Skip to content

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Mngiltii a omelekoi Palauan

BEBIL ER A OMESODEL

Ngngar er Ngii a Kmung Ngerang el Tuobed er a Bedenged—E Melemolem el Ngar er a Uriul er a Kodall?

Ngngar er Ngii a Kmung Ngerang el Tuobed er a Bedenged—E Melemolem el Ngar er a Uriul er a Kodall?

TE BETOK a oumerang el kmo ngngar er ngii a kmung ngerang el diak el meues me a diak el mad el ngar er a chelsed. Tomdasu el kmo sel lemad a chad e ngtuobed er a bedengel e melemolem el ngar. Tia el klaumerang a mla oberk, a uchul me te betok a mechas a rengrir el mo medengei el kmo ngkmal diak el losisechakl er a Biblia. Me ngngera ngolisechakl a Biblia el kirel?

TEKOI EL NE´PHESH ME A PSY·KHE´ EL NGAR ER A BIBLIA

Ke locha dirk melatk el kmo a Biblia a mle kot el meluches el ngar er a omelekoi er a Hebru me a Grik. Me sel loluches el kirel a klengar, e a remilluches er a Biblia a uluusbech er a tekoi er a Hebru el ne´phesh me a lechub a tekoi er a Grik el psy·khe´. Aika el teblo el tekoi a debetik el kuk betok er a 800 el taem er a chelsel a Biblia. Sel morriter a usbechel aika el kot el omelekoi el ngar er a Biblia, e ngmo bleketakl el kmo aika el tekoi a luluusbech el melutk el mo er a (1) rechad, (2) charm, me a lechub (3) a klengar er a chad me a lechub e ngcharm. Ka me bo dorriter a bebil er a bades el lolecholt aika el kldei el kakerous el usbechel aika el tekoi.

Rechad. Ngar er a taem er ‘a Noah ra irechar, e te di mlosobel ra ralm ar di mle teai [psy·khe´ el tekoi er a Grik] el mlo ngmasech er ngiil arhe.’ (1 Petrus 3:20) Ngar er tiang e ngbleketakl a tekoi er a Grik el psy·khe´ el melutk er a rechad, el Noah me a bechil me a retedei el ngelekel el sechal, me a rebecherir. Ngar er a Exodus 16:16 e ngmesaod el kirel a ulekrael el mo er a rengalek er a Israel el kirel a omengudel el manna. Ngmildung el mo er tir el kmo: “Ma dertal chad a ngmai a ildisel a ikel lousbech a rokui el chad [ne´phesh el tekoi er a Hebru] el ngar a tento er ngii.” Me a ildisel a manna el lulengudel a mle ultuil er a ildisir a rechad el mla er a derta el telungalek.

Charm. Ngar er a cheldecheduch er a Biblia el kirel a taem el lomeob a Dios, e kede menguiu el kmo: “Ma Dios a dilu el kmo, ‘Le bor ngii er a daob ma ralm a bek el bedengel outeliil el bleob, ma suebek el charm bo lesebek er a melidiul,’ me ng mlo ua isei. Ma Dios a dilu el kmo, ‘Le bor ngii er a chutem a rokui el bedengel a turturk el charm ma rokui el bedengel a meklou ma mekekerel tebelik el charm,’ me ng mlo ua isei.” (Genesis 1:20, 24) Ngar er aika el bades, e a ngikel me a ulekeroul me a tebelik el charm, a rokui el lolutk el kirel a osisiu el tekoi er a Hebru el ne´phesh.

Klengar er a chad. Sel lebebil e a tekoi er a Hebru el ne´phesh me a tekoi er a Grik el psy·khe´ a melekoi er a klengar er a chad. A Elias a milluluuch el mo er a Jehovah el kmo: “RUBAK el Dios er ngak, moltii a klengar [ne´phesh el tekoi er a Hebru] er ngikal ngalek.” (1 King 17:21) Ka dirrek el molatk a tekingel a Jesus el kmo: “Ngak a ungil klekar. A ungil klekar a mengkengkii a klengar [psy·khe´ el tekoi er a Grik] er ngii el kirel a sib.” (Johanes 10:11) Ngar er aika el bades, e a tekoi er a Hebru el ne´phesh me a tekoi er a Grik el psy·khe´ a bleketakl el melekoi el kirel a klengar er a rechad.

