Informashon General di Zambia

  • 16.897.386 habitante
  • 204.176 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 3.249 kongregashon
  • 1 di kada 83 habitante ta Testigu di Yehova