Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Palauan

Ngerang Mera el Lolisechakl a Biblia?

ONGETERUICH ME A ONGEAI EL BLIONGEL

Techolb me a Deleuill er Kau me a Dios

Techolb me a Deleuill er Kau me a Dios

Ngua ngerang a techolb er a Kristiano?

Ngera kirem el meruul e ngmochu sebechem el metecholb?

Ngmekerang a chad a loruul er a telbilel a rengul?

Ngera sel ileakl el uchul me kede mo metecholb?

MESANG, tia ralm! Ngarngii a telemellel a knguu a techolb chelid?” Tia keril a ta el chad er a Ethiopia er a kot el dart el rak. A Kristiano el ngklel a Filipus a dirk mileketeklii el mo er ngii el kmo a Jesus a ngike el mla er a telbiil el Messias. A tekoi el siluub el mla er a Bades a kmal rirtechii a rengul, me ngii el chad er a Ethiopia a ullecholt el kmo ngsoal el mo metecholb!—Rellir 8:26-36.

Chad er a Ethiopia er a kot el dart el rak

2 A lsekum e ke mle kerekikl el mesuub aike el uleak uchei el bliongel el obengkel a ta er a Sioning er a Jehovah, e ke locha mla mo kltmokl el oker el kmo, ‘Ngera merrob er ngak me ngdiak bo kmetecholb?’ Ke ulterekokl el mla suubii a iaksok el kirel a diak a ulebengelel klengar el ngar er a Paradis. (Lukas 23:43; Chocholt 21:3, 4) E dirrek el mla suubii a mera el blekerdelir a rulekoad me a omelatk er a okiis. (Olisechakl 9:5; Johanes 5: 28, 29) E dirrek el locha mla mo obengterir a Resioning er a Jehovah el ngar er aike el miting er tir e mla mesang el kmo ngua ngera otireklir er a mera el klechelid. (Johanes 13: 35) E a ngarbab er ngii, e ke ulterekokl el mla mo omekeroul er a deleuill er kau me a Jehovah el Dios.

3 Ke mekerang e ochotii el kmo ngsoam el mesiou er a Dios? A Jesus a dilu er a rulebengkel el kmo: “Morael el mora rokuil renged el rulleterir ar chad el mo Obengkek, e molecholb er tir.” (Matteus 28:19) A Jesus a kiltmeklii a kerebai er a bo lemetecholb er a ralm, el dimlak el di loliim er ngii me a lechub e loleiitel a ralm er a bdelul. (Matteus 3:16) A “techolb” a mlengai er a tekoi er a Grik el “olduleb.” Me seikid e a Rekristiano a lemetecholb e te mo moduleb er a ralm.

4 A rokui el chad el sorir el mo er ngii a deleuill er tir el obengkel a Jehovah el Dios a kirir el mo metecholb. A techolb a ochotii el mo er a buai el kmo ngsoam el mo mesiou er a Jehovah e dmeu a rengum el meruul a soal. (Psalm 40:7, 8) Engdi a uchei er a bo el sebechem el mo metecholb, e ngngar er ngii a bebil er a tekoi el kirem el meruul.

KLEMEDENGEI ME A KLAUMERANG A USBECHALL

5 Ke mla nguu sel kot el bakes. Tiang a sel molai a klemedengei el kirel a Jehovah el Dios me a Jesus Kristus, el loeak a ulterekokl e ulecheuech el omesubel a Bibla. (Johanes 17:3) Engdi ngkmal betok a kirem el mesuub. A Rekristiano a sorir el mukeek er ‘a bek el llomeserreng ma utebengel a tekoi…me bo lsal medengelii a uldesuel a Dios.’ (Kolose 1:9) Ngkmal klou a ultutelel el obo er aike el miting er a Resioning er a Jehovah e le ngsebechel el ngosukau el mo melechel a klemedengei er kau el kirel a Dios.—Hebru 10:24, 25.