Omesubem er a Tekingel a Dios el lmuut el mo smesei a mo ochotii er kau el kmo ngdiak el sebechem el metik er a ngii di el ker er a chelsel a usbechel a tekoi er a Hebru el ne´phesh me a tekoi er a Grik el psy·khe´ el melutk el kirel a kmung ngerang el tuobed er a bedengel a chad er a uriul er a lemad.

TEKOI EL RU´ACH ME A PNEU´MA EL NGAR ER A CHELSEL A BIBLIA

A tekoi er a Hebru el ru´ach me a tekoi er a Grik el pneu´ma a blechoel el moiuid el mo “reng” el ngar er a Biblia el tekoi er a Belau. Engdi a Biblia ngolecholt el kmo ngngera mera el belkul aika el tekoi? A Psalm 104:29 a kmo: “[A Jehovah] sel loreked a telil [ru´ach] e ng mad, e lmuut el mor a chutem el le mlengai er ngii.” A Jakobus 2:26 a kmo: “Ma chelechad el diak a reng [pneu´ma] er ngii a ulekoad.” Ngar er aika el bades, e a tekoi el ru´ach me a pneu´ma a dul melutk er a klalo el omekngar er a bedengel a chad. A lak tia el klisiich e a bedengel a chad a ulekoad. Me ngngar er a Biblia, e a tekoi el ru´ach me a lechub a pneu´ma a melemalt a oidel a ledu el kmo ngklisiich me a lechub e ngklisichel a klengar. El ua tiang, a Dios er a lolekoi el kirel a ieleb er a taem er a Noah e ngdilu el kmo: “Ak mo odureklii a eeleb el mor a chutem el mo olekngemed a rokui el outeliil [ru´ach].” (Genesis 6:17) Me a ru´ach a melutk er a diak el meues el klisichel a klengar el ngar er a rokui el chad me a charm.

A bedenged a ousbech er a klisichel a klengar el ua razio el ousbech a dengki me ngmo oureor. Ka molebedebek er a razio el ousbech a dentsi. Sel mosiseb a dentsi e morolii, e a dengki el ngar er a chelsel aike el dentsi a ua lerellii tia el razio el mo ngar. Engdi a lak a dentsi e ngii el razio a ulekoad. Me a bek el razio me ngdirrek el uaisei el lak a dengki el mo er ngii e ngulekoad. Me ngdi osisiu, a ru´ach me a lechub a pneu´ma, a sel klisiich el omekngar a bedenged. Me ngua dengki, e a klisichel a klengar a diak lomelechesiu me a ka lomdasu. E a lak tia el klisiich, e a bedenged a “lmuut el mor a chutem el le mlengai er ngii” el ua lolekoi a milluches er a Psalm.

razio

A lolekoi el kirel a kodellel a chad, e a babier er a Olisechakl 12:7 a kmo: “A bedenged a mo moluut el mor a chebechab er a chutem, ma telil [ru´ach] a klengar a lmuut el mor a Dios, el ngikel milskid.” Me a klisichel a klengar, a ltobed er a bedenged, e a bedenged a mad e lmuut el mo er a lemlengai er ngii el chebechab. E ngar er a osisiu el blekeradel e a klisichel a klengar er kid a moluut el mo er ngike el lemlengai er ngii el Dios. (Job 34:14, 15; Psalm 36:9) Tia diak el belkul a kmo a klisichel a klengar er kid a tuobed e merael el mo er a eanged. Ngbai belkul a kmo a ngii di el omeltkel a chad el mlad er a ngar er a medal el klebesei a ultuil er a Jehovah el Dios. E le ngdi oeak a klisichel a Dios e a klisichel a klengar er a chad a sebechel el moluut el mo er ngii me nglmuut el me ngar.

Ngkmal mo mechelaod a rengud sel bo dodengei el kmo tiaikid a bo loruul er ngii a Dios el mo er a rokui el olengull el ngar er a “debull.” (Johanes 5:28, 29) Sel taem er a okiis, e a Jehovah a lmuut el mo meob a beches el bedengir a rechad e mo msa klisichel a klengar me ngmo ngar. Ngulterekokl el kmal mo klou el deurreng a mo er ngii er isei el taem!

← Momes er a medung el bliongel