Informashon General di Tinian

  • 3.100 habitante
  • 13 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1 kongregashon
  • 1 di kada 258 habitante ta Testigu di Yehova