A ngeiul a mera el klemedengei er a Tekingel a Dios a klou a ultutelel el bakes el kirel a techolb

A omesubel a Biblia

6 Ngdiak el belkul a kmo ngkirem el mo medengei a rokui el lolekoi a Biblia e mochu sebechem el metecholb. Ngike el chad er a Ethiopia a mla er ngii a telkib el klemedengei er ngii, engdi nguluusbech a ngeso el mo omeketakl a bebil er a Bades. (Rellir 8:30, 31) Kau me nglocha betok a kirem el mo mesuub. E a mera er ngii a diak a telkael er a omesuub el kirel a Dios. (Olisechakl 3:11) Engdi uchei er a bo el sebechem el metecholb, e ngkirem el mo medengei e mo kongei a lekesengil e ngike el uchetemel a osisechakl er a Biblia. (Hebru 5:12) A chouaisei el osisechakl a uldimukl er ngii a klemerang el kirel a blekerdelir a rulekoad me a klungel a ultutelel a ngklel a Dios me a Rengedel.

7 Engdi ngdiak di el klemedengei el merekong a usbechall, e le “lak a kloumerang e ngdiak el sebechel mo dmeu a rengul a Dios.” (Hebru 11:6) A Biblia a ouchais er kid el kmo a rebebil er a rechad er a Korinth er a irechar er a lrenges a klemechir a Rekristiano e te “mlo oumerang, me te meltecholb.” (Rellir 18:8) Me ngngar er a osisiu el rolel, e a omesubem er a Biblia a kirel el rullau el mo oumerang el kmo a Biblia a mera el milluches el luleak a ngelsuil a Dios. Ngkirel el ngosukau el mo er ngii a klaumerang er kau er a telbilel a Dios me a klisichel a osobel el loeak a tengetengel a Jesus.—Josua 23:14; Rellir 4:12; 2 Timoteus 3:16, 17.

OUCHAIS ER A KLEMERANG EL MO ER A RECHAD

8 A klaumerang sel lemukeroul er a chelsel a rengum, e ngmo meringel er kau el lorreked er ngii el di kirem. (Jeremia 20:9) Ke mo melechesuar er a klou el klemeriarreng er kau el soam el mo ouchais er a rebebil el kirel a Dios me a moktek er ngii.—2 Korinth 4:13.

A klaumerang a rullau el mo ouchais a moumerang el mo er a rechad

A chad el ouchais er a klaumerang er ngii el mo er a chad

9 Ngsebechem el ouchais er a klemerang er a Biblia el mosuub sel mongedecheduch er a rechedam, resechelim, retonari er kau me a rechad er a urerem. A lorael a taem el mei, e ngmo soam el mo teloi er a uleketmokl el ureor er a berkel a klumech el loruul er ngii a Resioning er a Jehovah. Seikid el taem, e mimokl el mesaod er ngii kau me ngike el mesuub el obengkem. A lsekum ke kora rredemelel tia el ureor er a berkel a klumech, e ngmo moterekokl a taem el kau me ngike el sensei er kau a mo mengedecheduch er a reterung er a remechuodel er a ongdibel.

10 Tiang a dirrek el ngosukau el mo ungil el medengelterir a rebebil er a remechuodel el klekar er a delebechel er a Dios. (Rellir 20:28; 1 Petrus 5:2, 3) A lsekum e te mesa el kmo ngbleketakl er a rengum e oumerang aike el uchetemel a osisechakl er a Biblia, me a blekerdelel a klengar er kau a oltirakl a omellach er a Dios, e mera el soam el mo ta er a Resioning er a Jehovah, e te mo subedau el kmo ngsebechem el mo teloi er tia el ureor er a berkel a klumech el ua ta er a dirkak el metecholb el chad el omerk er a ungil el chais.

11 Me a lechub, e ngdirk kirem el mo melodech er a blekerdelel a klengar er kau me a bebil er a kse er kau er a uchei er a obo mteloi er a ureor er a berkel a klumech. Tiang a uldimukl er ngii a tekoi el murruul el dimlak a medengei. Me a uchei er a omolengit el mo ta er a dirkak el metecholb el chad el omerk er a klumech, e ngkirem el mo cheroid er a oberaod el klengit, el ua deleboes, cheltelaol er a rrom, me a usbechel a mekngit el kar.—1 Korinth 6:9, 10; Galatia 5:19-21.

