Informashon General di Chuuk

  • 48.651 habitante
  • 47 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 2 kongregashon
  • 1 di kada 1.035 habitante ta Testigu di Yehova