Ungil Chais el Mla er a Dios!

Ngerang a ungil chais el mla er a Dios? Ngera uchul me kede oumerang er ngii? Tia el babier a mo onger a bebil el kerrir a rechad el kirel a Biblia.

A Rolel a Omngai a Klungiolem er Tia el Babier

Tia el babier a mo ngosukau el mesuub el ousbech er a Tekingel a Dios el Biblia. Mosuub er a rolel e ngsebechem el ousbech er a Biblia er kau el osiik a bades.

LESSON 1

Ngerang a Ungil Chais?

Mosuub el kirel a chais el mla er a Dios el mei, sel uchul me ngorechudel me a tekoi el kirem el meruul.

LESSON 2

Ngtechang a Dios?

A Dios ngngar er ngii a ngklel? Ngomekerreu er kid?

LESSON 3

A Ungil Chais Ngmera el Mla er a Dios?

Ngmekerang e mo ulterekokl a rengud el kmo a tekoi el losaod a Biblia a klemerang?

LESSON 4

Ngtechang a Jesus Kristus?

Mosuub el kirel a olubet me sel uchul me a Jesus a mlad, e ngerang meruul er ngii er chelechang.

LESSON 5

Ngerang a Moktek er a Dios el kirel Tia el Chutem?

A Biblia a smodii a uchul me a Dios a ulemeob er tia el chutem. Ngdirrek el ochotii el kmo a ringel ngmo diak er oingerang, e ngera mo duubech el mo er a beluulechad me a rechad el kiei er ngii er a ngar medad el taem.

LESSON 6

Ngera el Omelatk a Ngar er Ngii el kirir a Rulekoad?

Ngera mo duubech sel demad? Ngsebeched el lmuut el mo mesterir tirke el betik er a rengud el mla mad?

LESSON 7

Ngerang a Rengedel a Dios?

Ngtechang a King er a Rengedel a Dios e ngera ngmo mengetmokl tia el Rengedel a Dios?

LESSON 8

Ngera Uchul me a Dios a Omechei a Mekngit me a Ringel Me Ngmelemolem?

Ngmilekerang e omuchel a mekngit, e ngera uchul me a Dios a mla mecherei me ngmelemolem? Ngsebechel a ringel el mo diak?

LESSON 9

Kom Mekerang e Mo Dmeu a Rengmiu el Telungalek?

A Jehovah el ngii a dmeu a rengul el Dios a soal a telungalek a bo ledeu a rengrir. A Biblia a ngar er ngii a ungil el ulekrael er a chelsel el kirir a rebechiil el sechal me a redil, ruungalek me a rengalek.

LESSON 10

Ke Mekerang e Dongchii a Mera el Omengull?

Ngar er ngii a di ta el mera el klechelid? Mosuub a eim el olengchelel a mera el omengull.

LESSON 11

Ngmekerang a Omellach er a Biblia e Mo Uchul a Klungioled?

A Jesus a milsaod er a uchul me kede ousbech a ulekrael me aike el eru el kmal meklou a ultutelel el omellach er a Biblia.

LESSON 12

Ke Mekerang e Sebechem el Mo Kmeed er a Dios?

Mosuub el kmo a Dios ngorrenges a rokui el nglunguuch, me a rolel a doluluuch, me aike el tekoi el sebechel el mo uchul e ke mo kmeed er a Dios.

LESSON 13

Ngerang a Mo Duubech el Mo er a Klechelid?

Omomdasu, nglocha mo er ngii a taem el rechad el rokui a mo dmak el mengull er a di ta el mera el Dios?

LESSON 14

Ngera Uchul me a Dios a Ngar er Ngii a Cheldebechelel?

A Biblia a mesaod er a uchul me a rolel e a Dios a tileketekii a cheldebechel er a remera el Kristiano.

LESSON 15

Ngera Uchul Me Ngkirem el Melemolem el Mesuub?

Ngmekerang a omousbech aike el tekoi el bla msuub el kirel a Dios me a Tekingel el olengeseu er a rebebil? Ngera el techall a sebechem el mo obang?