Informashon General di Madeira

  • 254.000 habitante
  • 1.157 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 20 kongregashon
  • 1 di kada 221 habitante ta Testigu di Yehova