguaisei, engdi a lebebil er a taem e ngsebechel el mo cheleuid a ukltked. E ngera uchul? A lsekum kede nguu a compass el okedii er a sisiak, e ngsebechel a techetechel el mo diak lolutk er a diluches. E dirrek a lsekum kede obang e diak a ungil el map er kid, e ngmo ua lak a ultutelel. Me ngdi osisiu, a lsekum a ngelbesel a rengud a mo omekrael er kid e ngsebechel el mo cheleuid a ukltked. Ngdirrek a lsekum ngdiak a Tekingel a Dios el omekrael a ukltked, e ngsebechel el mo diak dungil el kutukel a ungil me a mekngit sel dechelebangel a meklou a ultutelel el omelilt er a klengar. Me a lsekum ngsoad a bo lungil el oureor a ukltked, e ngkired el ultuil er a ulekrael el mei el okiu a chedaol reng er a Jehovah. A Paulus a milluches el kmo: ‘A renguk, a lomesiur er ngii a chedaol reng.’ (Rom 9:1) Me kede mekerang e mo medengei el kmo a ukltked a meruul a tekoi el oltirakl er a ulekrael er a chedaol reng er a Jehovah? Ngmo sebechel a lsekum kede omeksau er ngii.

SEL ROLEL E NGMUKSAU A UKLTKED

8. (a) Ngmekera rengud e sebechel el mengeuid er a ukltked, e kired el melatk a ngerang er a uchei er a dolilt a tekoi? (b) Ngera uchul me a ungil el ukltkel a Kristiano a diak el loterekeklii el kmo ngmelemalt el chad? (Momes er a footnote.)

8 Ngmekerang e sebechem el melilt a tekoi el oltirakl er a ukltkem? A rebebil a di omdasu a tekoi e melilt aike  el bo loruul, e melekoi el kmo, “Ngdiak lolemall er a ukltkek.” Engdi a ngelbesel a rengud a sebechel el kmal mo mesisiich me ngmo mengeuid er a ukltked. A Biblia a kmo: “Ng techa sebechel el mo medengelii a rengul a chad? Ng diak a cheblad el ua ingii; ng kmal smecher me ng diak le mukar.” (Jeremia 17:9) Me a tekoi el doureng a diak el kirel el mo kot el klou a ultutelel er a uldesued. Ngbai soad el nguu a deurreng er a Jehovah el Dios el mo kot er a chelsel a rengud. *

9. Ngera omeluu el mo er a Dios, e ngera ngrullii er a ukltked?

9 A lsekum a omelilt el doruul a ultuil er a mla muksau el ukltked, e ngochotii el kmo kede meluu er a Dios el oltirakl a soal el diak el ike el soad. El ua tiang, a blak a rengul el kabernor el Nehemia a mla er ngii a llemeltel el melai a tax er a rechad er a Jerusalem. Engdi ngdimlak loruul el uaisei. E ngera uchul? Ngkmal mle chetil sel lolatk el kmo ngmo tomellii a rengul a Jehovah e le ngii el omekringel er a rechedal. Ngdilu el kmo: “Ngak a dimlak kua isei ele kmeluu er a Dios.” (Nehemia 5:15) Me ngkmal kired el meluu er a Demad el ngar er a eanged, el belkul a kmo, ngchetid el tomellii a rengul. A chouaitia el rolel a omeluu a rullid el mo osiik a ulekrael el okiu a tekingel a Dios er sel taem el doruul a omelilt er kid.

10, 11. Ngera el omellach er a Biblia a mesaod el kirel a omelim el rrom? E kede mekerang e ngmai a ulekrael er a Dios el kirel?

 10 Ka di molatk er a omelim el rrom. Ke mo melim a rrom me a lechub e ngdiak? Tiaikid a omelilt el kirir a rebetok el meruul er ngii sel leteloi er a rechad. Me a kot e ngkired el omeksau a ukltked. Me ngera el omellach er a Biblia a mesaod el kirel tiang? A Biblia a diak lolekebai a tabesul el omelim el rrom. Ngbai mereng a sulel a Jehovah el kirel a sengk el bilong. (Psalm 104:14, 15) Me nguaisei, engdi a Biblia a melekoi el kmo a imis el omelim el rrom me a diak lultebechel el rolel a omilil a mekngit. (Lukas 21:34; Rom 13:13) Ngdirrek el omasech er a imis el omelim el rrom el uldimukl er a oberaod el klengit el ua deleboes el omeruul. *1 Korinth 6:9, 10.