OBULT E MO CHEROID ER A DIMLA KLENGAR

12 Ngar er ngii a lmuut el bebil er a bakes el kirem el melai er a uchei er a techolb. A Petrus a kmo: “Misei e mobult er a kngtmiu e bo mchau a Dios.” (Rellir 3:19) A dobult e ngbelkul a kmo kede mera el ouuchel a rengud er a tekoi el durruul. A chad el kiliei el ngar er a deleboes a kirel el mo er a bult, me a chad el kiliei el klikiid a klengar er ngii me ngdirrek el ousbech el meruul el uaisei. E ngera uchul? E le rokui el chad a ngar er a klengit e ousbech er a klausubes er a Dios. (Rom 3:23; 5:12) Uchei er a obo mosuub er a Biblia, e ngdimlak modengei el kmo ngngera soal a Dios, me ngulterekokl el dimlak el sebechem el kiei el cherrungel el oltirakl a soal. Sei a uchul me ngklou a ultutelel el bo er a bult.

13 Uriul er a lebo er a bult a chad e ngkirel el mo cheroid er aike el lurruul e mo ‘chemau a Dios.’ Ngdiak di bo louuchel a rengum e lemerekong. Ngkirem el mo otngeklii a dimla blekerdelel a klengar er kau e tibir a rengum el mo melemolem el meruul a llemalt er a chelecha el mong. Me a omobult e bo mcheroid er a mekngit el murruul a bebil er a bakes el kirem el melai er a uchei er a bo metecholb.

MORUUL ER A TELBILEL A RENGUM

14 Ngar er ngii a lmuut el ta er a klou a ultutelel el bakes el moruul er ngii er a uchei er a techolb. Ngkirem el tibir a rengum el mo er a Jehovah el Dios.

15 Sel moluluuch el rullii a telbilel a rengum el mo er a Jehovah, e ke iaksok el msang a cherrungel el blakerreng er kau el mo cherechar. (Duteronomi 6:15) Engdi ngera me a chad a mo meruul er tiang? Ka me dedu el kmo ngngar er ngii a chad el mengetut er a redil el lolatk el mo bechil. Sel lorael el mo medengelii ngii el redil e lomes a ungil el blekerdelel, e ngmengal mo soal, me ngulterekokl el mo melekoi a chebechiil er ngii. Me alta chebechiil a mo dochel a betok el ngerachel el kirel ngika el sechal, engdi ngbltikerreng a rullii el mo meruul er tia el klou a ultutelel el bakes.

16 Sel bo modengelii e bo el betik a rengum er a Jehovah, e ngmo soam el mesiou er ngii el mo er sel tkurrebab el sebechem. A ngii di el chad el soal el mo oltirakl er a Ngelekel a Dios, el Jesus Kristus, a kirel el ‘choitii a klechad er ngii.’ (Markus 8:34) Kede meruul er tiang el loeak sel doterekeklii el kmo a urunguled me a turrekong er kid a diak el bo el terebengid el olecholt a cherrungel el blekongesenges el mo er a Dios. Me a uchei er a techolb, e a omerellel a soal a Jehovah el Dios a kirel el mo kot el klou a ultutelel el tekoi er a klengar er kau.—1 Petrus 4:2.

BO MESISIICH ER A DEKTEM

17 A rebebil a omai er a rengrir a meruul a telbilel a rengrir el mo er a Jehovah e le te medakt el meruul er tia el kmal klou a ultutelel el bakes. Te locha bekikl er sel ngerachel el bo lobang e le tir el mla tibir a rengrir el mo er a Dios. Te medakt a bo lak el sebechir el lomolem a telbilel a rengrir e le kingtir a rengul a Jehovah, me te melatk el kmo ngbai ungil a lak loruul er a telbilel a rengrir.

18 Sel lebo el betik a rengum er a Jehovah, e ngmo soam el rullii a telbilel a rengum e mo mesiou er ngii e mo er sel tkurrebab el sebechem el oltirakl er ngii el telbilel a rengum. (Olisechakl 5:4) A uriul er a omrellii a telbilel a rengum, e ngulterekokl el soam el mo “ngar el rodemii a rengul a Rubak, el meral odeuir a rengul.” (Kolose 1:10) A bltkil a rengum el mo er a Dios a uchul, e ngdiak bo momdasu el kmo ngmeringel a omoruul a soal. Ke ulterekokl el mo kongei a tekoi el lulluches a Johanes el kmo: “Tial tekoi el kmo, ngbetik a rengud ra Dios, a melekoi ra bo dolab a llechul. E ngiil llechul a diak le meringel.”—1 Johanes 5:3.

