Skip to content

Skip to table of contents

Resioning er a Jehovah

Mngiltii a omelekoi Palauan

BEBIL ER A OMESODEL

Chedaol el Blsoil er a Rubak―A Omengetmeklel a Mengebkall er a Dios

Chedaol el Blsoil er a Rubak―A Omengetmeklel a Mengebkall er a Dios

A REKRISTIANO a lulellach er tir el mo meruul er a Omekltkir er a kodellel a Kristus. Tiang a dirrek el okedongall el “blsoil ra Rubak.” (1 Korinth 11:20) Ngua ngera klungel a ultutelel? Ngoingerang e mekerang a longetmokl er ngii?

A Jesus Kristus a milechelii a omengetmeklel tiang er sel kesus er a Baskua er a Rechijudea er a rak er a 33. A Baskua a mle chedaol el sils el lulengetmokl er ngii el di mle tang er a ta el rak, er sel 14 el kebesengil a Nisan el buil er a Rechijudea. A losiik er tia el sils el kmo ngoingerang, e a Rechijudea a locha milengiil er sel sils er a chelsel a ongedei el buil el blo losisiu a klemengetel a llomes me a klebesei. Sel kot el meues el tab el buil el kmeed er tiaikid el taem, a uchelel a buil er tir er a Nisan. A Baskua a mlo er ngii er a 14 el klebesei er a uriul, er a uriul er a ngeltel a sils.

A Jesus a mlengedaol er a Baskua ngii me a rechapostol er ngii, e a uriul e ngdilu er a Judas Iskariot me ngmerael, e mlochu mechelii a Chedaol el Blsoil er a Rubak. Tia el blsoil a miltechir sel Baskua er a Rechijudea a uchul me ngkirel el ruoll el di tang er a ta el rak.

A Evangkelio er a Matteus a kmo: “A Jesus a ngiluu a blauang, e meltelat e rukemii, e milsterir ar Ubengkel e dmu el kmo, ‘Mnguu e mongang; tia bedengek.’ E ngiluu a kob, e oldanges e milsterir e dmu el kmo, ‘Molim er tial kob, kemiu el rokui; e tia rsechek, el rasech era beches el telbiil, el mo moitel el kirir ar betok el kirel a chitel a klengit.’ ”―Matteus 26:26-28.

A rebebil a oumerang el kmo a Jesus a milult aike el blauang el mo mera el techel a bedengel me aike el bilong el mo mera el rsechel. Engdi a bedengel a Jesus a dirk mle cherrungel el luluusbech er a taem el lorous aike el blauang. A rechapostol er a Jesus te mera el milengang a techel a bedengel e melim a rsechel? Ngdiak, e le leuaisei e te menga er a rechad me tomtok a llechul a Dios. (Genesis 9:3, 4; Levitikus 17:10) A doltirakl er a Lukas 22:20, e a Jesus a kmo: “Tial kob a beches el telbiil el krellii el oeak a rsechek, el mo moitel el kiriu.” Sel kob ngmera el mlo “beches el telbiil”? Ngdiak, e le telbiil a kengei el meketmokl er a delongelir a rechad, el diak el tekoi el sebeched el omes er ngii.

Blauang me a bilong

Aike el blauang me a bilong a di okesiul a tekoi. Sel blauang a okesiul a cherrungel el bedengel a Kristus. A Jesus a uluusbech a blauang el mle derengel aike el luluusbech el kirel a blengur er a Baskua, el ngii a lurruul el diak a omkukel me a ongemim er ngii. (Exodus 12:8) A Biblia a ousbech a ongemim el omtechei a klengit me a chelebirukel. Me sel blauang a ulemtechei er a cherrungel el bedengel a Jesus el mlo metenget el dimlak a klengit er ngii.―Matteus 16:11, 12; 1 Korinth 5:6, 7; 1 Petrus 2:22; 1 Johanes 2:1, 2.

Sel bekerekard el bilong a omtechei a rsechel a Jesus. A rasech a millisiich er a beches el telbiil. A Jesus a dilu el kmo a rsechel a mloitel el kirel a “chitel a klengit.” Seikid e a rechad a sebechir el mo klikiid er a osengel a Dios e mo soiseb er a chelsel a beches el telbiil el obengkel. (Hebru 9:14; 10:16, 17) Tia el telbiil me a lechub e ngkontrat a rullii el mo sebechir a re 144,000 el blak a rengrir el Kristiano el mo er a eanged. Ngar er isei e te mo mesiou el ua king e prist el kirel a klengeltengat el mo er a klechad el rokir.―Genesis 22:18; Jeremia 31:31-33; 1 Petrus 2:9; Chocholt 5:9, 10; 14:1-3.

Te rua techang a sebechir el melim e mengang aika el klekedall er a Chedaol el Blsoil? Ngdi tirke el ngar er a chelsel a beches el telbiil, el oba omelatk el mo er a eanged. A oureor el klisichel a Dios a rulleterir el mo medengei el kmo te mla mengilt el mo bebil er a reking el ngar er a eanged. (Rom 8:16) Te dirrek el mo er a chelsel a telbiil el kirel a Renged el obengkel a Jesus.―Lukas 22:29.

E kuk mekerang tirke el omeltkir a mo kiei el diak a ulebengelel el ngar er a Paradis el chutem? Te olengesenges er a llach el ledillii a Jesus e mo er a Chedaol el Blsoil er a Rubak, e ngdi te di mong el mo omes e olecholt a omengull er tir, e ngdi ngdiak longang me a ka lolim a klekedall er a Chedaol el Blsoil. Ngta er a ta el rak er a uriul er a ngeltel a sils er a Nisan 14, e a Resioning er a Jehovah a mengedaol er a Chedaol el Blsoil el kirel a Rubak. Alta te di tela el telael el meliuekl er a beluulechad a kmo te oba omelatk el mo er a eanged, engdi a omengetmeklel tia el sils a kmal klou a ultutelel el mo er a rokui el Kristiano. Ngsils el rokui el chad a sebechir el mo melebedebek er sel klou el ochotel a bltkil a rengul a Jehovah el Dios me a Jesus Kristus.―Johanes 3:16.

← Momes er a medung el bliongel