11 A ukltkel a Kristiano a muksau e mosisechakl el okiu a chouaika el omellach. Me sel bo dechelebangel a omelilt el kirel a omelim el rrom sel doilil me a lechub e kede mo er a blengur, e ngkired el di kid el oker el kmo: ‘Tiang, ngua ngera el rolel a omilil me a blengur? Ngklou a techellel el mo diak lultebechel? Ak mo mekerang? Ngkirek el melim me bo lungil a renguk e kungil el milil? Ngsebechek el mesebech er a omelmik?’ Sel dolebedebek a omellach er a Biblia me a ker el mo duubech, e ngkmal ungil a doluluuch el olengit a ulekrael er a Jehovah. (Monguiu er a Psalm 139:23, 24.) Sel doruul el uaisei, e a Jehovah a mo omekrael er kid el okiu a chedaol reng er ngii. Kede dirrek el omeksau a ukltked el mo oltirakl er a uldesuel a Dios. Me nguaisei, engdi ngar er ngii a lmuut el ta er a tekoi el kired el melatk er ngii sel dolilt a tekoi el bo doruul.

 NGERA ME NGKIRED EL MELATK A UKLTKIR A RECHAD?

A mla muksau el ukltkem el oltirakl er a Biblia a ngosukau el meruul a omelilt el kirel a omelim el rrom

12, 13. Ngera bebil el uchul me ngkakerous a ukltkir a Rekristiano? E tia ngrullid el mo mekerang?

12 Ngmo mechas a rengum sel bo modengei a klekakerous er a ukltkir a rederta el Kristiano. A ta el chad a omes er a omeruul me a lechub e ngsiukang el mekngit, e a kuk tang a diak lesa kngtil. El ua tiang, a ta er a chad a ungil a rengul el teloi er a resechelil el milil, e melim a lekebesengei; e a kuk tang a diak lekengei er tia el omeruul. Ngera uchul me ngkakerous a ukltkir a rechad, e ngera ngrullii er a tekoi el dolilt el mo meruul?

13 Ngar er ngii a betok el uchul me a rechad a kakerous a uldesuir. Ngmle kakerous a blekerdelel a klengar er tir er a uchei. A rebebil a medengei a mle chelitecheterir, me chelechang e te kmal dirk melatk er ngii. (1 King 8:38, 39) Me a chad el mle mechitechut er a omelim el rrom a mo omes er a omelim el rrom el ua oberaod el tekoi. Me a lsekum ngmei er a blim, e nglocha mo oltngakl er a ilumel el momsang. A bo leuaisei, e ngmo kesib a rengum e di orrimel er ngii? Ngdiak. A bltkil a rengum el mo er a odam er kau a rullau me ngdiak bo moruul el uaisei, alta ngdiak modengelii a uchul me ngoltngakl er ngii.

14, 15. Ngera el tekoi a mle kakerous a ukltkir a Rekristiano er a irechar el kirel? E ngera ngdilung a Paulus?

14 A Paulus a mle medengei el kmo ngkakerous a ukltkir a Rekristiano er sel taem. A rebebil a dimlak lekengei el menga kall el lullenget el mo er a bleob el chelid. (1 Korinth 10:25) Engdi a Paulus a di mle ungilbesul er a rengul el omechar aike el kall er a makit er a uriul er a bla letenget. E le ngulemes a bleob el diak a ultutelel. Me a lmuut el tang, aike el kall a mla er a Jehovah el mei  e le Ngii a ulemeob. Me nguaisei, engdi a Paulus a mle medengei el kmo ngkakerous a uldesuir a rechad el kirel tia el tekoi. A rebebil a locha milengull a bleob el chelid er a uchei er a bo le Kristiano, me te omes a ngii di el tekoi el mle chelsechusem er ngii el kmal mekngit. Me ngera mlo rsel?

