NGUA ngerang a osengem el kirel a Sils er a Kerrekeriil? Te betok a omdasu el kmo a rebetok el biliol el chad a mo kaudersta er tir el mo er a medal a kingellel a Dios. Ngar isei e a derta me a derta er tir a mukerrekeriil. A rebebil a mukngeltengat er a deurreng el ngar er a eanged, e a rebebil a mo medebeakl el mo er a diak a ulebengelel el ringel. Engdi, a Biblia a meskid a kuk ngodech el osenged el kirel tia el taem. A Tekingel a Dios a ouchais er kid el kmo tia diak el meringel el taem, e ngbai taem er a omelatk me a smechel a klechad el lmuut el mo er a chelerrungel.

Ngar er a Chocholt 20:11, 12 e kede menguiu er a omesodel a apostol el Johanes el kirel a Sils er a Kerrekeriil el kmo: “Ak dirrek el milsa kloul becheleleul kingall me ngikal dengchokl er ngii; e a chutem ma eanged a chiliis er medal, e mlo diak le betik a le bor ngii. E dirrek el milseterir tirikel mla mad el meklou mar mekekerei el dul dechor er medal a kingall, e ulebkais a betok el babier. Ma lmuut el tara babier me ngulebkais, el ngii a babier ra klengar. Mar mla mad a mlukerrekeriil el oltirakl a ikel llechukl er iaikal babier el kirel chomerellir.” Ngtecha ngika el Chad er a Kerrekeriil el lolekoi er ngii?

A Jehovah el Dios ngii ngike el kot el ngarbab el Chad er a Kerrekeriil el kirir a rechad. Engdi, tia el lureor el loukerrekeriil a bla loterekeklii er a ta er a chad. A doltirakl er a Rellir 17:31 e a apostol el Paulus a kmo: “Ele Dios a mla oterekeklii a sils el kirel a bo loba llemalt loukerrekeriil er tial belulechad el uleltaut er tial tekoi loeak ngii el le ngileltii.” Ngii el mlengilt el mo Chad er a Kerrekeriil a ngike el mlokiis el Jesus Kristus. (Johanes 5:22) Engdi ngoingerang e a Sils er a Kerrekeriil a omuchel e ua klemengetel a ngerang?

A babier er a Chocholt a olecholt el kmo a Sils er a Kerrekeriil a omuchel er a uriul er a mekemad er a Armageddon, er sel bla el metemall tia el blekeradel er a Satan el ngar tia el beluulechad.* (Chocholt 16:14, 16; 19:19―20:3) Uriul er a Armageddon e a Satan me a remekngit el anghel er ngii a mo mekelebus er a chelsel a diak a btil el deliobech el kirel a ta el telael el rak. Ngar iseikid el taem, e a 144,000 el chad a mo chad er a kerrekeriil el “obengkel a Kristus el mengedereder el…tal telael rak.” (Chocholt 14:1-3; 20:1-4; Rom 8:17) Me a Sils er a Kerrekeriil a diak el kora tekoi el di mereched el mo merek er a chelsel a 24 el sikang. Ngbai ta el telael el rak a klemengetel.

Ngar er a chelsel seikid el ta el telael el rak, e a Jesus Kristus a kirel “loukerrekeriil rar dingar mar mla mad.” (2 Timoteus 4:1) ‘Ar dingar’ a melutk el kirel a “kloul seked” el suobel er a Armageddon. (Chocholt 7:9-17) A apostol el Johanes a dirrek el milesterir “tirikel mla mad…el dechor er medal a kingall” er a kerrekeriil. Me ngdi ua aike el tilib a Jesus el kmo: “A sikang a mei el bo lorrenges ra ngerel [a Kristus] tirikel rokui el ngara debull, me te tuobed.” (Johanes 5:28, 29; Rellir 24:15) Engdi te mo mukerrekeriil el kirel a ngerang?

A doltirakl er a ues el mlo er a Johanes e ngulebkais a betok el iluil el babier, “mar mla mad a mlukerrekeriil el oltirakl a ikel llechukl er iaikal babier el kirel chomerellir.” Aika el iluil el babier ngmle llechukl er ngii a omerellir a rechad er a uchei er a lemad? Ngdiak, e le kerrekeriil a diak el bo el kirel a tekoi el lurruul a rechad er a uchei er a lemad. Kede mekerang e medengelii tiang? E le Biblia a kmo: “Le ngikel mla mad a mla mengubet er a klengit.” (Rom 6:7) Me tirke el mo mekiis a kmal klikiid a babier er tir. Me aike el iluil el babier a locha ngar er ngii er ngii aike el soal a Dios a bo loruul er isei el taem. Me a bo el kiei el mo cherechar, e tirke el silobel er a Armageddon me a remilekiis a dul kirir el mo olengesenges a llechul a Dios, el uldimukl er ngii a ngii di el ngerang el beches el llach el Jehovah a mo olecholt er tir er a chelsel isei el ta el telael el rak. Me seikid e a rechad a mo mukerrekeriil el oltirakl aike el tekoi el bo loruul er a chelsel a Sils er a Kerrekeriil.

Me a Sils er a Kerrekeriil a mo mesterir a rebetok el biliol el chad a kot el techellir el mo mesuub a soal a Dios e mo oltirakl. Tia belkul a kmo ngmo er ngii a klou el ureor el kirel a osisechakl me a omesuub er isei el taem. E merang, e le ‘a beluulchad ma re chad er ngii a mo medengei el kmo ng ngera llemalt.’ (Isaia 26:9) Engdi, ngdiak el rokui el chad a mo sorir el mo oltirakl a soal a Dios. A Isaia 26:10 a kmo: “Cho bekokuii el mor a re dengerenger, me tir a di diak bo le meduch el meruul a melemalt. Te ngar tial belurir a re melemalt el chad, e dirrek el di cheleuid omerellir. [Te mo diak lesang] a klengarbab er kau.” Tirka el mekngit el chad a mo mokngemed el diak a ulebengelel er a chelsel a Sils er a Kerrekeriil.―Isaia 65:20.

Ngar er a ulebengelel a Sils er a Kerrekeriil, e tirke el silobel a mocha “ngar” el mecherrungel el chad. (Chocholt 20:5) Me a Sils er a Kerrekeriil a taem el bo lemoluut a klechad el mo er a chelerrungel el blekeradel. (1 Korinth 15:24-28) E seikid e ngmochu er ngii sel ulebongel el skeng. A Satan a mo mekedoked er a kelebsengel e mo meruul er a ulebongel el omengeuid er ngii er a rechad. (Chocholt 20:3, 7-10) Tirke el mo otngeklii a mo sebechir el mo oldeu a rengrir er a cherrengelel a otutel a telbiil el ngar er a Biblia el kmo: “A re melemalt a mo ungilbesrir el kiei er a chelsel a beluu e mo oubeluu er ngii el di blechoel.” (Psalm 37:29) Nguaisei, a Sils er a Kerrekeriil a mo uchul a klengeltengat el kirir a rokui el blak a rengrir el chad!


*  Kirel a omesodel a Armageddon, e momes er a Insight on the Scriptures, Volume 1, er a 594-5 me a 1037-8 el llel, el di tekoi er a Merikel el rirellii a Resioning er a Jehovah.

← Momes er a medung el bliongel