19 Ngdiak el belkul a kmo ngkirem el mo cherrungel er a uchei er a omrellii a telbilel a rengum el mo er a Dios. A Jehovah a medengelii a telkelem e diak longerechir er kau el mo meruul a tekoi el engelakl er a sebechem. (Psalm 103:14) Ngsoal a obo mungil er aike el moruul e mo olengeseu er kau. (Isaia 41:10) Ngsebechel el mo ulterekokl a rengum el kmo a omoumerang el ultuil er a Jehovah er a rengum el rokir, e “ngii a mo ochotii er kau a melemalt el rael.”—Osisechakl 3:5, 6.

MOCHOTII A TELBILEL A RENGUM EL LOEAK A TECHOLB

20 Sel bo molebedebek aika el bla desaod, e ngsebechel el ngosukau el mo meruul er a telbilel a rengum el mo er a Jehovah el loeak a nglunguuch. A rokui el mera el betik a rengrir er a Dios a dirrek el kirir el mo ‘olecholt ra ngerir e mosobel.’ (Rom 10:10) Ngmekerang a omoruul er tiang?

Ke mla rullii a telbilel a rengum el mo er a Dios el loeak a nglunguuch?

A chad el meluluuch

21 Msbedii ngike el odam el omtebechel er a chelechad er a remechuodel er a ongdibel el omngar er ngii, er a uldesuem el soam el mo metecholb. E ngii a mo oterekekelterir a rebebil er a remechuodel el mo omelekl el obengkem a ker el kirel aike el uchetemel a osisechakl er a Biblia. A lsekum tir el mechuodel a kongei el kmo ke rredemelel, e te mo subedau el kmo ngsebechem el mo metecholb er a ongingil el techall.* A cheldecheduch el omelekl er a belkul a techolb a blechoel el ngar er ngii er seikid el taem. E seikid e ngike el oltobed er a cheldecheduch a mengemedaol er a rokui el mo metecholb el mo onger a teblo el beot el ker el ta er a rolel e te ‘olecholt ra ngerir’ a klaumerang er tir.

22 Ngtecholb seikid a mo ochotau el mo er a buai el kmo ke mla tibir a rengum el mo mesiou er a Jehovah e mla mo ta er a Sioning er ngii. Tirke el mo metecholb a moduleb a bedengir el rokir er a ralm el olecholt el kmo te tilib a rengrir el mo mesiou er a Jehovah.

A BELKUL A TECHOLB EL OMNGUU

23 A Jesus a dilu el kmo a redisaiplo er ngii a mo metecholb el oba ngklel a Chedam me a Ngalek me a oureor el klisichel a Dios. (Matteus 28:19) Tiang a belkul a kmo a chad el mo metecholb a kongei er a omerredelel a Jehovah el Dios me a Jesus Kristus. (Psalm 83:18; Matteus 28: 18) Ngdirrek el kongei er a usbechel me a urerel a oureor el klisichel a Dios.—Galatia 5:22, 23; 2 Petrus 1:21.

A techolb a belkul a kmo a chad a mad el kirel a dimla blekerdelel a klengar er ngii e mo ngar el meruul a soal a Dios

A chad el mocha metecholb

24 A techolb a omtechei er a kmal klou a ultutelel el tekoi. Sel omoduleb er a cheungel a ralm e ngomtechei er a kmo ke mad el kirel a dimla blekerdelel a klengar er kau. E a omtekerekl er a ralm e ngolecholt el kmo ke mocha ngar el meruul a soal a Dios. Molatk el kmo, a telbilel a rengum a mlo er a Jehovah el Dios, el dimlak el bo er a ureor, uldesuir a rechad, bebil er a rechad me a lechub e ngcheldebechel. A telbilel a rengum me a techolb a di uchelel a ungil el klausechelei er kau me a Dios.—Psalm 25: 14.