15 A Paulus a dilu el kmo: “Kid el mesisiich el oumerang a kired el olengeseu er tirkel mechitechut, er a ikel metacherbesrir er ngii. Ng diak di de ngar a ikel ungil er kid. Ele Kristus a dimlak di loruul a ungil er ngii.” (Rom 15:1, 3) Ngmilsaod el kmo, ngungil a lak di dolatk er kid e bai dolatk a uldesuir a rudam er kid el di ua Kristus. Me sera losaod er a osisiu el tekoi, e ngdilu el kmo ngbai kongei el diak longa tech me lak lolibas er a ta er a chad el Kristus a mla tongetengii a klengar er ngii el kirel.Monguiu er a 1 Korinth 8:13; 10:23, 24, 31-33.

16. Ngera uchul me a rechad el ukltkir a diak lekengei er tir el mo meruul a bebil er a tekoi a diak el kirir el oukerekeriil er a rebebil?

16 Me a rechad el ukltkir a diak lekengei er tir el mo meruul a bebil el tekoi a diak el kirir el oukerekeriil er a rebebil e lorrimel er tir el mo oltirakl a uldesuir. (Monguiu er a Rom 14:10.) Me ngkmal ungil a dousbech er a ukltked el merriter a omerelled, e lak dousbech er ngii el oukerekeriil er a rebebil. Molatk a tekingel a Jesus el kmo: “Lak moukerrekeriil er a re chad, me lak bo loukerrekeriil er kemiu a Dios.” (Mateus 7:1) Kede rokui el ngar er a ongdibel el soad el mo kerekikl me lak domuchel a mondai el kirel a tekoi el loruul a derta el Kristiano el di oltirakl a ukltkir. E bai doleketek er a bltikerreng me a kltarreng, e dekasisiich er a delongeled me lak bo duchul a omengitechut.Rom 14:19.

 A KLUNGIAOL EL DENGAI EL OKIU A UNGIL EL UKLTKED

A ungil el ukltked a sebechel el omekrael er a klengar er kid e mo uchul a deurreng me a budech er a uldesued

17. Ngua ngera ukltkir a rebetok er chelecha el taem?

17 A apostol el Petrus a milluches el kmo: “Mkerekikl ma ukltkel a rengmiu di le bliochel.” (1 Petrus 3:16) Ngklou el klengeltengat a lsekum a ukltked a bliochel er a osengel a Jehovah el Dios. Ngkuk ngodech er a ukltkir a rebetok el chad er chelechang, el ua lolekoi a Paulus el kirir el kmo: A “rengrir a ua lulekoad me ng dikea lolechesuar a klekakerous er a ungil ma mekngit.” (1 Timothy 4:2) Te betok a mla mo ua lulekoad a ukltkir, me ngdikea lsebechel el omeklatk e lomekringel e lomekrur er tir el kirel a mekngit el omerellir. Me ngdi ua lungil a rengrir, e le ngdikea tekoi el omekringel a uldesuir.

18, 19. (a) Ngmekerang a mekngit el ukltked e sebechel el mo uchul a klungioled? (b) Ngkired el mekerang a lsekum a ukltked a melemolem el omekringel er kid er a uriul er a bla dobult er a kngtid?

 18 Engdi sel taem el chad a mocha ouuchel er a rengul, e ngbelkul a kmo a ukltkel a mesubed er ngii el kmo ngmla rullii a mekngit. Me a lsekum tiang a rullii el mo obult er a mekngit el omerellel, e ngsebechel el musubes a rokui el kngtil el mo lmuut er a oberaod el klengit el leriruul. A King el David a mlo er a oberaod el klengit, engdi ngmlusubes a kngtil e le nguluuchel er a rengul e ulebult. Ngii el kmal mlo chetil a mekngit el omerellel, e tilbir el mo melemolem el oltirakl a llechul a Jehovah a uchul, me ngmlo medengei el kmo a  Jehovah “a ungil, e ousubes a tellemall.” (Psalm 51:1-19; 86:5) E kuk mekerang a lsekum a mekngit el ukltked a melemolem er a uriul er a douuchel er a rengud e dobult me denguu a klausubes?

