Skip to content

Skip to table of contents

 8 EL SUOBEL

Ngera Uchul me a Dios a Omechei a Mekngit me a Ringel Me Ngmelemolem?

Ngera Uchul me a Dios a Omechei a Mekngit me a Ringel Me Ngmelemolem?

1. Ngmilekerang e omuchel a mekngit?

A Dios a mla mechititerir a rechad me te mengedereder me bo lobeketakl el kmo ngdiak el sebechir el di tir e sumechokl a mondai er a klechad

A Satan er sera ledelii sel kot el blulak e ngulemuchel a mekngit el tekoi. Ngikang a mle cherrungel el anghel er a kot el uchul, engdi ngdimlak lolemolem el ngar er a klemerang. (Esekiel 28:15) Ngmilekurulii a ngelbesel a rengul el mlo soal sel omengull el mo er a Dios a lebo er ngii. A Satan a ulumulak er ngike el kot el redil el Eva, e milengesuseu er ngii el mo olengesenges er ngii er a bai lolengesenges er a Dios. A Adam a mlo obengkel a Eva el omtok er a Dios, e tiang a mlo uchul a ringel me a kodall.​—Monguiu er a Genesis 3:1-6, 19.

A Satan er a lolekoi er a Eva me lomtok er a Dios, e ngmilechelii a ultok el kirel a llemeltel a Dios el mengedereder. Me a ruumesingd el chad a mla mo obengkel a Satan el oltngakl er a Dios el Merredelir. Sei a uchul me a Satan a mla mo “merreder er tial beluulchad.”​—Monguiu er a Johanes 14:30; 1 Johanes 5:19.

2. A blebelel a Dios ngmla er ngii a telemellel?

A rokui el urerel a Dios a cherrungel. A rechad me a rechanghel el lulebeob er a Dios a mle sebechir el cherrungel el olengesenges er Ngii. (Duteronomi 32:4, 5) A Dios a milebid el ngar er ngii a llemelted el mo melilt el meruul a ungil me a lechub e ngmekngit el tekoi. Tiaikid el ilmokl a meskid a techall el mo olecholt er a bltkil a rengud el mo er a Dios.​—Monguiu er a Jakobus 1:13-15; 1 Johanes 5:3.

3. Ngera uchul me a Dios a ulemechei a ringel me ngmelemolem?

A Jehovah a mla mecherei a ultok el kirel a llemeltel el mengedereder me ngngar er ngii el telkib el taem. E ngera uchul? Me bo lobeketakl el kmo ngdi ta el omengedereder el okiu a Dios a mo uchul a klungiolir a rechad. (Olisechakl 7:29; 8:9) A uriul er a 6,000 el rak er a reksi er a klechad, e ngmocha bleketakl el kmo a omengederederir a  rechad a diak el sebechel el okngemed a mekemad, delengerenger, chelebirukel, me a lechub e ngrakt.​—Monguiu er a Jeremia 10:23; Exodus 9:16.

A omengederederel a Dios a diak el uai a omengederederir a rechad e le ngmo uchul a klungiolir tirke el kongei er ngii. (Isaia 48:17, 18) Ngdi kmedung e a Jehovah a mo okngemed a rokui el kabelment er a rechad, e di tirke el kongei el mo chederedall er ngii a mo kiei er tia el chutem.​—Isaia 11:9; Monguiu er a Daniel 2:44.

Momes er a video el Ngera me a Dios a Omechei a Ringel Me Ngngar er Ngii?

4. A kllourreng er a Dios ngmeskid a ngera el techall?

A Satan a millekoi el kmo ngdiak a chad el mo mesiou er a Jehovah el di bltikerreng a uchul. Kau ngsoam el ochotii el kmo tia el tekoi a blulak? Ngkmal sebechem, e le kllourreng er a Dios a meskid a techall el mo olecholt el kmo ngsoad a omengederederel a Dios me a lechub a rechad. A rolel a klengar er kid a ochotii el kmo ngera el rolel a dereder a soad.​—Monguiu er a Job 1:8-12; Osisechakl 27:11.

5. Ngmekerang a dengiltii a Dios el mo Merredeled?

A tekoi el dolilt a olecholt el kmo ngsoad a omengederederel a Dios me a lechub e ngdiak

Ngsebeched el ngiltii a Dios el mo Merredeled el oeak sel dosuub el kirel a mera el omengull e bo deteloi er ngii. E tia el rolel a omengull a mengai a uchetemel er a Tekingel a Dios el Biblia. (Johanes 4:23) Ngsebeched el otngeklii a omengederederel a Satan el oeak a dongeroid er kid er a tekoi er a balatiks me a mekemad el ua omerellel a Jesus.​—Monguiu er a Johanes 17:14.

A Satan a ousbech er a klisichel el melisiich a deleboes me a mekngit el omeruul. Me sel doltngakl a chouaika el omeruul, e a resechelid me a rechedad a locha mo melenguul me a lechub e te omtok er kid. (1 Petrus 4:3, 4) Me a leuaisei, e ngngar er ngii a omelilt el kired el mo meruul er ngii. Kid kede mo obengterir a rechad el betik a rengrir er a Dios e mo olengesenges a llechul? A bo doruul el uaisei, e kede ochotii el kmo a Satan a ulumulak er a ledu el kmo ngdiak a chad el mo olengesenges er a Dios a lsekum e ngmo meringel er ngii el meruul el uaisei.​—Monguiu er a 1 Korinth 6:9, 10; 15:33.

A bltkil a rengul a Dios el kirir a rechad a oterekeklii el kmo ngmo diak a mekngit el tekoi me a ringel. E tirke el olecholt el kmo te oumerang er tiang a mo oldeu a rengrir er a klengar er tia el chutem el mo cherechar.​—Monguiu er a Johanes 3:16.