25 A techolb a diak el lolterekokl er a osobel. E le Jesus a dilu el kmo: “Ngdi ngikel outekangel el mo lmuut ra ullebongel a mosobel.” (Matteus 24:13) Me a techolb a di uchelel. A denguu a osobel el mla er a Dios e ngkired el ‘omekedelad er kid ra chelsel a bltikerreng ra Dios.’ (Judas 21) Tia ngngera belkul? Ngmekerang a domekedelad er kid er a chelsel a bltikerreng er a Dios? A ongingil el bliongel a mo meskid a nger er aikang.

AIKE EL LOLISECHAKL A BIBLIA

  • A Rekristiano a bo lemetecholb e a bedengir el rokir a mo moduleb er a ralm el diak di loliim er tir.—Matteus 3:16.
  • A bakes el kirel a techolb a omuchel er a omelai el klemedengei e mo olecholt er a klaumerang, el uriul er ngii e a chad a mo er a bult, e mo cheroid er a mekngit el lurruul, e rullii a telbilel a rengul el mo er a Dios.—Johanes 17:3; Rellir 3:19; 18:8
  • A omoruul er a telbilel a rengum el mo er a Jehovah, e ngkirem el choitii a klechad er kau, el uai a rechad el chiloit a klechad er tir e mo oltirakl er a Jesus.—Markus 8:34.
  • A techolb a omtechei er a chad el ua lemad el kirel a dimla klengar er ngii e bo lengar el meruul a soal a Dios.—1 Petrus 4:2.

*  A techolb a loruul er aike el meklou el ongdibel er a Resioning er a Jehovah er a bek el rak.


Aike el Ker er a Suobel

1. Ngera me ngike el chad er a Ethiopia a ullengit el mo metecholb?

2. Ngera me ngkirel el mo blak a rengum el melatk er a techolb?

3. (a) A Jesus ngmilsterir a rulebengkel a ngera el omellach? (b) Ngua ngerang a teletelel a lemetecholb a chad?

4. A techolb ngerang olecholt er ngii?

5. (a) Ngera kot el bakes el loruul er ngii a chad el melatk er a techolb? (b) Ngera me ngklou a ultutelel a miting er a Rekristiano?

6. Ngua klungel a ngera el klemedengei er a Biblia a kirem el mo obang er a uchei er a bo el sebechem el metecholb?

7. A omesuub el kirel a Biblia ngngerang rullii el eko er kau?

8. Ngera rullau el mo soam el ouchais er a rebebil a tekoi el bla msuub?

9, 10. (a) Ngsebechem el omuchel el ouchais a klemerang el mo er a reua techang? (b) Ngera kirem el meruul er ngii a lsoam el mo teloi er a uleketmokl el ureor er a berkel a klumech el loruul er ngii a Resioning er a Jehovah?

11. Ngera el omelodech a kirir a rebebil el meruul er a uchei er a bo el sebechir el mo teloi er a ureor er a berkel a klumech?

12. Ngera me ngklou a ultutelel a lebo er a bult a chad?

13. Ngerang a belkul a bo decheroid er aike el durruul?

14. Ngerang a klou a ultutelel el bakes el kirem el meruul er ngii er a uchei er a techolb?

15, 16. Ngera belkul sel mrellii a telbilel a rengum el mo er a Dios, e ngera rullii a chad el mo meruul er tiang?

17. Ngera me a rebebil a omai er a rengrir el meruul a telbilel a rengrir el mo er a Dios?

18. Ngerang a rullau el mo tibir a rengum el mo er a Jehovah?

19. Ngera me ngdiak el kirem el medakt el meruul er a telbilel a rengum el mo er a Dios?

20. Ngera me a telbilel a rengul a chad el mo er a Jehovah a diak el lolemolem el di tekingel a ta el chad?

21, 22. Ke mekerang e ‘olecholt ra ngerem’ a klaumerang er kau?

23. Ngera belkul a techolb el oba ngklel a Chedam me a Ngalek me a oureor el klisichel a Dios?

24, 25. (a) A techolb ngomtechei a ngerang? (b) Ngera el ker a kirel el mo monger?