19 A lebebil er a taem e a mekngit el ukltkel a chad a mo meketeket el omekringel e oukerrekeriil er ngii er a uriul er a bo lak loruul a klengit. A lsekum e nguaisei, e ngkirel el diak lobes el kmo a Jehovah a lmuut el klou er a rengul a ngii di el chad. Ngkirel el oumerang e kongei er a bltkil a rengul a Jehovah me a klausubes er ngii, el di ua sel lolisiich er a rebebil el mo meruul el uaisei. (Monguiu er a 1 Johanes 3:19, 20.) Me a lmuut el tang, sel bo lungil a ukltked e ngmo chelellakl a rengud e mo melechesuar a budech me a deurreng, el ngii a tekoi el diak lolechesuar a rebetok er chelechang. A rebetok el mirruul a oberaod el klengit er a ngar er a mong a mla mo chelellakl a rengrir e mesiou er a Jehovah el Dios el ungil a ukltkir.1 Korinth 6:11.

20, 21. (a) Ngera moktek er tia el babier? (b) Ngera el ilmokl a lobang a Rekristiano, e ngmekera dousbech er ngii?

20 Tia el babier a mileketmokl el mo uchul a deurreng er kau me a ungil el ukltkem er a chelsel a uriul el sils er tia el beluulechad er a Satan. Ngbleketakl el kmo, ngdiak el sebechel el smaod a rokui el llach er a Biblia me a omellach el dousbech er a chelsel a bek el blekeradel el mo duubech er a bek el sils. Ngdirrek el diak lebeskid a llach el olekebai me a lechub e ngkongei a tekoi el doruul el ultuil er a ukltked. A moktek er tia el babier a mo ngosukau el olisechakl e omeksau er a ukltkem el okiu sel rolel a omoltaut a Tekingel a Dios er a bek el sils. Me a “llechul a Kristus” a diak el ua Llach er a Moses, e le rechad el chederedall er a llach er a Kristus a kiei  el oltirakl a ukltkir me a omellach er a Biblia, er a bai di loltirakl a llechukl el llach. (Galatia 6:2) Me a Jehovah a omesterir a Rekristiano a klou el ilmokl. Engdi a Tekingel a omeklatk er kid el kmo: “Lak mousbech er a ilmokl el mngar ngii el omart a mekngit.” (1 Petrus 2:16) Me tia el ilmokl a bai meskid a klou el techelled el mo ochotii a bltkil a rengud el mo er a Jehovah.

21 Me sel molebedebek e moluluuch me bo el sebechem el kiei el oltaut a omellach er a Biblia er a klengar er kau, e ke lomelemii sel klou a ultutelel el tekoi el mulemuchel er ngii er sera cho mkot el mo mesuub el kirel a Jehovah. E sel moruul el uaisei e ke omeksau er a omelebedebekem. (Hebru 5:14) Me tia el ukltkem el mla muksau el oltirakl a omellach er a Biblia a mo uchul a klengeltengat el kirem er a bek el sils. Ngdirrek el mo ngosukau el melilt a tekoi el oldeu er a rengul a Demam el ngar er a eanged, el di ua compass el omekrael er a chad el merael. Me sel moruul el uaisei, e ke ulterekokl el melemolem el ngar er a bltikerreng er a Dios.

^ par. 8 A Biblia a ochotii el kmo ngsebechel el ungil a ukltked, engdi diak doldeu er a rengul a Dios. El ua tiang, a Paulus a dilu el kmo: “Ng diak a ngeral kudengelii el sebechek el mo mukerrekeriil er ngii. E ngdi diak kulekoi el ua isei el meledaes er ngak. A Rubak ingii ngikel merriter er ngak.” (1 Korinth 4:4) A chad el oldechelakl er a Rekristiano el ua omerellel a Paulus, a dirrek el sebechel el ungil a ukltkel, e le ngomdasu el kmo a Dios a kongei er a omerellel. Me ngklou a ultutelel el kirel a ukltked el mo ungil er a osenged, e dirrek el mo ungil er a osengel a Dios.Rellir 23:1; 2 Timothy 1:3.

^ par. 10 A rebetok el toktang a melekoi el kmo a chad el smecher er a omelim el rrom a diak el sebechel el di melim a sesei el rrom e le merekong. Me ngbai ungil a lak lolim a rrom.